Menu


Ystad hanesyddol i gael ei hadfer i’w hen ogoniant

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 IONAWR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14355

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd Ystad Stackpole ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael ei hadfer i’w hen ogoniant gyda chymorth Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae’r ystad, a oedd ar un adeg yn eiddo i Ieirll Cawdor, yn gartref i Lynnoedd Lilïau enwog Bosherton, a grëwyd pan foddwyd tri dyffryn cul rhwng 1780 a 1860.

Ceir yma hefyd goetiroedd o bwys cenedlaethol oherwydd yr anifeiliaid a phlanhigion sy’n byw ynddynt a’r dreftadaeth archaeolegol.

Bellach, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cytuno i ariannu rhaglen bum mlynedd o waith gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y daeth yr ystad i’w meddiant ym 1976, fel y gall Stackpole unwaith eto gymryd ei lle ymhlith tirweddau mwyaf syfrdanol y wlad.

Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau ar glirio rhai o’r llwyni a chwyn ymledol o’r coetiroedd lle mae ystlumod pedol lleiaf a mwyaf yn clwydo yn y coed a dyfrgwn yn cysgodi ger y llynnoedd.

Pan etifeddodd yr Ymddiriedolaeth yr ystad, roedd rhannau o’r 235 hectar o goetiroedd yn dywyll ac wedi gordyfu, yn llawn o lawrgeirios (cherry laurel), rhododendron a physen saethwr a oedd yn bygwth y cennau prin sy’n tyfu ar foncyffion y coed.

Mae’r coed mor sensitif fel bod CC Cymru wedi ymgynghori â Chyngor Cefn Gwlad Cymru, y corff treftadaeth CADW, ac Archaeoleg Dyfed ynghylch y gwaith sydd ei angen i ddiogelu’r rhywogaethau a’r olion hanesyddol.

Dywedodd Rachel Chamberlain, Rheolwr Gweithrediadau tîm Grantiau a Rheoliadau CC Cymru, y byddai’r gwaith yn dod â manteision amgylcheddol a chymdeithasol ac yn helpu i warchod tirweddau arbennig Cymru.

“Mae’r llawrgeirios yn broblem fawr yn y coetiroedd pwysig hyn gan eu bod yn achosi erydiad pridd sy’n arwain at siltio’r llynnoedd lilïau enwog.

“Mae’n bleser mawr gennym helpu’r Ymddiriedolaeth i droi’r cloc yn ôl ac adfer yr ystad drwy ail-lunio’r dirwedd fawreddog a grëwyd yn y 18fed ganrif a’r 19eg ganrif gan y teulu Campbell o Cawdor.”

Bydd gwaith yn y dyfodol yn cynnwys cwympo’r planhigfeydd conwydd a blannwyd yn y 1960au ac ailblannu’r tir gyda chymysgedd mwy brodorol o goed – derw ac ynn yn bennaf – ac adfer y coetiroedd hynafol yn raddol.

Mae CC Cymru hefyd wedi rhoi caniatâd i dorri nifer o goed a fydd yn ailagor yr olygfa fwyaf ysblennydd ar yr ystad, o’r safle lle’r oedd Cwrt Stackpole yn arfer sefyll.

Meddai Shane Logan o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, “Bydd hyn yn cynnwys yr union olygfeydd y byddai Campbelliaid Cawdor wedi’u mwynhau yng nghanol y 19eg ganrif, gan greu panorama a fydd yn ymestyn mewn arc 170 gradd o’r Bont Wyth Bwa enwog, i fyny’r system o lynnoedd yr arferai’r tŷ sefyll odani, a hyd at adain ddwyreiniol uchaf y llynnoedd.

“Fe fyddwn ni’n plannu coed mewn rhannau eraill o’r ystad yn lle’r rheiny sy’n cael eu torri.  Mae’n hollbwysig i ni barhau â gwaith cenedlaethau blaenorol a dal i gynhyrchu coed a chynnal ein coetiroedd at y dyfodol.”

Mantais ychwanegol yw y bydd y coed o’r gwaith prysgoedio a chwympo yn porthi’r boeler sglodion coed newydd yng Nghanolfan Dysgu Awyr Agored Stackpole.

Pan ddaeth Stackpole i ddwylo’r teulu Campbell o Gastell Cawdor yn yr Alban ym 1689, daeth yn brif breswylfa iddynt hyd ddechrau’r 20fed ganrif. Yn y 18fed ganrif a’r 19eg ganrif ychwanegodd y teulu lawer o nodweddion tirwedd, gan blannu coetiroedd helaeth a chreu tiroedd pleser a thri llyn gyda phont wyth bwa yn eu rhychwantu.

Erbyn i’r eiddo ddod i feddiant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol roedd yr holl gynnwys wedi cael ei werthu a’r plas crand wedi cael ei ddymchwel.  Roedd y golygfeydd a oedd wedi cael eu cynllunio mor ofalus wedi’u colli ac roedd y llynnoedd wedi’u llenwi’n rhannol â silt.

Pennawd: Roedd yr olygfa hon ar draws Llynnoedd Bosherton tuag at y Bont Wyth Bwa wedi’i chyfyngu i fwlch yn y coed ar un adeg, ond heddiw gall ymwelwyr fwynhau golygfa 170 gradd o’r llyn, fel y byddai teulu Cawdor wedi’i mwynhau o Gwrt Stackpole 100 mlynedd yn ôl.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cafodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ei sefydlu ym 1895 i ofalu am leoedd o ddiddordeb hanesyddol neu brydferthwch naturiol. Yng Nghymru, mae’n gofalu am dros 45,000 hectar o gefn gwlad, 140 milltir o arfordir a rhai o’r cestyll a gerddi gwychaf. Yr Ymddiriedolaeth yw’r corff cadwraeth mwyaf yn Ewrop, wedi’i chefnogi gan 3.7 miliwn o aelodau, y mae 100,000 ohonynt yn byw yng Nghymru. Fel elusen mae’n dibynnu ar danysgrifiadau aelodau, rhoddion a chymorth gwirfoddol arall i gwrdd â’i chostau cadwraeth a chynnal blynyddol o £148 miliwn. Mae gan eiddo’r Ymddiriedolaeth amddiffyniad cyfreithiol unigryw, sef ‘anaralladwyaeth’ – ni all byth gael ei werthu na’i forgeisio heb ganiatâd y Senedd.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Llŷr Huws Gruffydd, Swyddfa’r Wasg, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, ar 01492 860123 neu 07786 278895 neu yn llyr.gruffydd@nationaltrust.org.uk, neu ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn www.nationaltrust.org.uk/main/w-stackpole.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: rachel.chamberlain@forestry.gsi.gov.uk