Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Montage of photographs of woodlands and tree planting - Grants and Regulations

Eiddo Dros Ben Ar Werth

Mae polisi Comisiwn Coedwigaeth Cymru am werthu eiddo sydd dros ben yn canolbwyntio ar dir arall ac adeiladau ac weithiau, ardaloedd bychan o goetir, lle mae’n anodd cyflwyno ein hamcanion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol naill ai rŵan neu yn y dyfodol.

Defnyddir yr incwm a geir o’r gwerthiannau i gynnal buddion cyhoeddus ar rannau eraill o goetiroedd y Llywodraeth Cenedlaethol. Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd sicrhau y diogelir mynediad gan y cyhoedd trwy osod cymal yng ngweithredoedd y tir i ganiatáu mynediad ar droed (proses a elwir yn ‘diofryd’) o dan ddarpariaethau Adran 16 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.

Mae rhagor o wybodaeth ar ddiofryd yng Nghymru ar gael wrth Gyngor Cefn Gwlad Cymru  (e-bost: openaccess@ccw.gov.uk) ynghyd â’r llyfrynnau defnyddiol canlynol:

  • Rheoli Mynediad yng Nghefn Gwlad. Arweiniad ar gyfer Ffermwyr a Thirfeddianwyr.
  • Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 – Sut i ddefnyddio’r cyfyngiadau.

Yn ogystal mae CC Cymru yn rhoi cefnogaeth ar gyfer creu a rheoli coetiroedd trwy gymorth grant. -gwelwch Grantiau a Thrwyddedau yng Nghymru.

Coetir ar werth

Tir arall ac adeiladau ar werth