Menu


Dechreuad newydd i goedwig Kanji

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 IONAWR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14351

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd ymwelwyr i goedwig Kanji, neu’r ardd Japaneaidd fel mae pobl leol yn ei hadnabod, ger Pontrhydyfen ym Mharc Coedwig Afan, yn sylwi ar rai newidiadau yn y misoedd nesaf wrth i’r gwaith gychwyn ar waredu coed a heintiwyd gan haint angheuol.

Mae coedwig Kanji yn cynnwys tua 60 gwahanol fath o goed, rhai coniffer a llydanddail, ac mae hefyd yn gartref i ystod o blanhigion Japaneaidd a cherfluniau sy’n dangos math arbennig o ysgrifen Japaneaidd a elwir yn Kanji.

Mae llawer o’r coed llarwydd Japaneaidd, sy’n gonifferau collddail, yn dioddef o haint a achosir gan  Phytophthora ramorum. Bydd y coed heintiedig yn cael eu cwympo yn gynnar yn 2011 fel rhan o strategaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru i leihau effaith y clefyd difrifol hwn sydd wedi cael ei ddarganfod mewn rhannau amrywiol o Barc Coedwig Afan.

Ar yr un pryd, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gwaredu rhai coed  eraill yng nghoedwig  Kanji er mwyn caniatáu mwy o olau i mewn i’r safle i hybu twf y coed sy’n weddill.

Bydd coedwig Kanji ar gau i’r cyhoedd tra’u bod yn cwympo ac, ar ôl ei orffen, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn adolygu eu cynlluniau ar gyfer y safle ac yn ystyried gwelliannau posibl, fel plannu mwy o goed o wledydd eraill i wella’r casgliad sydd eisoes  yn tyfu yno.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rheoli Parc Coedwig Afan ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Dywedodd y Parcmon Cymunedol Jonathan Price, "Mae Phytophthora ramorum yn glefyd coed difrifol ac mae coed llarwydd Japaneaidd sydd wedi eu heintio yn cynhyrchu nifer uchel o sborau sy’n lledaenu’r haint sy’n golygu bod nifer fawr o goed yn cael eu heintio’n sydyn.

"Mae rhannau amrywiol o Barc Coedwig Afan yn cynnwys coed llarwydd Japaneaidd sy’n dioddef o’r haint hwn a, thrwy gwympo’r coed hyn mewn safleoedd fel coetir Kanji, gobeithiwn gyfyngu ar y sborau sy’n lledaenu’r haint ac felly yn lleihau effaith y brigiad.

"Ar ôl gorffen cwympo’r coed, cawn gyfle i ystyried dyfodol y coetir poblogaidd hwn ac edrych ar ffyrdd o’i wella ar gyfer y genhedlaeth nesaf."

Pathogen tebyg i ffwng yw Phytophthora ramorum a gafodd ei ddarganfod gyntaf ar goed llarwydd Japaneaidd yn ne Cymru ym Mehefin 2010.

Mae rhaglen i gwympo coed a heintiwyd gan Phytophthora ramorum ar y gweill, ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi gweithio gyda phroseswyr coed ac eraill er mwyn sicrhau bod camau bioddiogelwch yn eu lle i alluogi cludo boncyffion o goed heintiedig i felinau er mwyn eu troi yn bren a chynnyrch coed.

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk