Menu


Coedwigwyr am beri syndod braf i bathewod sy'n cysgu

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15344

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gall pathewod sy’n cysgu mewn coetir yn Sir Fynwy’n edrych ymlaen at ddeffro o’u gaeafgysgu yn y gwanwyn ar ôl i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru drawsnewid eu cartref tra roedden nhw’n cysgu.

Mae’r Coedwigwyr wedi bod yn brysur yn gweddnewid coetir Slade, ger Magwyr a Rogiet i greu cynefin delfrydol i’r creaduriaid bychan, sydd mor brin nes eu bod yn cael eu gwarchod gan y gyfraith.

Cafodd mannau o goed conwydd yn y coetir sydd piau Llywodraeth Cymru eu teneuo a choed dail llydan eu cadw i wella’i strwythur ac i greu mannau agored lle gall golau dreiddio ac annog coed newydd a mwy o lwyni i dyfu – ac yno y mae’r pathew yn bwydo.

Gwnaed y gwaith o dan drwydded pathewod a bydd hefyd yn gwella bioamrywiaeth i anifeiliaid ac adar eraill yn y coetir 148 hectar, sydd hefyd yn Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol.

Fel arfer mae’r pathew i’w gael mewn coetir dail llydan lle mae haenen drwchus o lwyni. Maen nhw’n hawdd eu hadnabod, maen nhw’n fychan, o liw euraidd llachar, llygaid mawr a chynffon trwchus, ond mae llai na 30,000 ar ôl yn y DU.

Cafodd y gwaith ei amseru’n ofalus a’i gynnal tra roedd y pathew yn dal yn fywiog ac yn gallu dianc yn haws a chadwyd draw yn ystod cyfnod olaf y gwaith o fannau lle’r oedd llawer o lwyni, gan mai dyma lle byddai'r pathewod yn gaeafgysgu.

Meddai Rosalind Codd, rheolwr cadwraeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Roedd yn rhaid gwneud y gwaith ar adegau pan fyddai’n cael yr effaith leiaf ar y pathew, felly roedd yn rhaid gwneud eu hoff ardaloedd gyntaf.

“Nid yw teneuo ar yr adeg yma’n lliniaru’r holl ddifrod, ond mae’n achosi llawer llai o  aflonyddwch. Allwn ni ddim canfod y pathew unwaith y bydd yn gaeafgysgu, mae’n llonydd ac yn hawdd iawn ei niweidio wrth i ni weithio."

Roedd yn bwysig hefyd cadw’r ‘coridorau’ yng nghanopi’r coetir, gan mai anaml iawn y bydd y pathew yn teithio ar y ddaear. Mae’n cysgu yn ystod y dydd mewn nyth bach y mae wedi’i wneud ei hunan ac yn treulio'r nos yn chwilota am fwyd ymysg brigau’r coed.

Yn ystod y gwanwyn mae’r pathew yn bwyta blodau a phaill, yna yn yr haf mae’n symud ymlaen at ffrwythau ac yn yr hydref mae’n bwyta cnau, yn enwedig cnau cyll.

Roedd mesurau eraill i warchod a gwella cynefin y pathew’n cynnwys stacio coed wedi’u torri, a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer stanciau a biomas, mewn ardaloedd heb fawr o lystyfiant. Roedd hynny’n lleihau aflonyddwch ac roedd  coed dail llydan hefyd yn cael eu cadw, yn enwedig y rhai gyda gwyddfid ac iorwg.

“Mae gwyddfid yn bwysig i’r pathew gan fod y blodau’n rhoi bwyd ar adeg pan nad oes lawer o bethau eraill ar gael. Maen nhw hefyd yn defnyddio’r siwrwd y rhisgl fel deunydd nythu. Mae gwyddfid yn bwysig hefyd i rywogaethau eraill megis gloynod byw a gwyfynod,” meddai Rosalind.

“Mae cadw planhigion megis iorwg yn bwysig i ystlumod sy’n defnyddio’r coetir. Mae’r pathew hefyd yn nythu mewn iorwg yn yr haf ac mae’n ffynhonnell dda o bryfed i bathewod.”

Cymerodd y gwaith teneuo nifer o fisoedd i’w gwblhau a bydd y coetir yn dal i gael ei deneuo’n rheolaidd i wella bioamrywiaeth ac i’w adfer i'w cyflwr brodorol gyda choed dail llydan.

Llun: Pathew yn debyg i’r rhai yng nghoetir Slade, mae’u cartref wedi cael ei weddnewid.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae pathewod yn byw mewn coetir ac wedi’u gwarchod o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (1981).

Am ragor o wybodaeth ynghylch y gwaith a wnaed yng nghoetir Slade, cysylltwch â rhodiwr cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru Emma Louise Felkin ar 02920 886863, symudol 07824 857541, e-bost emma.felkin@forestry.gsi.gov.ukneu Rosalind Codd, rheolwr cadwraeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0246, e-bost Rosalind.codd@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: rosalind.codd@forestry.gsi.gov.uk