Menu


Plant Brynbuga yn anturio i fyd y trychfilod

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 MEHEFIN 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14727

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae plant o Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Brynbuga wedi treulio dau ddiwrnod yn chwilio am drychfilod bach yn eu coetir lleol.

Daeth y plant, sydd rhwng pedair a saith mlwydd oed, o hyd i gymaint o bryfed cop yn ystod eu hantur yn y coetir fel y penderfynasant y dylid ailenwi coed Cefn Ila yn Wlad y Pryfed Cop.

Cafodd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn un o’r coetiroedd a grëwyd fel rhan o brosiect Plant! Llywodraeth Cymru i blannu coeden ar gyfer pob plentyn sy’n cael ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru, ei drefnu gan Juliette Staples, Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Bydd llawer o’r coed sy’n tyfu yng Nghefn Ila wedi cael eu plannu dros frodyr, chwiorydd a chefndryd y disgyblion, a gafodd bleser mawr wrth ddysgu am yr holl fanteision amgylcheddol y mae coetiroedd yn eu cynnig.

Cafodd y plant hwyl yn chwilota am y trychfilod bach sydd eisoes wedi ymgartrefu yn y coetir newydd hwn a buont yn mwynhau archwilio’r safle drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau synhwyraidd.

Mae’r coetir, sy’n eiddo i Goed Cadw, yn un o bum safle Plant! yng Nghymru sy’n ceisio ennyn mewn plant a phobl ifanc yr ymdeimlad eu bod yn berchen ar eu hamgylchedd naturiol.

Meddai Juliette, “Cafodd y plant amser gwych yn archwilio’r coetir newydd hwn a darganfod sut mae’n darparu cynefin hanfodol ar gyfer cymaint o anifeiliaid a phryfed.

“Fe ddaliodd un dosbarth gymaint o bryfed cop nes penderfynu y dylai Cefn Ila gael ei ailenwi’n Wlad y Pryfed Cop!”

Mae’r cynllun Plant! yn cael ei weithredu ar ran Llywodraeth Cymru gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru mewn partneriaeth â Choed Cadw.

Drwy blannu mwy o goed, mae Llywodraeth Cymru yn ceisio creu Coedwig Genedlaethol Gymreig a fydd yn helpu i ymladd newid yn yr hinsawdd gan y bydd y coed yn gweithredu fel suddfan carbon.

Y safleoedd Plant! eraill yw Coed Ysgubor Wen ger Tywyn, Coed Bryn Oer ger Tredegar, Coed Parc Caia ger Wrecsam a Choedwig y Plant, Cwm Garw, ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Pennawd: Tiger (chwith) a Rhys, pump oed, yn archwilio trychfilyn bach yng nghoetir Cefn Ila.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: juliette.staples@forestry.gsi.gov.uk