Menu


Deuawd dynamig yn ymdrechu i’r eithaf dros ganolfan newydd i ymwelwyr

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
25 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14229

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r penseiri fydd yn dylunio estyniad Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin wedi gwneud ymdrech fawr i sicrhau bod yr adeilad newydd yn cwrdd â disgwyliadau pawb.

Yn ogystal, aeth John Taylor, Rheolwr Hamdden Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n rheoli’r safle ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, filltir neu saith ymhellach na’r disgwyl, wrth i George Mikurcik o gwmni dylunio pensaernïol Architype fynd ag ymchwil i lefel newydd sbon.

Cyfunodd John a George ar gyfer Deuathlon Coed y Brenin er mwyn i’r pensaer gael blas ar fod yn ymwelydd a sicrhau bod y datblygiad newydd, sy’n rhan o gynllun uchelgeisiol Canolfan Ragoriaeth Eryri, yn canolbwyntio’n llwyr ar y cwsmer.

Partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a phedwar partner cyflenwi - Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Antur Stiniog a Prysor Angling - yw Canolfan Ragoriaeth Eryri.

Cyd-ariennir y datblygiad gan Gronfa Cydgyfeirio Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr UE trwy Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Dywedodd John: “Mae George yn feiciwr mynydd brwdfrydig ac roedd eisiau gweld persbectif yr ymwelwyr fel rhan o’r broses ddylunio a dehongli’r safle.

“Rwyf wrth fy modd yn hyfforddi yn y coed ac rwyf yn rhedeg ar hyd llwybr 7 cilometr yng Nghoed y Brenin gyda Tosh, fy nghi, cyn dechrau gweithio, felly roeddwn i’n ddigon hapus i greu tîm cyfnewid gyda George.

“Rydym ni eisiau gwneud yn siwr bydd y ganolfan newydd yn mynd tu hwnt i ddisgwyliadau’r ymwelwyr ac yn cynnig ystod eang o gyfleoedd hamdden cyffrous.”

Bydd Coed y Brenin yn elwa o gyfleuster gwerthu a llogi beiciau newydd, ystafell gynadledda, siop CC Cymru ac adnoddau eraill fel rhan o’r Ganolfan Ragoriaeth newydd a chyffrous.

Mae’r datblygiad wedi derbyn cymorth ariannol gwerth £1.4 miliwn o Ewrop yn bennaf trwy’r rhaglen Amgylchedd ar gyfer Twf ar ôl i Gyngor Sir Gwynedd, Comisiwn Coedwigaeth Cymru a phartneriaid prosiect eraill ddod at ei gilydd i wneud cais.

Y bwriad yw defnyddio pren o Gymru i adeiladu’r ganolfan newydd ac mae’r penseiri wedi derbyn yr her o greu adeilad gwyrdd.

“Rydym wedi siarad â’r penseiri ynghylch perfformiad yr adeilad a pha safonau amgylcheddol rydym eisiau iddo gyflawni, ond nid ydym wedi dweud wrthynt ble y dylen nhw leoli’r adeilad na pha siâp y dylai fod,” dywedodd John.

“Rhaid i’r adeilad gydweddu â’r ganolfan ymwelwyr gyfredol ond, y tu hwnt i hynny, mae gan y penseiri ryddid llwyr o ran datrysiadau dylunio.”

Prif ffocws yr adeilad fydd cadwraeth ynni, yn hytrach nag amnewidiad, ac osgoi defnydd ar hap o nodweddion cynaliadwy sy’n gallu achosi adeilad i ddioddef o’r hyn sydd bellach yn cael ei alw’n “eco bling”.

Yn ogystal, fe wnaeth Ambiwlans Awyr Gwynedd a Chlwb Rotari Mawddach elwa o ymdrechion John a George yn y ddeuathlon.

Yn ystod y digwyddiad roedd John yn rhedeg dau lwybr 5 cilometr o hyd, bob yn ail â George yn seiclo mynydd ar hyd llwybr 20 cilometr.

Y bwriad yw cynhyrchu darluniau cychwynnol o’r adeilad newydd erbyn diwedd y flwyddyn.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14 y cant o Gymru wedi’i gorchuddio gan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% (126,000 hectar/311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Am fwy o wybodaeth ynghylch datblygiad Coed y Brenin, cysylltwch â John Taylor ar 01341 440747, symudol 07919 393717, e-bost john.taylor@forestry.gsi.gov.uk

Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â choetiroedd Cymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales.

Mae’r rhaglenni £3.2 biliwn rhwng 2007-2013 yng Nghymru yn cynnwys rhaglenni Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (olynydd Amcan 1), a rhaglenni Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol ar gyfer Dwyrain Cymru. Cyflenwir y rhaglenni gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’u bwriad yw creu cyfleoedd cyflogaeth, twf busnes, adfywio’r cymunedau mwyaf amddifad a gwarchod yr amgylchedd.

Ymholiadau’r wasg at swyddog y wasg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: john.taylor@forestry.gsi.gov.uk