Menu


Bywyd y parc yn ennill gwobr i Ben

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
15 RHAGFYR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15175

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Roedd llun o Barc Acton, Wrecsam ar fore oer, niwlog yn werth £100 o dalebau’r stryd fawr i Ben Wilkinson ar ôl i’w lun ennill cystadleuaeth ffotograffiaeth ledled y wlad.

Roedd y gystadleuaeth yn cael ei rhedeg gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i gofnodi harddwch diddarfod ein coetiroedd i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol y Goedwig.

Aeth plant a phobl ifanc o ledled Cymru ati i glicio eu lluniau a chafodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru ei foddi gan 490 o ddelweddau o un o'n cynefinoedd harddaf, a hynny trwy lygaid y genhedlaeth nesaf.

Ben, disgybl Ysgol Uwchradd Rhosnesni, Wrecsam sy’n 14 oed, a enillodd yn y categori 12 i 18 mlwydd oed gyda llun a oedd “yn creu naws wirioneddol bore oer, niwlog” yn ôl y beirniaid.

Aeth Rheolwr Addysg gogledd Cymru, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Ffion Hughes gyda Sara’r Wiwer, masgot tȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, i’r ysgol i gyflwyno ei daleb anrheg a chopi wedi’i fframio o’i lun iddo a chafodd.

Meddai Ben, sydd yn astudio ffotograffiaeth ar gyfer ei arholiadau TGAU, “Rwyf wrth fy modd! Roeddwn yn meddwl ei fod yn llun da, ond feddyliais i erioed y byddwn yn ennill y gystadleuaeth.”

Yn ogystal â’i wobr bersonol, mae Ben hefyd wedi ennill, ar ran ei ysgol, daith bws am ddim i’w ddosbarth fynd i goetir o ddewis ei athro / athrawes i gymryd rhan mewn sesiwn yn cael ei harwain gan aelod o dȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, Comisiwn Coedwigoedd Cymru.

Shauna Coleman, 14 oed o Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff, Wrecsam oedd yr ail orau yn y categori hwn, yn derbyn £75 o dalebau’r stryd fawr a chopi wedi’i fframio o’i llun.

Aeth y trydydd lle i Tom McGlynn, 16 oed o Ysgol Gyfun Brenin Harri’r VII, y Fenni a gafodd £50 o dalebau a chopi wedi’i fframio o’i lun.

Enillydd y categori o dan 11 oed oedd Kendra Perry, 9 oed o Ysgol Gynradd Gatholig Sant Mihangel, Casnewydd. Roedd ei llun o ddail yr hydref ym Mharc Belle View, Casnewydd wedi dal llygaid y beirniaid.

Llun o “olygfa coetir hardd Cymru” ger Cyffylliog, Rhuthun, a enillodd yr ail wobr i Chloe Hunt, o ysgol Llanbedr ger Rhuthun, Sir Ddinbych gyda’r trydydd lle’n mynd i James Parkin o Ysgol Gynradd Shirenewton, Sir Fynyw a dynnodd ei lun yn ystod sesiwn Ysgol Goedwig yng nghoedwigoedd yr ardal.

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Isobel Cameron, ffotograffydd Gwledydd Prydain y Comisiwn Coedwigaeth, Natalie Moyce, rheolwr gwe Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Nicky Maysomor, sydd â gradd mewn ffotograffiaeth ac yn aelod o dȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Meddai Nicky, “Mae’r gystadleuaeth hon wedi gwirioneddol ddal dychymyg plant a phobl ifanc Cymru.

“Roedden ni’n synnu at nifer ac ansawdd yr ymgeiswyr ac yn teimlo fod yr enillwyr wedi dal hanfod harddwch diderfyn ein coetiroedd.”

Gellir gweld y lluniau buddugol ar dudalen we Coetiroedd ar gyfer Dysgu, Comisiwn Coedwigaeth Cymru - www.forestry.gov.uk a dilyn dolenni tudalen Coetiroedd ar gyfer Dysgu.

Llun: Llun buddugol Ben o fore niwlog ym Mharc Acton Wrecsam.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3% y cant o Gymru o dan goetir.  O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: ffion.hughes@forestry.gsi.gov.uk