Menu


Ymweliad coetir yn cyfrif i goedwigwyr o Tsiena

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
5 IONAWR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15196

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coedwigwyr o un o wledydd mwyaf poblog y byd wedi ymweld â Chymru i ganfod sut rydyn ni’n annog pobl i wneud y gorau o’n coetiroedd.

Daeth grŵp o bum cynrychiolydd o Fiwro Coedwigaeth Bwrdeistref Chongqing yng ngorllewin Tsiena i Garwnant ar daith canfod ffeithiau ac i weld sut y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru'n cyfuno mynediad i'r cyhoedd gydag anghenion diwydiant coedwigaeth ffyniannus.

Cafodd y parti daith dywys drwy ganolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ger Merthyr Tudful, canolfan sy’n denu miloedd o bobl pob blwyddyn ar ei llwybrau cerdded, llwybrau beicio mynydd, parc beicio, man chwarae antur a’i llwybr pos anifeiliaid.

Adeiladodd yr ymweliad at gytundeb a lofnodwyd yn 2006 rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Biwro Coedwigaeth Chongqing i feithrin perthynas waith rhwng y ddwy wlad er gwaethaf y gwahaniaethau enfawr mewn maint.

Mae 32 miliwn o bobl yn byw yn nhalaith Chongqing yn unig, o gymharu â thair miliwn yng Nghymru gyfan.  Ymdopi â rheoli’r wiwer a’r carw yn ein coedwigoedd  ydyn ni, maen nhw’n ymdopi â'r panda a’r teigr!

Meddai Terry O’Keefe, Pennaeth Ysgrifenyddiaeth a Chysylltiadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Er bod y dalaith yn bedair gwaith cymaint â Chymru a bod ynddi 10 gwaith y nifer o bobl, roedd yn ddiddorol gweld fod yn rhaid i’r ddwy wlad reoli problemau tebyg, yn enwedig sut i annog pobl i ddefnyddio'r coetir heb ei ddifrodi.  Crynhodd ein hymwelwyr Tsieineaidd y cyfan fel polisi o warchod a defnyddio.

“Efallai, bod ein gweithgareddau a’n hadnoddau’n ni ar raddfa wahanol iawn i Chongquing, ond dysgodd y ddwy wlad wersi gwerthfawr o brofiad y rheolwyr coetir eraill, er eu bod yn filoedd o filltiroedd oddi wrth ei gilydd.”

Roedd yr ymwelwyr â diddordeb arbennig mewn sut y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rheoli mynediad i goetiroedd Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys tua chwech y cant o arwynebedd Cymru, ac yn annog ymwelwyr o drefi a dinasoedd i fwynhau'r coetiroedd.

Y materion eraill a drafodwyd oedd sut mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n gwarchod coed rhag cael eu difrodi gan dân, haint ac afiechyd a sut mae’n rheoli adnoddau coetiroedd yn gynaliadwy i sicrhau eu bod yn parhau i fod o’r budd pennaf i’r cyhoedd.

Cafod y fintai o Tsiena sgwrs hefyd gan aelodau’r tȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu ar sut y maen nhw’n gweithio gydag ysgolion ac yn defnyddio coetiroedd fel mannau i ysgogi pobl ifanc i addysgu.

Dyma’r ail ymweliad â Chymru yn dilyn llofnodi’r cytundeb i rannu gwybodaeth a phrofiad ar faterion coedwigaeth.

Mae’r cydweithio yn rhan o gytundeb ehangach rhwng Llywodraeth talaith Chongqing a Llywodraeth Cymru i gydweithio mewn meysydd megis addysg a hyfforddiant, rheoli’r amgylchedd ac ysgogi twristiaeth i hybu datblygu economaidd gwledig.

Cyn dychwelyd adref, ymwelodd y grŵp hefyd â'r Swistir a Lloegr i weld sut maen nhw'n rheoli'u coetiroedd.

Llun: Terry O’Keefe o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru’n trafod rheoli coedwig gyda chynrychiolwyr o Chongqing.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i News@FCWales i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: terry.o'keefe@wales.gsi.gov.uk