Menu


Gwregys du yn cael gwefr o goedwigaeth

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 GORFENNAF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14803

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Fe gafodd Andrew Jackson bachgen yn ei harddegau, gyda gwregys du, gwefr wirioneddol yn gweithio yn ei goetiroedd lleol, pan dreuliodd wythnos yn ddiweddar gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Ysgrifennodd Andrew, sydd hefyd yn chwarae rygbi i dîm Ieuenctid Llanymddyfri, at ei swyddfa Comisiwn Coedwigaeth Cymru leol i gael gwybod beth oedd ei angen i reoli coetiroedd Llywodraeth Cymru yn yr ardal.

Derbyniodd Andrew,  myfyriwr 17 oed yn Ysgol Gyfun Pantycelyn gynnig o brofiad gwaith a gafodd ei synnu gyda'r amrywiaeth o swyddi oedd ar gael mewn coedwigaeth ar draws ystod eang o broffesiynau.

Fe fi Andrew yn helpu Kate Elias, Swyddog Addysg y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu i gynnal ymweliad ysgol yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant, lle mwynheuodd y  plant archwilio pwll a gwylio coed yn cael eu cwympo.

Hefyd fe gafodd gipolwg ar y gwahanol fathau o weithgareddau a gynhelir yn ein coetiroedd a bu'n helpu i fonitro'r digwyddiad beic modur Enduro ac yn helpu'r crefftwyr goedwig gyda gwaith cynnal a chadw coetir, megis atgyweirio ffensys meinciau.

Ond uchafbwynt yr wythnos oedd gwylio peirianwyr sifil  Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ffrwydro creigiau fel rhan o waith aliniad y ffordd yng nghoedwig Cwm Irfon.

Dywedodd Andrew, "Roedd yn ddiddorol i ddarganfod faint o wahanol dimau ac adrannau sydd yn y Comisiwn Coedwigaeth, fel y tîm addysg a pheirianneg sifil.

"Y peth gorau am fy lleoliad gwaith oedd gwylio ffrwydro'r graig gyda'r peirianwyr sifil, achos doeddwn i ddim yn disgwyl gweld rhywbeth fel 'na."

Mae Andrew yn astudio cwrs Safon Uwch Atodol mewn cemeg, bioleg, daearyddiaeth a TGCh, ond hefyd yn cael amser i hyfforddi tîm rygbi'r Porthmyn Iau fel rhan o'i Wobr Dug Caeredin.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn treialu fframwaith gwaith lleoliad ac ar hyn o bryd yn croesawu myfyrwyr o wahanol oed ac am wahanol gyfnodau o amser, mewn lleoliadau gwahanol yng Nghymru.

Meddai Kate, oedd yn edrych ar ôl Andrew yn ystod y wythnos,, "Mae'r sector coedwigaeth sy'n ehangu yn cyflogi miloedd o bobl yng Nghymru a, thrwy gynnal lleoliadau gwaith, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gallu rhoi syniad i fyfyrwyr am yr ystod o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael."

Pennawd: Andrew a John Griffith y peiriannydd sifil yn archwilio pont dros dro sy'n caniatáu mynediad i mewn i goetir ar draws nant.

Nodiadau i Olygyddion

Mae'r diwydiant coedwigaeth yng Nghymru yn cyflogi oddeutu 8,900 o bobl ac yn werth £ 370 miliwn y flwyddyn i economi Cymru.

Mae 14 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: kate.elias@forestry.gsi.gov.uk