Menu


Gwirfoddolwyr yn dechrau gwaith i gadw bywyd coetir prin

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14591

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae grŵp o wirfoddolwyr wedi dechrau ar waith i gadw dau goetir gwerthfawr sydd wedi mynd yn wyddoniadur byw o rai planhigion a bywyd gwyllt prinnaf Cymru.         

Mae coed Pen-y-bedd a choedwig Pen-bre yn Sir Gaerfyrddin yn gartref i gasgliad enfawr o rywogaethau sydd mewn perygl, gan gynnwys amrywiaeth o loynnod byw ac adar, dewis helaeth o bryfed a mathau prin o degeirian.         

Mae coedwig Pen-bre yn cynnwys rhan o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac, fel un o goedwigoedd twyni tywod anarferol Prydain, mae wedi denu diddordeb mawr gan naturiaethwyr sy’n cael eu tynnu yno gan y llu o rywogaethau botanegol prin sydd ynddi.

Yn awr, o dan gytundeb rheoli gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, mae Ymddiriedolaeth Prydain i Wirfoddolwyr Cadwraeth Cymru (BTCV) wedi dechrau arni gyda phrosiect i gadw’r wlad ryfeddol naturiol hon. 

Yn ogystal ag ymgymryd â gwaith i wella’r agweddau cadwraeth ar y ddau goetir sydd ym mherchnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, ger Llanelli, mae gwirfoddolwyr hefyd yn anelu at wella mynediad fel gall mwy o ymwelwyr werthfawrogi bioamrywiaeth liwgar y coedydd.

Dywedodd Parcmon Cymunedol CC Cymru Jonathan Price, “Mae’r coetiroedd hyn yn cynnig lloches naturiol i lawer o rywogaethau ac rydym wrth ein boddau’n cynorthwyo’r BTCV i wneud y gwaith hwn. Hebddo byddai llawer o’r planhigion a’r bywyd gwyllt sydd yma yn cael eu colli i genedlaethau’r dyfodol.

“Mae’r bartneriaeth sydd gennym gyda’r BTCV yn ardal Pen-bre yn dod â bendithion i fioamrywiaeth y safle ac fe fydd, diolch i’r gwaith rheoli cadwraeth rhagorol maent yn ei wneud, o help i ddiogelu’r dyfodol i’r rhywogaethau pwysig hyn.” 

Mae CC Cymru wedi rhoi swyddfa goedwig fechan ar osod yng nghoedydd Pen-y-bedd i wneud canolfan i BTCV allu gwneud ei waith, a gynhelir fel rhan o Brosiect Cymunedau a Natur Cyngor Cefn Gwlad Cymru, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru. 

Mae gan CC Cymru gytundeb cyfredol gyda Chadwraeth Gloynnod Byw Cymru i reoli ardaloedd yn y coed er lles y 31 rhywogaeth o loynnod byw a gwyfynnod sydd ym Mhen-bre, a bydd llawer o’r gwaith a wneir gan y gwirfoddolwyr i’r perwyl hwn.

Caiff ymylon llwybrau a thraciau eu torri i gynyddu’r ardaloedd o ddaear noeth er budd y Gwibiwr Llwyd, a bydd coed yn cael eu torri o ardaloedd eraill i ymestyn y cynefin sydd orau gan y Gwibiwr Brith, nad oes modd ei weld ond ar ddau safle arall yng Nghymru.

Caiff y llystyfiant ei dorri’n ôl ar hyd rai llwybrau a banciau tywod wrth ochrau’r traciau i greu mosaig o glytiau o lystyfiant a thir noeth, gan greu drwy hynny yr amgylchedd sydd orau gan boblogaeth y Glas Bychan.

Ond nid dim ond y gloynnod byw sy’n gwneud y coedydd pwysig hyn yn lle mor arbennig i rai o’n ffawna a’n fflora pwysicaf.   

Mae’r cymysgedd o goed pîn ar y twyni a’r helyg a’r merhelyg yn y llaciau gwlybion yn rhoi’r cynefin delfrydol i sawl rhywogaeth o adar gan gynnwys y Croesbig, y Telor  a Glas y Dorlan.

Mae adar ysglyfaethus hwythau yn ymweld â’r goedwig, gyda’r Gosog a’r Gwalch Glas wedi eu cofnodi, ac mae heidiau o Gornchwiglod yn bwydo ar y morfeydd heli y tu allan i’r goedwig. 

Mae clytwaith o byllau drwy’r goedwig yn cynnal amrywiaeth eang o bryfed, gan gynnwys sawl rhywogaeth o was y neidr.

Mae’r fflora yn cynnwys o leiaf wyth rhywogaeth o degeirian, gan gynnwys y Tegeirian Gwenynog a Chaldrist y Gors. Mae Rhedyn Tafod y Neidr a’r Coedwydd Crynddail ymysg rhai o’r rhywogaethau eraill sydd yno.

Dywedodd Nick Thomas, Rheolwr Gorllewin Cymru BTCV Cymru, “Mae BTCV yn falch o gael gweithio mewn partneriaeth gyda CC Cymru, Prosiect Cymunedau a Natur Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Gloynnod Byw i sicrhau gweithredu cadarnhaol er mwyn cefnogi safle mor bwysig i gadwraeth a mwynder yn Sir Gaerfyrddin.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetiroedd. O blith hyn, mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) ym mherchnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr UE yn rhan o raglenni Cronfeydd Strwythurol 2007-2013 sy’n werth £3.4bn a anelir at greu gwelliannau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i bobl, busnesau a chymunedau ar hyd a lled Cymru. Am fwy o wybodaeth ewch i www.wefo.wales.gov.uk

Mae Cymunedau a Natur yn brosiect £14.5m a gyllidir gan Ewrop yn cael ei arwain a’i reoli gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru a’ii ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru. Ein nod yw defnyddio ein hamgylchedd naturiol yng Nghymru i greu cyfleoedd economaidd drwy hamdden a thwristiaeth – a darparu swyddi gwerthfawr, cynaliadwy mewn ardaloedd a chymunedau lle mae angen amdanynt.

Am fwy o wybodaeth am goedwig Pen-bre a choedydd Pen-y-bedd, cysylltwch â Pharcmon Cymunedol CC Cymru Jonathan Price ar 0800 068 0213, ffôn symudol 07789 922748.

Mae mwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael yn  www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk