Menu


Cwrs newydd i hybu addysg goedwig yn y Gymraeg

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
8 MEDI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14927

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae ymgyrch i hybu addysg goedwig drwy gyfrwng y Gymraeg wedi cymryd cam pwysig ymlaen gyda lansio cwrs Ysgol Goedwig newydd a gefnogir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Achredir y cwrs newydd gan Agored Cymru (Rhwydwaith Coleg Agored Cymru gynt) a bydd pedwar o bobl broffesiynol ym maes addysg yn mynd arno er mwyn ennill y sgiliau sydd eu hangen i hyfforddi arweinwyr Ysgol Goedwig Lefel Tri ar hyd a lled Cymru.

Bydd darlithydd yn Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (APCC), dau ymarferwr Ysgol Goedwig sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain, a’r cydlynydd addysg awyr agored ar gyfer grŵp addysg goedwig yn Sir y Fflint yn treulio dwy flynedd yn gweithio tuag at eu cymhwyster Ysgol Goedwig Lefel Pedwar.

Y nod yw hybu’r ddarpariaeth Ysgol Goedwig drwy gynhyrchu carfan arbenigol o hyfforddwyr cymwysedig a fydd yn gallu cynnal eu cyrsiau Lefel Tri eu hunain, y bydd rhai ohonynt drwy gyfrwng y Gymraeg, ym mhob rhan o Gymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n ariannu’r cwrs a chomisiynwyd Anney Thornton Wood o Hyfforddiant Cynaliadwy Cambium i weithio gydag Agored Cymru i gynllunio’r cymhwyster.

Meddai Karen Clarke, aelod o dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu y Comisiwn, “Roedd y gallu i siarad Cymraeg yn flaenoriaeth wrth ddewis y myfyrwyr, gan mai’r nod cyffredinol yw gwella darpariaeth Addysg Goedwig drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Y bwriad yw y bydd gennym o leiaf un myfyriwr sy’n siaradwr Cymraeg rhugl a all weithio gyda ni i gynnig hyfforddiant cyfrwng Cymraeg llawn i ddarpar arweinwyr Ysgol Goedwig.”

Proses ysbrydoledig yw’r Ysgol Goedwig sy’n rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddysgu amrywiaeth o sgiliau coedwig, y mae gan lawer ohonynt gysylltiad â’r cwricwlwm, a meithrin hunanbarch a hyder mewn amgylchedd naturiol. Gall gael llawer o effeithiau cadarnhaol eraill hefyd.

Ail gam prosiect i gynyddu nifer yr hyfforddwyr cymwysedig sy’n gallu helpu i ymgorffori addysg goedwig yn addysg ffurfiol plant yw’r cwrs Agored Cymru Lefel Pedwar.

Derbyniodd y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu gyllid gan yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) yn 2008 i hyfforddi pedwar myfyriwr i ddod yn hyfforddwyr annibynnol, ac arweiniodd llwyddiant y rhaglen honno at ddatblygu cwrs newydd gyda mwy o bwyslais ar baratoi hyfforddwyr sy’n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Meddai Anney Thornton Wood, “Mae’r ddau brosiect hyn, sydd wedi cael eu hariannu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi helpu i greu llwybr proffesiynol i ddod yn hyfforddwr Ysgol Goedwig ac mae hyn yn unigryw yng Nghymru. Maen nhw hefyd wedi sicrhau bod hyfforddiant Ysgol Goedwig yn cael ei ddarparu yn y Gymraeg am y tro cyntaf.

“Mae cyfraniad y Comisiwn ers i’r cyrsiau hyfforddi cyntaf ar gyfer yr Ysgol Goedwig gael eu cynnal yng Nghymru wedi helpu i osod y dull dysgu unigryw hwn yn gadarn yn agenda addysgol y wlad.”

Ar ôl i’r pedwar myfyriwr Lefel Pedwar gymhwyso’n llawn ym mis Ebrill 2013, byddant yn gallu ehangu eu gorwelion busnes a chynyddu’r potensial ar gyfer darparu hyfforddiant Ysgol Goedwig drwy Gymru.

Meddai Martin Cook, darlithydd yn APCC, “Gan fy mod i’n gweithio ym maes hyfforddiant cychwynnol athrawon, bydd y cymhwyster Lefel Pedwar yn caniatáu i mi gynnig cyrsiau Ysgol Goedwig i’n myfyrwyr yma yn APCC a hefyd i’r ysgolion niferus sy’n bartneriaid i ni.

“Mae ein coetir dwy erw ar gampws Cyncoed yn cynnig amgylchedd dysgu delfrydol ar gyfer yr Ysgol Goedwig a, gan fy mod i’n siarad Cymraeg yn rhugl, rydw i’n gobeithio darparu hyfforddiant Ysgol Goedwig drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y sector dwyieithog cynyddol yn ne-ddwyrain Cymru.”

Dywedodd Angela Rekers Power, hyfforddwr annibynnol sy’n gysylltiedig ag Ysgol Goedwig Abertawe Castell-nedd Port Talbot, “Roedd gen i ddiddordeb mewn gwneud hyfforddiant Lefel Pedwar er mwyn ffurfioli fy mhrofiadau fel ymarferwr Ysgol Goedwig yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf a gallu gweithio gyda dysgwyr o oedolion sy’n dymuno dod yn arweinwyr.

“Mae anelu am y cymhwyster Lefel Pedwar yn rhoi cyfle unigryw i mi ddysgu oddi wrth Arweinwyr a Hyfforddwyr Ysgol Goedwig ar hyd a lled Cymru, ac ymgymryd â phob agwedd ar hyfforddi.

“Mae cyrraedd y lefel hon o gymhwysedd a chyfrifoldeb er mwyn cyfrannu’n fwy effeithiol at y cyrff yr ydw i’n gweithio gyda nhw yn her fawr, ac yn brif nod ar gyfer y flwyddyn a hanner nesaf.”

Meddai Pippa Gallagher o Ymddiriedolaeth Plas Derw, grŵp menter gymdeithasol yn Sir y Fflint sy’n hyrwyddo addysg awyr agored a byw cynaliadwy yng ngogledd-ddwyrain Cymru, “Rydw i’n awyddus i weld yr Ymddiriedolaeth yn cynnal Lefel Tri ac rydw i’n mwynhau cyfnerthu fy sgiliau a’m gwybodaeth er mwyn eu trosglwyddo i bobl eraill.”

Meddai Kirsten Manley, hyfforddwr annibynnol yn Nyffryn Dyfi, “Mae ysgolion yn dangos mwy a mwy o ddiddordeb mewn gweithgareddau awyr agored ar gyfer plant.

“Mae’r cwrs yn cynnig cyfle perffaith i mi ddysgu sut i ysbrydoli pobl eraill i ddefnyddio methodoleg yr Ysgol Goedwig i wella eu harfer awyr agored, a dechrau defnyddio’r dull dysgu arbennig yma ar draws pob ystod oedran mewn amgylchedd mwy heriol.”

Yn ystod y cwrs, bydd y myfyrwyr yn symud ymlaen o hyfforddiant cychwynnol i gyflwyno dau gwrs Lefel Tri, ym Mhlas Derw yng Ngogledd Cymru y mis hwn (Medi 2011) ac yn yr Ardd Fotaneg yn Ne Cymru ym mis Hydref 2011.

Yna byddant yn arsylwi ac yn asesu eu myfyrwyr Lefel Tri ac yn cwblhau eu portffolios i ennill y cymhwyster Lefel Pedwar.

Pennawd: Y myfyrwyr yn hel syniadau yn ystod sesiwn hyfforddi Ysgol Goedwig yn y coed.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

I gael rhagor o wybodaeth am Ymddiriedolaeth Plas Derw, ewch i http://www.plasderwforestschool.co.uk/.

Gellir cysylltu ag Anney Thornton Wood, Hyfforddiant Cynaliadwy Cambium, ar 01981 580471, ffôn symudol 07974 828605, neu drwy fynd i www.cambiumsustainable.co.uk.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk