Menu


Buddsoddiad i hybu gwaith cadwraeth mewn coetiroedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 IONAWR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14330

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd cynnydd mewn gwaith cadwraeth pwysig yn rhai o goedwigoedd Llywodraeth y Cynulliad yn ne Cymru wedi i gontractwr lleol ennill cytundeb pedair blynedd gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae’r sicrwydd o waith yn dilyn y broses dendro wedi rhoi hyder i M&D Services o Bort Talbot fuddsoddi mewn peiriannau newydd a fydd yn galluogi’r cwmni i glirio llystyfiant o ochrau ffyrdd y coedwigoedd a chael gwared â rhywogaethau ymledol sy’n dinistrio ecosystemau’r coedwigoedd hyn.

Mae’r cwmni wedi prynu pen wedi’i addasu gyda gwellaif mawr ac wedi’i osod ar gloddiwr gyda thraciau a all dorri coed hyd at 14” o drwch. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer gwneud gwaith clirio hanfodol i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n rheoli’r coetiroedd.

Hyd yma, mae’r cwmni wedi gwneud gwaith cadwraeth pwysig mewn dwy goedwig ym Mro Gŵyr, yng nghoedwig Penlle’r-gaer ger Abertawe ac yng nghoedwig Hensol ger y Bont-faen, ar ôl ennill cytundeb drwy dendr cystadleuol.

Dywedodd Jonathan Price, y Ceidwad Cymunedol, fod y pecynnau hirdymor hyn a gynigir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn hybu rheolaeth effeithiol mewn coedwigoedd gan eu bod yn helpu contractwyr preifat i gynllunio’n hyderus at y dyfodol mewn cyfnod anodd.

Meddai, “Mae’n wych bod y gwaith hwn yn cael ei wneud, gan ei fod yn gam hanfodol tuag at wella’r coedwigoedd.

“Dyma’r tro cyntaf i ni ofyn am dendrau am waith cadwraeth am gyfnod mor hir, er mwyn rhoi sicrwydd gwaith i gontractwyr i’w galluogi i fuddsoddi mewn peiriannau.

“Mae’n galluogi contractwyr lleol i gael gwaith ac i gyflogi staff a fydd yn eu tro yn cyfrannu at yr economi lleol.”

Bydd y gwaith o glirio’r llystyfiant yn golygu y bydd ffyrdd y goedwig yn sychu’n gynt gan eu bod yn cael mwy o olau, a bydd yn creu cynefin gwerthfawr ar gyfer planhigion sy’n tyfu ar gyrion y goedwig, megis Tegeirian Coch y Gwanwyn, ac ar gyfer ieir bach yr haf megis y Gweirlöyn Brych.

Mae’n golygu hefyd y bydd modd adfer ffyrdd a oedd wedi gordyfu ac y bydd peiriannau’n gallu cael mynediad er mwyn cael gwared â rhywogaethau ymledol - Rhododendron ponticum a’r Goeden Lawrgeirios yn bennaf - sy’n lleihau bioamrywiaeth drwy daflu cysgod dros y ddaear gan rwystro coed a phlanhigion daear brodorol rhag tyfu. 

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

I gael rhagor o wybodaeth am waith cadwraeth yng nghoedwigoedd de Cymru, cysylltwch â Jonathan Price ar 01633 580218, ffôn symudol 07789922748.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk