Menu


Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gwella’r llwybr i goetir pwysig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15022

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gyda’i nodweddion hanesyddol diddorol, ei olygfeydd bendigedig a’i gysylltiadau cryf â diwedd yr oes iâ fawr ddiwethaf, mae’n hawdd gweld pam y mae Coed y Parc (Parkwood) ar Benrhyn Gŵyr mor boblogaidd gan ymwelwyr.

Yn awr mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi camu i mewn i hwyluso’r daith i’r trysor amgylcheddol hwn ar ôl i’r coetir, sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru, fynd yn ysglyfaeth i’w brydferthwch hudolus ei hun.

Roedd y lôn at y coetir, sy’n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SDdGA), wedi dirywio’n ddifrifol, a’r tyllau helaeth ar hyd yr wyneb yn dyst i boblogrwydd Coed y Parc.

Gan weithio gyda chontractwyr lleol, Jim Davies Civil Engineering, aeth y Comisiwn ati i roi tarmac newydd ar rannau o’r lôn, gwella’r draeniad a chysylltu’r lôn â rhan o’r briffordd a gynhelir gan yr awdurdod lleol er mwyn gwella mynediad.

Hefyd cafodd mannau pasio gwell eu creu a gosodwyd twmpathau cyflymder i reoli’r traffig, er mwyn gwneud y daith i’r coetir 120 hectar, sy’n cynnwys coed llydanddail yn bennaf, yn fwy pleserus.

Meddai Jonathan Price, Ceidwad Cymunedol, “Mae Coed y Parc yn lle gwych i fynd iddo, naill ai i weld y nodweddion hanesyddol niferus, gan gynnwys safleoedd claddu ac odynau calch hynafol, neu i fynd am dro mewn dyffryn hyfryd sy’n gartref i goetir brodorol godidog.

“Mae’r coetir a’r maes parcio yn brysur iawn, gyda phobl leol ac ymwelwyr yn heidio iddynt, ond bydd ymweliad â’r lle ysblennydd yma yn brofiad llawer mwy pleserus yn awr bod y ffordd fynediad wedi’i gwella.”

Yn ogystal â bod yn safle claddu cynhanesyddol, mae Coed y Parc o ddiddordeb daearegol arbennig oherwydd ei ddyffryn afon sych o’r enw Green Cwm, yr enghraifft orau o dirwedd garstig (calchfaen) ar Benrhyn Gŵyr.

Mae llawer o ogofeydd yn gysylltiedig â’r dirwedd hon, a’r fwyaf nodedig yn eu plith yw ogof o’r enw Cathole. Mae hon yn cynnwys tystiolaeth hynod bwysig sydd wedi cynyddu ein dealltwriaeth o’r cyfnod tua diwedd yr oes iâ fawr ddiwethaf.

Mae’r lôn ar ei newydd wedd hefyd yn darparu mynediad i safle gwersylla’r Sgowtiaid sydd wedi prydlesu rhan o’r coetir, ynghyd â llety a chanolfan farchogaeth Parc-Le-Breos.

Pennawd: Coed y Parc poblogaidd, lle mae’r ffordd fynediad wedi cael ei gwella.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am Goed y Parc, cysylltwch â Jonathan Price, Ceidwad Cymunedol, ar 0300 068 0213, ffôn symudol 07789 922748, e-bost jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk