Menu


Pathewod yn ymhyfrydu wrth i goedwigwyr gynllunio prosiect adfer coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13948

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae un o anifeiliaid mwyaf prin Cymru i gael paradwys ddeiliog wrth i goedwigwyr ddechrau adfer coetir hynafol i’w hen ogoniant.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n bwriadu cwympo coed coniffer yng Nghoed Maes Mawr ger Aberllefenni ym Mhowys ac ailblannu’r ardal â dail llydan er mwyn creu cartref perffaith ar gyfer y pathew, sydd mewn perygl o ddiflannu.

Erbyn hyn, mae’r pathewod mor brin fel bod deddf Ewropeaidd yn eu diogelu, ac roedd rhaid i CC Cymru wneud cais i Lywodraeth Cynulliad Cymru am drwydded i gynnal y gwaith sensitif hwn.

Bydd gan y prosiect adfer fanteision pellach wrth iddo gysylltu dwy goedwig dderi gyfagos a ddynodwyd yn safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SSSIs) lle ceir rhai o gen mwyaf prin Cymru, fel llysiau’r ysgyfaint (lungworts).

Rheolwr Cadwraeth a Threftadaeth CC Cymru, Nick Young, sylwodd ar y cyfle hwn i drawsnewid y coetir hwn, sy’n eiddo i Lywodraeth y Cynulliad, ac sy’n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PSCH).

"Rhan o fy ngwaith yw chwilio am ffyrdd i reoli a gwella ein coedwigoedd ar gyfer y planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw ynddynt, a’r bobl sy’n ymweld â hwy,"meddai.

"Roedd y coed coniffer yn agosáu at oed cwympo ac er y bydd y cwymp-glirio yn cael effaith dramatig ar olwg y safle yn y tymor byr, byddwn yn ailblannu’r holl ardal gyda choed brodorol dail llydan dros y gaeaf nesaf.

"Mewn ychydig iawn o flynyddoedd bydd yn glasu ac yn cael ei defnyddio gan luoedd o fywyd gwyllt amrywiol: adar, pryfed a, gobeithio, mwy o bathewod."

Mae’r pathewod yn rhywogaeth a warchodir gan Ewrop, felly bydd rhaid gwneud y gwaith ar gloddiau’r coetir yn ystod mis Medi a mis Hydref pan mae’n nhw’n brysur yn bwyta er mwyn pesgi ar gyfer gaeafgysgu ac maent yn gallu symud o gyrraedd unrhyw aflonyddwch.

Yn ogystal, bydd y contractwyr yn gweithio mewn modd na fydd yn niweidio unrhyw gloddiau sydd ar ôl ar y safle 16 hectar lle mae’r pathewod fwyaf tebygol o fod.

Ynghyd â chreu mwy o gynefin ar gyfer y pathewod a chysylltu’r safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig, bydd adfer y coetir hynafol yn gwella’r dirwedd yn y tymor hir ar gyfer y bobl sy’n dod i gerdded ar hyd llwybr troed Foel Friog drwy’r goedwig.

Dywedodd Nick, "Mae Coed Maes Mawr yn cynnig cyfle cyffrous i wneud gwahaniaeth mewn gwirionedd. Bydd ymwelwyr yn gallu gwylio’r coetir wrth iddo ddatblygu a newid wrth i’r coed dyfu’n dalach ac wrth i’r ardal ddod yn gyfoethocach mewn bywyd gwyllt gyda threigl y blynyddoedd."

Dywedodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru eu bod yn ddiolchgar i CC Cymru am eu cymorth i reoli’r safle.

Dywedodd Dr Carol Fielding, arweinydd tîm yn Sir Fynwy, "Yn ogystal â bod yn ardal coetir deri o bwys sy’n cynorthwyo ‘r pathewod a rhai o’r cen prynaf yng Nghymru, mae hefyd yn lle arbennig i bobl fwynhau cerdded yn hamddenol drwy goedwig Dyfi.

"Mae’n gyfraniad hanfodol at waith CCC a Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyrraedd eu targed i gael yr holl Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sydd yng Nghymru dan reolaeth ffafriol."

NODIADAU AT OLYGYDDION

Y ddau Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yw Coed Esgairneiriau a Cheunant Caecenau, ac mae’r ddau ohonynt yn rhan o goetir Coed Maes Mawr.

Mae angen trwydded gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i gynnal unrhyw waith a allai niweidio Rhywogaeth a Ddiogelir gan Ewrop a’u lleoedd nythu.

Mae coetiroedd yn gorchuddio oddeutu 14% o Gymru. Mae 38% o’r coetiroedd (sef 126,000 hectar/311,000 erw) yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r gwaith yng Nghoed Maes Mawr, cysylltwch â Nick Young ar 01341 592018, ffôn symudol 07899 734058.

Ceir mwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru yn mailto:www.forestry.gov.uk/wales

Ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth CC Cymru, Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: nick.young@forestry.gsi.gov.uk