Menu


Ennyn brwdfrydedd busnesau am danwydd pren

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 EBRILL 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13519

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gall perchnogion busnes gael mwy o wybodaeth am y cymhellion a’r cyllid sydd ar gael ar gyfer systemau gwresogi tanwydd pren, cynhyrchu trydan ar raddfa fechan a chyflenwi tanwydd pren mewn cyfres o ddigwyddiadau am ddim yn ystod mis Mai.

Trefnwyd seminarau Ynni Pren - Rhywbeth i Danio’r Meddwl yn Sir Ddinbych, Conwy, Sir Gaerfyrddin, Merthyr Tudful a Sir Fynwy gan y Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS), Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd y seminarau yn rhoi golwg i berchnogion busnesau bach a chanolig (SMEau) a grwpiau cymunedol ar y technolegau sy’n defnyddio pren i ddarparu ynni adnewyddadwy ac i gynhyrchu trydan, ynghyd gwybodaeth am y cyllido sydd ar gael gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Bydd y dewisiadau gwresogi biomas o ddiddordeb arbennig i fusnesau sy’n ceisio lleihau eu hl troed carbon drwy ddefnyddio tanwydd gln, cynaliadwy lleol.

Gall perchnogion coetiroedd a chwmnau sy’n ymwneud phrosesu pren ddysgu am y dewisiadau arbed costau drwy ddefnyddio torion pren i gyflenwi tanwydd i’w heiddo eu hunain neu i gyflenwi tanwydd i eraill.

Cynhelir y digwyddiadau rhwng 5pm a 7pm a byddant yn cynnwys gweld system wresogi tanwydd pren ar waith a digonedd o gyfleoedd i rwydweithio.

Meddai Mike Pitcher, Rheolwr WEBS, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae gwresogi tanwydd pren modern yn ffurf ln, hwylus a chynaliadwy o ynni adnewyddadwy.

"Trwy greu galw am bren yn lleol, gall Comisiwn Coedwigaeth Cymru annog mwy o berchnogion coetiroedd i ddod a’u coetiroedd o dan reolaeth.

"Mae coetiroedd a reolir yn well yn cynnig adenillion ariannol gwell i’w perchnogion yn ogystal gwella cynefinoedd i fywyd gwyllt a chynnig cyfleoedd hamddena."

Wedi’i gyllido’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru, bydd WEBS yn talu hyd at 41% o gost mentrau lleihau ynni o’r fath, ac mae cyfanswm o 7.8 miliwn ar gael i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru.

Drwy’r cynllun disgwylir arbed oddeutu 38,000 o dunelli metrig o CO2 y flwyddyn.

Am fanylion am y seminarau ewch i http://www.forestry.gov.uk/woodenergywales neu ffoniwch 0300 068 0042.

NODIADAU I OLYGYDDION

Dyddiadau’r Seminarau (mae’r holl seminarau am ddim ac fe’u cynhelir rhwng 5pm a 7pm)

Dydd Mercher 12 Mai – Parc Gwledig Cwm Dr, Aberdr CF44 7RG

Dydd Iau 13 Mai – Ysgol Gynradd Kymin View , Wyesham, Mynwy NP25 3JR

Dydd Mercher 19 Mai – Trigonos, Plas Baladeulyn, Nantlle, Caernarfon LL54 6BW

Dydd Iau 20 Mai – Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne SA32 8HG

Dydd Iau 27 Mai – Gwesty Castell Rhuthun, Rhuthun LL15 2NU

Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS)

Cyllidir y Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS) yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru. Prosiect 4 blynedd rhwng 2009 a 2013 a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, bydd yn cynnig buddsoddiad cyfalaf i fusnesau bach a chanolig (SMEau) ar gyfer systemau gwresogi tanwydd pren, gwaith Gwres a Phŵer Cyfunedig (CHP) tanwydd pren ar raddfa fechan ac offer prosesu tanwydd pren.

Mae gan WEBS dua 7.8 miliwn i ddyrannu ymhlith SMEau ledled Cymru. Mae lefelau ymyrraeth gyllido ar gyfer ymgeiswyr unigol yn debygol o fod hyd at 41% yn Ardal Gydgyfeirio Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a 31% yn ardal Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol Dwyrain Cymru. Nod WEBS yw gosod 40MW o wres a phump MW o drydan.

Mae WEBS yn adeiladu ar y profiad a gafwyd drwy’r gyfres flaenorol o gyllido, a gefnogwyd hefyd gan gyllid Ewropeaidd, a reolwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru rhwng 2004 a 2008, ac o ganlyniad arbedwyd 17,000 o dunelli metrig y flwyddyn o CO2 a defnyddio 33,000 o dunelli metrig o danwydd glanach, cynaliadwy. Noddwyd 80 cynllun a oedd yn cynnwys cynlluniau gwresogi mewn adeiladau yn y sector masnachol a’r sector cyhoeddus, o fusnesau twristiaeth gwledig bychan, busnesau gweithgynhyrchu a safleoedd sector cyhoeddus gan gynnwys ysbytai ac ysgolion. Cyllidodd hefyd ystod o fusnesau cyflenwi tanwydd a oedd yn cynhyrchu naddion a phellenni pren, fel melinau llifio a gwaith prosesu pren fel Blazers Fuels yn Clifford Jones Timber yn Rhuthun.

Am fwy o wybodaeth am WEBS ewch i <www.HYPERLINK "http://forestry.gov.uk/woodenergywales" forestry.gov.uk/woodenergywales>; neu cysylltwch Mike Pitcher ar 0300 068 0076, ffn symudol 07817 014805, mike.pitcher@forestry.gsi.gov.uk

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goetiroedd. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau cwympo coed.

Mae mwy o wybodaeth am Goetiroedd Cymru ar gael yn www.forestry.gov.uk/wales.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i: Mary Galliers, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0057, ffn symudol 07827 955423, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk