Menu


Nick yn cael ei swydd ddelfrydol ym Mannau Brycheiniog

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 CHWEFROR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13337

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gwireddwyd breuddwyd gŵr ifanc o weithio yng nghoetiroedd Cymru pan benodwyd ef yn Swyddog Coetir – yr ieuengaf yn y wlad.

Mae Nick Fackrell, sy’n 24 oed, wedi ymuno Thm Grantiau a Thrwyddedau Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n gweithio fel Swyddog Coetir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Nick yn gweithio gyda pherchenogion coetir, ffermwyr a rheolwyr cynllunio i gymeradwyo ceisiadau ar gyfer y cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru, sy’n helpu i dalu am waith plannu newydd a rheoli coetiroedd.

Meddai Nick, "Mae’r coetiroedd yn cynnig cymaint o gyfleoedd ar gyfer gyrfa gyffrous a gwerth chweil. Mae fy swydd newydd gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru yn golygu fy mod yn gweithio gyda choedwigwyr proffesiynol a pherchenogion tir fel ei gilydd, rhai ohonynt gydag ychydig iawn o brofiad o reoli coetir.

"Mae’r gwaith yn amrywiol iawn hefyd. Gallaf fod yn rhoi caniatd i gwympo ychydig o goed neu’n cymeradwyo cynllun ar gyfer rheoli cannoedd o hectarau o goedwig."

Mae Nick yn dod o Cannington ger Bridgwater yng Ngwlad yr Haf yn wreiddiol. Gwnaeth ei radd mewn coedwigaeth a rheoli coetir ar gampws Newton Rigg, Prifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn (Prifysgol Cumbria erbyn hyn). Fel rhan o’i radd, treuliodd 18 mis ar leoliad gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Dartmoor fel myfyriwr-goedwigwr lle cafodd ddigonedd o brofiad ymarferol yn plannu coed, gwneud gwaith cynnal a chadw, trin llif gadwyn a gwneud arolygon coed.

Ar l graddio, dychwelyd Nick adref a bu’n gweithio gyda thm cefn gwlad Cyngor Sir Gwlad yr Haf am flwyddyn cyn cychwyn ar ei swydd newydd gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

I gael manylion pellach am y cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru, sy’n ariannu gwaith plannu newydd a gwaith rheoli coetir ar gyfer cynlluniau cyn lleied 0.25 hectar, a fyddech cystal chysylltu Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0800 068 0300 neu ewch i

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am y 126,000 hectar (309,000 erw) o goedwigoedd cyhoeddus sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, Swyddog Gwybodaeth , mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: nick.fackrell@forestry.gsi.gov.uk