Menu


Mesuriadau llym yn erbyn lladron coedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13762

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’n well i ladron coedwigfod yn ofalus – mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cryfhau eu diogelwch yn y coetiroedd yn ne Cymru maent yn eu rheoli ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae dwyn diesel a niwed i beiriannau ac offer ar safleoedd coetir lle mae coed yn cael eu cynhaeafu wedi dod yn broblem gynyddol.

Yn aml iawn y rhai sy’n dioddef y troseddau hyn yw’r contractwyr sy’n gweithio i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, ac mae llawer ohonynt yn fusnesau bach lleol. Mae’r busnesau hyn yn chwarae rhan hanfodol yn rheoli’r coedwigoedd cyhoeddus, drwy blannu coed newydd yn ogystal â chwympo eraill sydd wedi eu bwriadu ar gyfer y farchnad goed.

Nawr, er mwyn rhwystro pobl rhag dwyn o safleoedd coetir ac i ddiogelu swyddi yn y diwydiant coedwigaeth, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi penodi gweithwyr diogelwch proffesiynol, Minimal Risk, i warchod y safleoedd cynaeafu y tu allan i oriau gwaith.

Dywedodd Dai Jones, Rheolwr Rhanbarthol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae’r sector coedwigaeth yn rhan bwysig o economi Cymru ac mae cynaeafu’r coed yn darparu nifer o swyddi cefn gwlad.

"Gan ystyried yr hinsawdd economaidd anodd rydym ynddi, rydym hyd yn oed yn fwy penderfynol i ddiogelu bywoliaeth y contractwyr sy’n gweithio i ni.

"Bydd Minimal Risk yn darparu gwasanaethau diogelwch arbenigol yn ein safleoedd coetir ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda hwy."

Yn ogystal â chylchwylio’r safleoedd cynaeafu, bydd y gardiau diogelwch yn rhoi gwybod i’r heddlu am unrhyw weithgareddau anghyfreithiol fel cerbydau 4 x 4 a beiciau modur yn defnyddio ffyrdd y coedwigoedd heb eu hawdurdodi.

Mae Minimal Risk yn seiliedig yn Hereford ac mae nifer o bersonél cyn-filwrol ymhlith eu staff diogelwch. Enillodd y cwmni’r cytundeb i ddarparu diogelwch i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru drwy ymarfer caffael.

Dywedodd Greg Cole, Rheolwr Prosiect Minimal Risk, "Rydym wrth ein bodd i weithio mewn partneriaeth â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar brosiect heriol a chyffrous.

"Nid ydym yn gwmni diogelwch cyffredin ac rydym yn canolbwyntio ar brosiectau lle gallwn wneud y defnydd gorau o’n harbenigedd drwy weithio ar brosiectau adnoddau naturiol lle rydych yn gallu trochi eich esgidiau!

"Rydym yn teimlo eu bod yn bwysig i gefnogi diwydiant a swyddi lleol yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd bresennol, ac rydym yn annog ymgeiswyr o gymunedau lleol sydd â’r cymwysterau priodol i wirio’r swyddi gwag ar ein gwefan recriwtio."

NODIADAU I OLYGYDDION

Minimal Risk

Mae Minimal Risk yn canolbwyntio ar farchnadoedd a phrosiectau arbenigol. Mae ei cleientiaid yn cynnwys adrannau’r llywodraeth, gwneuthurwyr hedfan ac amddiffyn, gweithredwyr morwrol a chontractwyr llinellau pibell arbenigol yn y DU a thramor.

Hysbysebir swyddi gwag gardiaid diogelwch ar ei wefan recriwtio www.minimalriskrecruitment.com

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae 14% o dir Cymru yn goetiroedd. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% o’r cyfanswm (sef 126,000 hectar/311,000 erw).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoli coedwigaeth drwy ddosbarthu trwyddedau cwympo.

Yn ogystal mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth PF ac yn cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Am fwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk 0300 068 0057

e-mail: peter.cloke@forestry.gsi.gov.uk