Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Brechfa

Am Brechfa

** Cynhelir gwaith clirio coed ac archwilio safle Fferm Wynt Coedwig Brechfa rhwng 20 Hydref 2014 a 28 Chwefror 2015. Bydd rhai llwybrau yn cael eu dargyfeirio a’u cau dros dro yn ystod y cyfnod hwn.  Dim ond coed o amgylch y tyrbinau a’r isadeiledd fydd yn cael eu cwympo **
 

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch
EDBrechfa@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Coedwig o dras
Hyd ddechrau’r Canol Oesoedd, nodweddwyd y tir i’r gogledd i afon Cothi gan goedwig drwchus, sef Coedwig Glyncothi, a oedd yn ganolog i amddiffyn a chynnal annibyniaeth tywysogaeth Gymreig Deheubarth.

Yn sgil trechu Cymru’n derfynol gan Edward I ym 1283, daeth Glyncothi’n Goedwig Frenhinol a’i gweinyddu dan Ddeddf lem y Goedwig. Roedd Deddf y Goedwig yn cynnwys cosbau difrifol am droseddau yn erbyn ‘cig carw’ a’r ‘vert’ fel ei gilydd. Roedd y ‘vert’ yn cynnwys coed, coedlannau, prysgwydd a thir bwydo’r helwriaeth. Roedd ‘cig carw’ yn cynnwys holl anifeiliaid y goedwig - ac yng Nglyncothi yn y Canol Oesoedd, roedd hyn yn cynnwys y carw coch, bwch y danas ac ewigod, y baedd gwyllt, y blaidd, y cadno, yr ysgyfarnog a’r bele. Diddymwyd Deddf y goedwig yn derfynol ym 1640, ac roedd y rhan fwyaf o’r hen goedwigoedd derw wedi’u cwympo a’u clirio erbyn yr 17eg ganrif.

Mae coedwig wahanol iawn wedi dychwelyd erbyn heddiw. Yn sgil y defnydd trwm ar goed yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf crëwyd coedwigoedd y wladwriaeth a’r Comisiwn Coedwigaeth. Erbyn heddiw mae coedwig Brechfa’n gorchuddio rhyw 6500 hectar. Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n gofalu amdani er lles y bobl, bywyd gwyllt a chynhyrchu coed. Mae Llwybrau cerdded a llwybrau beic mynydd ar gael i chi eu mwynhau, ac mae croeso i rai sy’n marchogaeth, ar ffyrdd y goedwig.

Sut i gyrraedd:

Abergorlech, Brechfa, a Llanybydder yw'r trefi neu'r pentrefi agosaf.

Mae'r A482 (Llanbedr-Pont-Steffan i Llanymddyfri), yr A40 a'r A485 (Llanbedr-Pont-Steffan i Gaerfyrddin) yn amgylchynu'r goedwig. Ceir nifer fawr o ffyrdd sydd yn arwain at Goedwig Brechfa, ac mae Abergorlech a Brechfa'n bentrefi bach yn ymyl Coedwig Brechfa ar ffordd y B4310. Dilynwch yr A482 rhwng Llanbedr-Pont-Steffan a Llanymddyfri hyd at y tro am Lansawel (B4302). Wedi cyrraedd Llansawel, dilynwch yr arwyddion am Abergorlech.

Cyfeirif Grid yr OS: SN 585 340
I gael gwybodaeth am gludiant cyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline-cymru.info/

Cychwynnwch eich ymweliad o:

Sifigwm
Gwarallt
Safle Picnic Byrgwm
Llety'r Cipar
Safle Picnic Abergorlech

Cyfleusterau:

ParkingEasy Access

Gweithgareddau:

CyclingWalkingHorse RidingArboretumBarbecuePicnicPlay Area

Cyswllt:

Llanymddyfri Office

0300 065 3000
e-bost: