Menu


Sgowtiaid yn helpu i achub y Gwibiwr sy’n hoff iawn o fefus

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14221

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Efallai bydd meysydd mefus llannerch mewn coetir yng Nghymru yno am byth ar ôl i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru gymryd camau i achub cartref pili-palaod sydd mewn perygl – gydag ychydig o gymorth gan Sgowtiaid lleol. 

Roedd coed sy’n tyfu yng nghoetir Slade ger Magwyr yn Sir Fynwy yn bygwth ardal agored o fefus gwyllt – cynefin a ddewisir gan y pili-pala gwibiwr brith.

Mae’r pili-pala prin hwn yn hoffi dodwy ei wyau ar blanhigion mefus cynnes, lle mae’r larfae wedyn yn adeiladu cyfres o bebyll trwy nyddu ymylon dail at ei gilydd sy’n eu hamddiffyn wrth iddynt dyfu.

Yn y pen draw, mae dail y mefus gwyllt yn darparu bwyd ar gyfer y chwilerod sy’n ymddangos - ond roedd nifer y coed a oedd yn llechfeddiannu i mewn i’r chwarel fach yn y coetir yn rhoi dyfodol y pili-pala mewn perygl.

Felly, gwnaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli’r coetir ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, ymrestru cymorth Sgowtiaid Chwilota Magwyr i glirio coed y fedwen arian sy’n bygwth eu cynefin gwerthfawr.

Gwnaeth ceidwad cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Emma Louise Felkin, a’r Sgowtiaid ddefnyddio llifiau bwa a llifiau tocio i dorri coed ac yna eu llusgo i ffwrdd i adael llannerch agored ar gyfer y pili-palaod.

Dywedodd Emma, “Argymhellodd Butterfly Conservation fod hwn yn waith brys i gadw’r rhywogaeth brin yn y coetir.

“Gwnaeth y Sgowtiaid waith aruthrol yn helpu i gynnal a chynyddu’r cynefinoedd  llecynnau agored a fydd, gobeithio, yn annog twf ym mhoblogaeth y pili-palaod prin hyn.”

Yn ogystal â gwella rhagolygon goroesi’r pili-pilaod, bydd y gwaith hefyd yn helpu’r Sgowtiaid i ennill eu bathodyn Gweithgarwch Cymunedol.

Mae’r coetir, ger Magwyr a Rogiet, yn un o’r safleoedd mwyaf pwysig ar gyfer pili-pilaod a gwyfynod yn ne-ddwyrain Cymru, lle ceir rhai o’r rhywogaethau sydd fwyaf mewn perygl yn Ewrop.

Adroddodd arolwg diweddar a gyflawnwyd gan Butterfly Conservation ar ran Comisiwn Coedwigaeth Cymru, bili-palaod Gwibiwr Llwyd a Mantell Wen, yn ogystal â’r Gwibiwr Brith.

Mae pob un o’r rhain yn rhywogaeth flaenoriaethol o bili-pala, sy’n golygu bod eu niferoedd wedi gostwng mwy na 50% yn y DU a’u bod dan fygythiad yn rhyngwladol.

Dywedodd Martin Anthoney, cofnodwr pili-pilaod a gwyfynod y sir ar gyfer Butterfly Conservation, “Mae’r coetir cymysg ac ardaloedd eang sy’n gyfoethog yn fotanegol - mannau agored - yn darparu bwyd ar gyfer 29 rhywogaeth bili-palaod a thros 250 macrowyfyn (maint mwy), gan gynnwys rhywogaethau blaenoriaethol Cymru a’r DU.

“Mae angen ymylon coetiroedd, llennyrch a mannau sydd wedi cael eu clirio’n ddiweddar ar bili-palaod i ffynnu, ac mae angen gwaith cynnal a chadw rheolaidd i gynnal ansawdd y cynefin ac atal yr ardaloedd a’r mannau agored rhag tyfu drosodd.”

Mae’r gwaith o agor mannau mwy i fyny bellach wedi cael ei ymgorffori i’r rhaglen reoli ar gyfer coetir Slade fel, pan fydd coed conwydd yn cael eu teneuo, y bydd cynefin buddiol ar gyfer y pili-pilaod yn cael ei greu wrth glirio coed o ardaloedd penodol.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14 y cant o Gymru wedi’i gorchuddio gan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% (126,000 hectar/311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae mwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r gwaith yng nghoetir Slade, cysylltwch ag Emma Louise Felkin ar 02920 886863, ffôn symudol 07824 857541, e-bost emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies, rhif ffôn: 0300 068 0061, ffôn symudol: 07788 190922, e-bost: clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

Butterfly Conservation yw’r elusen cadwraeth pryfed fwyaf yn Ewrop, gyda bron 15,000 o aelodau yn y DU. Ei nod yw gwarchod pili-palaod, gwyfynod a’u cynefinoedd.

Mae’n rhedeg rhaglenni cadwraeth ar gyfer dros 100 o rywogaethau o bili-palaod a gwyfynod dan fygythiad yn ogystal â rhaglenni adrodd a monitro blaenllaw.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.butterfly-conservation.org

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk