Menu


Arbrofion maes yng Nghymru yn dangos ffordd newydd, naturiol o reoli plâu, sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13858

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae parasitiaid bach eisoes yn dechrau lleihau’r difrod sy’n cael ei wneud i goedwigoedd yng Nghymru gan widdon mawr y binwydden (Hylobius abietis) – y pryfyn sy’n gwneud y difrod mwyaf i blanhigfeydd coedwig Ewrop.

Mae’r mwydod microsgopig – a elwir yn nematodau – i’w cael yn naturiol yn y DU, ac maent yn entomopathogenig, ac yn ymosod ar, ac yn lladd larfau, chwilerod ac oedolion ifanc Hylobius. Gallant leihau poblogaeth y pla yng nghoedwigoedd Cymru o 40 y cant a mwy.

Yn awr, mae gwyddonwyr wedi sicrhau cymorth ychwanegol i’r mân drychfilod, wrth i’r newid hinsawdd a ragfynegwyd ddechrau cynyddu’r bygythiad oddi wrth blâu i goed yng Nghymru.

Maent wedi dechrau gwneud arbrofion maes gan ddefnyddio coctel o ffyngau lladd pryfed ochr yn ochr â’r nematodau – a fydd yn ychwanegu at effeithiolrwydd rheolaeth naturiol ac yn lleihau’r angen am ddefnyddio cemegion i ddiogelu coed ifanc.

Mae Ymchwil Coedwig yng Nghymru yn edrych ar ddulliau gwell o reoli plâu drwy gyfrwng prosiect newydd - IMPACT - gyda phartneriaid o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth. Yr hyn sydd ar ben agenda'r tîm Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd yw asesu sut y bydd effeithiau newid hinsawdd yn dylanwadu ar y difrod a achosir gan blâu a phathogenau.

"Un o’n prosiectau ymchwil cyntaf yw edrych ar y dull arloesol hwn o ddefnyddio dau gyfrwng rheoli gyda’i gilydd," meddai Dr Hugh Evans, Pennaeth Ymchwil Coedwig yng Nghymru a chydlynydd y prosiect newydd, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) drwy Rhaglen Iwerddon-Cymru (INTERREG 4A), gydag arian cyfatebol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

"Wrth i’r hinsawdd fynd yn gynhesach ac yn wlypach, bydd yr amodau yn fwy ffafriol ar gyfer yr Hylobius, ac mae’n bwysig felly bod gennym reolaeth fwy effeithiol," meddai Dr Evans.

"Mae’r nematodau ar eu pennau eu hunain eisoes wedi ein galluogi i leihau ein dibyniaeth ar bryfleiddiaid. Rydym yn credu y bydd yr organebau gyda’i gilydd yn cael effaith luosydd, sy’n golygu y gallwn ddefnyddio llai o’r ddau i gael mwy o effaith."

Dechreuwyd ar y profion maes cychwynnol ar yr ymagwedd aml-gyfryngol arloesol yr wythnos hon yng Nghwmberwyn, planhigfa ger Tregaron yr effeithiwyd arni’n ddrwg gan wyddon mawr y binwydden. Mae ymchwilwyr o Ymchwil Coedwig a Phrifysgol Abertawe yn torri drwy foncyffion i ddod o hyd i larfau a chwilerod y gwyddon ac maent hefyd yn gosod trapiau i ddal unrhyw oedolion sydd wedi goroesi.

Bydd gwaith dadansoddi yn y labordy yn dangos sut y mae’r cyfryngau rheoli yn gweithio ar eu pennau eu hunain ac ar y cyd, a gellir darganfod faint o wyddon a laddwyd drwy gyfrif cynnwys y trapiau.

"Rydym yn credu y bydd ein gwaith yn helpu i ddiogelu ansawdd amgylcheddol yr ardal ac yn ei gwneud yn haws i sefydlu coedwigoedd newydd, gan gynyddu cynhyrchu coed ac atafaelu carbon," meddai Finlay McAllister o Ymchwil Coedwig yng Nghymru sy’n helpu i gydlynu’r profion.

"Yn yr achosion gwaethaf, gall 100 y cant o goed newydd eu plannu gael eu lladd gan Hylobius, a fydd y golygu y bydd coedwigoedd yn cymryd mwy o amser i ymsefydlu ac yn cynyddu costau yn ogystal â chreu bylchau a fydd yn lleihau cynnyrch ac ansawdd coed," meddai Finlay.

Mae Gwyddonwyr IMPACT yn disgwyl y bydd eithafion tywydd yn y dyfodol – sychder, llifogydd, tymereddau uwch ac is – yn rhoi coetiroedd dan straen cynyddol.

Mae cynnydd mewn straen yn gwanhau gwrthsafiad y coed, ac yn eu gwneud yn agored i ymosodiadau gan blâu o bryfetach megis gwyddon y pinwydd, chwilod rhisgl, chwilod turio coed ac amrywiaeth eang o bryfed sy’n bwydo ar wreiddiau a dail, y mae pob un ohonynt yn effeithio ar dwf coed, gan arwain at farwolaeth y goeden ambell waith.

Yr allwedd i hyn fydd rheolaeth fiolegol sydd wedi’i hymgorffori mewn rhaglenni monitro newydd, gan ganolbwyntio’n arbennig ar gyfryngau rheoli microbaidd – ffyngau, bacteria, firysau a nematodau parasitig.

Mae gan bartneriaeth IMPACT gryn brofiad eisoes o ddefnyddio’r cyfryngau hyn ac mae’n disgwyl y bydd yn gallu darparu gwell technoleg i ddefnyddwyr tir y mae eu coed mewn perygl oddi wrth heintiadau gan blâu.

Bydd y prosiect tair blynedd yn cael ei gyflwyno yn Sioe Frenhinol Cymru ar Ddydd Mawrth 20 Gorffennaf yn stondin Confor yn yr Adran Goedwigaeth ac yng Nghyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Frenhinol Entomolegol yn Abertawe o’r 26ain i’r 28ain o Orffennaf.

Cyswllt:

Dr Hugh Evans, Ymchwil Coedwig yng Nghymru: 0300 068 0079

Guy Pargeter, Taliesin Communications: 01970 832375

NODIADAU I OLYGYDDION

IMPACT – Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd

Project newydd yw hwn a ariennir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Iwerddon-Cymru (INTERREG 4A) ac yn rhannol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae’r prosiect, a elwir yn Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd (IMPACT) yn cael ei arwain gan Ymchwil Coedwig yng Nghymru, uned ymchwil a lansiwyd yn 2009 yn Aberystwyth, ar y cyd â Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon ym Maynooth a Phrifysgol Abertawe. Bydd yn parhau am dair blynedd hyd at 31 Rhagfyr 2012.

Ymchwil Coedwig

Asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth yw Ymchwil Coedwig. Mae’n un o arweinwyr y byd ym maes ymchwilio i, a datblygu coedwigaeth gynaliadwy, a dyma’r prif gorff ar gyfer ymchwil i goedwigaeth a choed yng ngwledydd Prydain. Mae ei arbenigwyr yn ymdrin â thopigau sy’n amrywio o reoli coed a diogelu coetir rhag newid yn yr hinsawdd, i ddilyn hynt plâu ac afiechydon newydd ac ystyried manteision cymdeithasol a chymunedol coetir mewn ardaloedd trefol a gwledig.

Ymchwil Coedwig yng Nghymru

Mae’r Uned Ymchwil Coedwig yng Nghymru, sydd newydd gael ei sefydlu yn Aberystwyth, yn ystyried cyfleoedd ymchwil yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yn cydweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn enwedig Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru, i bennu cwmpas ymchwil, i wneud ymchwil, ac i drosglwyddo technoleg fel y bo’n briodol. Hefyd mae cysylltiadau’n cael eu datblygu gyda’r gymuned ymchwil yng Nghymru, prifysgolion a chyrff y llywodraeth.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

e-mail: hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk