Menu


Cau maes parcio wrth i goedwigwyr wella cynefin coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
25 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14997

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae maes parcio mewn coedwig wedi’i gau tra bod rhai o goed cyfagos yn cael eu tynnu i wella’r coetir i bobl sy’n mynd â’u cŵn am dro a gweithwyr sy’n cael egwyl amser cinio.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cau rhan o goetir Llantrisant yn Rhondda Cynon Taf tan fis Chwefror 2012 am resymau diogelwch tra bod coed cegid y Gorllewin ger y maes parcio’n cael eu cwympo.

Mae cegid y Gorllewin yn ailgynhyrchu’n rhwydd iawn a gallent ymledu’n gyflym iawn dros goetir hynafol lled-naturiol gerllaw.

Bydd cael gwared ar gegid y Gorllewin yn diogelu amrywiaeth y planhigion a’r coed yn yr ardal, yn ogystal â rhoi pren gwerthfawr i’w werthu.

Meddai’r coedwigwr cynllunio Gareth Roberts, “Mae cegid y Gorllewin yn hunan-hadu mor effeithiol fel y gall rwystro golau rhag cyrraedd gwely’r goedwig a lleihau amrywiaeth y planhigion a’r coed yn yr ardal yn sgil hynny.

“Rydym am i’r cyhoedd barhau i fwynhau coetir Llantrisant at ddibenion hamdden a bydd cael gwared ar gegid y Gorllewin o gymorth i gyflawni hynny.”

Bydd y coed dail llydan yn y man lle caiff y coed eu cwympo yn cael eu cadw a bydd cymysgedd o goed conwydd a dail llydan nad ydynt yn ymledu yn cael eu plannu yno. Bydd coed dail llydan yn amlycach yno er mwyn creu coetir mwy naturiol a diddorol.

Bydd parthau torlannol - o amgylch ffrydiau a amgylchynir gan gonwydd ar hyn o bryd - yn cael eu hagor a’u rheoli o blaid rhywogaethau cynhenid y coetir ac i wella’r cynefin a bioamrywiaeth.

Bydd llwybr Bunny Walks Llantrisant drwy’r goedwig hefyd ar gau yn ystod y gwaith yn ogystal â’r llwybr beicio mynydd answyddogol sydd gerllaw.

Meddai Greg Jones, rheolwr ardal leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’r gwaith hwn yn rhoi’r cyfle i ni ailasesu llwybrau hamdden a beicio mynydd yn y rhan hon o’r goedwig yn ogystal â’n galluogi i gynhyrchu pren o safon a gwella ecoleg y goedwig yn unol â’n hamcanion.

“Mae gennym bob ffydd y bydd y cyhoedd yn amyneddgar wrth i’r gwaith o wella’r coetir fynd rhagddo. Gyda lwc, bydd modd cwblhau’r gwaith yn gynnar er mwyn gallu ailagor y maes parcio yn y flwyddyn newydd.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae coetiroedd yn gorchuddio 14.3 y cant o Gymru. Llywodraeth Cymru sy’n berchen ar 38% (126,000 hectar/311,000 erw) o’r coetiroedd hyn.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Cewch fwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales

I gael gwybod mwy am y gwaith yng nghoetir Llantrisant, cysylltwch â cheidwad Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Mike James - 0300 068 0225, 07825 843 253 (symudol) neu mike.james@forestry.gsi.gov.uk

Dolen gyswllt yn swyddfa’r wasg: Clive Davies - 0300 068 0061, 07788 190922 (symudol), clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: mike.james@forestry.gsi.gov.uk