Menu


Adolygiad o’r modd y rheolir grantiau coetir yn cychwyn

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13453

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cychwyn ar adolygiad cynhwysfawr o’r modd y rheolir ei grantiau coetir yn y dyfodol.

Ar hyn o bryd, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithredu’r cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru, sy’n darparu cymorth ar gyfer rheolaeth gynaliadwy o ansawdd uchel ar goetiroedd. Darperir cymorth grant ar gyfer creu a rheoli coetiroedd sy’n seiliedig ar gynllun rheoli tymor hir a gymeradwywyd ac sy’n cwrdd gofynion Safon Sicrhau Coetir y DU.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn awr yn edrych ar y posibilrwydd o drosglwyddo ystod lawn ei gymorth grant ar gyfer coetiroedd, yn goetiroedd newydd neu bresennol, i Adran Materion Gwledig Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Ers cyhoeddi Strategaeth Coetiroedd i Gymru Llywodraeth Cynulliad Cymru yn 2009, dair blynedd ar l lansio’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru, mae’r pwyslais ar greu coetiroedd wedi cael ei ehangu i gynnwys newid hinsawdd, dal carbon a rheoli dŵr.

Gan fod y rhan fwyaf o dir Cymru y gellir ei blannu yn eiddo i ffermwyr, mae eu cydweithrediad hwy yn hanfodol ar gyfer ymestyn gorchudd coed y wlad. Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos fod y rhan fwyaf o arian y cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru yn mynd i goetiroedd a reolir ar hyn o bryd, yn hytrach nag i greu coetiroedd newydd.

Yn ogystal chynyddu’r arian sydd ar gael ar gyfer creu coetiroedd, byddai gan berchenogion coetir fynediad i ystod ehangach o gyfleoedd eraill drwy’r Adran Materion Gwledig, megis hyfforddiant, gwybodaeth a rhwydweithio.

Meddai Richard Siddons, Pennaeth Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae’n bwysig iawn i ni ddechrau edrych ar yr hyn yr ydym am i’r Cynllun Datblygu Gwledig nesaf ar gyfer Cymru ei gyflawni ar gyfer coetiroedd.

"Mae’r pwyslais a roddir yn y Strategaeth Coetiroedd i Gymru ar greu coetiroedd yn golygu y bydd yn rhaid i ni newid cyfeiriad a gweithio gyda grŵp ehangach o dirfeddianwyr, yn enwedig mewn amaethyddiaeth.

"Yn ychwanegol at hyn, mae cyfle i gynyddu’r cymorth cyffredinol a ddarperir ar gyfer coed a choetiroedd drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig."

Mae trafodaethau ar y gweill gyda’r Adran Materion Gwledig ac, os deuir i gytundeb, bydd argymhelliad terfynol i drosglwyddo grantiau coetir yn cael ei wneud i’r Gweinidog Materion Gwledig yn ddiweddarach eleni.

Bydd y cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru yn parhau mewn grym yn ei ffurf bresennol hyd at ddiwedd 2012 o leiaf. I gael gwybodaeth am y cynllun, cysylltwch Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0300, e-bost FCWEnquiries@forestry.gsi.gov.uk neu ewch i www.forestry.gov.uk/wales.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.