Menu


Coetiroedd yn cynnig llwybr yn ôl i fyd gwaith

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 AWST 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14867

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gallai coetiroedd yn ne Cymru gynnig llwybr yn ôl i fyd gwaith i bobl ddiwaith. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi ymuno gyda BTCV i roi profiad gwerthfawr i geiswyr gwaith ar amrywiaeth o dasgau – a bydd yr amgylchedd ar ei ennill hefyd.

O dan y cysylltiad rhyngddynt, bydd gwirfoddolwyr yn cyflawni dewis o ddyletswyddau fel gwella mynedfeydd i goedwigoedd, rheoli cynefinoedd ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, tynnu coed conwydd sy’n atgynhyrchu oddi ar rostiroedd a chlirio llystyfiant sy’n gordyfu o amgylch Henebion Cofrestredig.

Byddant hefyd yn mynd i’r afael â gwaith traenio ar lwybrau cerdded yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru a chael cyfle i droi eu llaw at godi waliau sychion.

Gobeithir y bydd y profiad y byddant yn ei ennill wrth wneud y tasgau o dan oruchwyliaeth staff CC Cymru yn rhoi mantais hanfodol i’r gwirfoddolwyr wrth iddynt geisio mynd yn ôl i fyd gwaith. 

Dywedodd rhodiwr cymunedol CC Cymru Mike James, “Mae’r sector coedwigaeth yn tyfu ac yn cyflogi miloedd o bobl yng Nghymru ac yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd am yrfaoedd ar draws dewis eang o broffesiynau. 

“Rydym am annog defnyddio ein coetiroedd at ddibenion hyfforddi fel y gallant helpu pobl i ennill y sgiliau mae arnynt angen i wella’u rhagolygon yn y farchnad swyddi.”

Dyma’r ail flwyddyn i CC Cymru ddyfarnu contract i BTCV o Gaerdydd i gynorthwyo i reoli cynefinoedd a gwneud gwelliannau amgylcheddol yn ardaloedd cynghorau bwrdeistrefi sirol Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr.

Cyfeirir pobl at BTCV ar ôl bod yn hawlio budd-daliadau am gyfnod o amser a chânt gynnig y cyfle i ailadeiladu eu hyder a’u hunan-barch a bod yn rhan o’u cymuned waith eu hunain unwaith eto.

Gall BTCV oresgyn rhwystrau drwy helpu i ymgysylltu â chyflogwyr i gynnig “treialon gwaith”, cymorth ariannol, ailhyfforddi a datblygu, a thrwy gynnig cefnogaeth mewn gwaith.

Dywedodd Terry Rowlands, Rheolwr BTCV, “Mae ein partneriaeth gyda CC Cymru yn galluogi i BTCV gynnig llwybr clir i gyflogaeth gyda’r sector cadwraeth ac amgylchedd, gan sicrhau bod ein gwirfoddolwyr yn hollol barod ar gyfer byd gwaith. 

“Mae ein holl wirfoddolwyr yn ennill achrediad mewn ystod o sgiliau a galluoedd sydd a wnelont â rheoli coetiroedd, fel trin sylfaenol ar lif gadwyn, peiriannau torri gwair a pheiriant naddion pren.”

Pennawd: Derek Perkins o BTCV yn goruchwylio gwirfoddolwyr sy'n hyfforddi yng nghoetir Gethin, ger Merthyr Tudful.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetiroedd. O blith hyn, mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru.                      

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.      

Am fwy o wybodaeth am ymgysylltu cymunedol gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru yn ardaloedd cynghorau bwrdeistrefi sirol Rhondda Cynon Taf,  Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â Mike James ar 0300 068 0225, ffôn symudol 07825 843 253, e-bost mike.james@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar  www.forestry.gov.uk/wales

Egwyddorion craidd rhaglen waith BTCV yw:

symud cwsmeriaid o fod yn dderbynwyr goddefol i fod yn geiswyr gwaith gweithredol;

darparu cefnogaeth cyflogaeth a sgiliau personoledig sy’n cwrdd ag anghenion y cwsmeriaid a’r cyflogwyr fel ei gilydd;  

mabwysiadu ymagwedd partneriaeth gyda chyrff cyhoeddus, preifat a thrydydd sector sy’n gweithio gyda’i gilydd i uchafu arloesedd, gan arwain at ganlyniadau gwell.

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: mike.james@forestry.gsi.gov.uk