Menu


Cytundeb parc coedwig i hybu cyfleoedd i’r di-waith

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
2 TACHWEDD 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15057

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae pobl ddi-waith yn ardal Castell-nedd Port Talbot yn darganfod llwybr yn ôl i waith – drwy helpu i gynnal un o’r atyniadau awyr agored mwyaf poblogaidd i ymwelwyr yn Ne Cymru.

Maent hwy i gyd yn aelodau o dîm Sgiliau a Hyfforddiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, sydd wedi ymuno â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru i reoli’r 200 cilometr o lwybrau ym Mharc Coedwig Afan.

Bydd aelodau’r tîm, y mae pob un ohonynt yn ddi-waith ond ar raglenni hyfforddi, yn helpu i gynnal y llwybrau cerdded, yr ardaloedd picnic a’r seddau, yn ogystal â gwneud gwaith mwy arbenigol ar lwybrau beicio mynydd byd-enwog Afan sy’n denu miloedd o ymwelwyr i’r ardal bob blwyddyn.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi llunio cytundeb gyda’r cyngor, cyd-reolwyr y parc, o dan ei raglen newydd, Coetiroedd a Chi, sy’n rhoi cymorth i bobl sy’n dymuno trefnu gweithgareddau, digwyddiadau a phrosiectau yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru.

O dan y cytundeb newydd, a luniwyd ar ôl i gyfnod prawf i asesu’r trefniadau ddod i ben, bydd y tîm yn treulio hyd at dri diwrnod yr wythnos yn gweithio yn y parc coedwig.

Meddai Jonathan Price, ceidwad cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’r tîm yn gwneud cyfraniad gwych at reoli cyfleusterau pwysig ym Mharc Coedwig Afan.

“Mae’r parc yn darparu swyddi gwledig ac yn dod â manteision economaidd gwerthfawr i’r ardal, felly mae’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y tîm Sgiliau a Hyfforddiant yn hynod o bwysig.”

Yn ogystal â bod yn rhan hollbwysig o’r gwaith cyffredinol o reoli’r cyfleusterau yn yr ardal, bydd y gwaith sy’n cael ei wneud gan y tîm yn darparu hyfforddiant ardderchog a chyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd i’w helpu’n ôl i waith.

Meddai Ali Thomas, arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, “Mae’r cyngor wedi ymrwymo i wneud ei orau glas i ddarparu cyfleoedd hyfforddi i bobl ifanc yn y fwrdeistref sirol.

“Mae’r Uned Sgiliau a Hyfforddiant yn gwneud gwaith eithriadol yn sefydlu cynlluniau a phrosiectau i feithrin y sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i ddod o hyd i waith heddiw.

“Rydw i’n falch o weld bod y cydweithio rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru a’r cyngor yn talu ar ei ganfed a bod y bobl ifanc hyn yn elwa ar y cynllun.”

Meddai Paul Williams, y Rheolwr Sector sy’n gyfrifol am Uned Sgiliau a Hyfforddiant y cyngor, “Rydyn ni wedi gweithio gyda Pharc Coedwig Afan a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru am nifer o flynyddoedd ac mae hyn yn enghraifft wych o fanteision gweithio mewn partneriaeth.

“Mae’r cyfleoedd hyfforddi wedi’u teilwra sy’n cael eu darparu wedi helpu i sicrhau cyflogaeth amser-llawn i lawer o bobl.

“Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cydnabod pwysigrwydd yr hyfforddiant a hefyd y safonau uchel sydd wedi cael eu cyflawni yn y parc.”

Pennawd: Aelodau’r tîm Sgiliau a Hyfforddiant yn gwneud gwaith cynnal ar un o’r llwybrau ym Mharc Coedwig Afan.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae tîm Sgiliau a Hyfforddiant Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cynnig nifer o gyfleoedd dysgu i drigolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Mae’r dewis o weithio ym Mharc Coedwig Afan yn enghraifft wych o sut y gall trigolion di-waith lleol weithio o fewn y gymuned a dysgu sgiliau’r un pryd. Mae’r gwaith partneriaeth gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru wedi galluogi dros 100 o drigolion lleol i gael eu hyfforddi, ac mae llawer ohonynt yn cael eu cyflogi’n lleol bellach.

I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd dysgu gyda’r Uned Sgiliau a Hyfforddiant, ffoniwch 01639 636467.

I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau hamdden ym Mharc Coedwig Afan, cysylltwch â Jonathan Price ar 0300 068 0213, ffôn symudol 07789 922748, e-bost jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Ewch i News@FCWales i gael newyddion, delweddau, manylion cysylltu swyddfa’r wasg a chysylltau i astudiaethau achos.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk