Menu


Llwybr pysl anifeiliaid newydd yn agor

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14638

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Caiff llwybr pysl anifeiliaid newydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri ei agor yn swyddogol yr wythnos hon (Dydd Iau, 26 Mai).

Cafodd y llwybr ei gynllunio a’i greu gan Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru Nicola Maysmor yng nghoetir Pont y Pair ym Metws y Coed, coetir o eiddo Llywodraeth Cymru. 

Mae’r llwybr tua 600 metr o hyd ac mae’n dilyn y llwybr pob gallu presennol sy’n cael ei gynnal gan grŵp cymunedol Betws-y-Coed.

Mae’r grŵp yn gweithio’n galed yn y  coetir lleol ac enillodd arian Amcan Un i adeiladu’r llwybr pob gallu a’i gynnal, ac mae’r llwybr yn boblogaidd dros ben gan deuluoedd sy’n ymweld â’r ardal.

Bydd plant o dair ysgol leol  – Ysgol Ysbyty Ifan, Ysgol Pentrefoelas ac ysgol anghenion arbennig Ysgol y Gogarth – yn mynychu lansio’r llwybr ynghyd ag aelodau’r grŵp cymunedol a Sara, gwiwer goch anferth CC Cymru.

Dewiswyd y coetir hwn yn gartref i’r llwybr pysl anifeiliaid oherwydd amrywiaeth y bywyd gwyllt sydd i’w weld yno, fel gwiwerod, llwynogod,dyfrgwn a gloynnod byw.

Mae taflenni yn rhoi map o’r safle a chliwiau i ddod o hyd i fodelau pren o 12 anifail wedi eu cuddio yn y coed a’r dail.

Meddai Nicola, “Bydd y llwybr pysl anifeiliaid yn ychwanegu elfen o ddiddordeb i ymwelwyr â’r coetir ac yn eu haddysgu am amrywiaeth y bywyd gwyllt sy’n byw ynddo.

“Dyma enghraifft wych o sut gall cymunedau gymryd rhan ac ymwneud â’u coetir lleol a denu mwy o ymwelwyr i’r ardal a gall hyn fod o fudd i’r economi leol.”

Gellir cael cymorth gan Swyddog Addysg o CC Cymru ar ymweliadau â’r llwybr neu gallwch eich arwain eich hun. Caiff taflenni eu hanfon i bob ysgol yng Nghonwy ac mae modd eu cael hefyd o siop awyr agored  Cunningham a chanolfan groeso Betws-y-Coed.

Roedd yn rhaid gohirio’r dyddiad ar gyfer y lawnsio gwreiddiol ar ôl i wyth o’r anifeiliaid gael eu dwyn o fewn wythnos o gael eu gosod ar hyd y llwybr.

Pennawd: Y llwybr pysl anifeiliaid newydd.

Nodiadau i Olygyddion

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru dan orchudd coetiroedd. O blith hyn, mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cyflwyno profiadau dysgu mewn coetiroedd ar hyd a lled Cymru, yn cefnogi’r datblygu ar Ysgol y Goedwig ac yn hwyluso Menter Addysg y Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Am fwy o wybodaeth ar ddysgu mewn coetir yn ardal Conwy cysylltwch â Nicola Maysmor ar 0300 068 0300 neu nicola.maysmor@forsry.gsi.gov.uk
Mae mwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael yn www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: nicola.maysmor@forestry.gsi.gov.uk