Menu


Grant ynni pren yn helpu gwyrddio busnes gwely a brecwast yng Ngŵyr

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
5 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13893

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Busnes gwely a brecwast moethus ym mhentref glan môr Llangynydd yw’r busnes twristiaeth cyntaf yng Ngŵyr i dderbyn grant ar gyfer ynni tanwydd pren gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Diolch i gymorth ariannol gan y Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS), gosodwyd boeler pelenni pren yn Blas Gŵyr.

Mae’r boeler Okofen 32kw yn gwresogi’r adeilad ac yn darparu dŵr poeth ar gyfer y busnes gwely a brecwast, sy’n cynnwys pedair ystafell foethus a siop goffi mewn adeilad cwrt ar Fferm Plenty, Llangynydd.

Mae’r boeler yn llosgi pelenni pren, sy’n ffurf effeithlon a hwylus ar danwydd pren wedi’i wneud o flawd llif cywasgedig. Er mwyn gweithio’r boeler effeithlon iawn, cafodd tanc mawr ar gyfer storio dŵr poeth ei gynnwys yn y system a gellir gwresogi dŵr ag ynni’r haul yn y dyfodol hefyd.

Dywedodd perchennog Blas Gŵyr, Dafydd Llyr James, "Mae costau technoleg amgen o ran creu ynni yn parhau yn gymharol uchel, felly mae’r grant gan WEBS wedi’n galluogi ni i ystyried biomas fel dewis gwirioneddol yn lle dulliau traddodiadol o greu ynni megis nwy, olew a thrydan.

"Er nad yw’r costau yn y tymor byr yn ymddangos llawer yn wahanol i ddulliau traddodiadol o greu ynni, rydym yn edrych i’r tymor hir, ac wrth i brisiau nwy ac olew gynyddu, rydym yn debygol o weld buddion hirdymor yn y dyfodol."

Mae WEBS yn brosiect £20 miliwn sydd wedi’i gyllido’n rhannol gyda £7.8 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cynulliad Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n rhedeg y prosiect, ac mae’n cynnig cyfalaf ar gyfer buddsoddi i fentrau bach a chanolig osod systemau gwresogi ac offer prosesu tanwydd pren i ddatblygu marchnad gwres pren gynaliadwy ac adnewyddadwy ledled Cymru.

Yn ogystal â chymorth grant ar gyfer gosod y system newydd, derbyniodd Mr James gyngor gan dîm WEBS ynghylch agweddau technegol ar y prosiect a sut i gyflwyno ei gais.

Dywedodd Mr James, "Roedd tîm WEBS wrth law bob amser i’n tywys drwy’r broses ymgeisio, gan rannu’n rhwystredigaeth â’r oedi gyda’r cyllid, a rhoi cefnogaeth wych i ni o ran yr haenau o wybodaeth sydd eu hangen er mwyn gwneud cais llwyddiannus."

Dywedodd Rheolwr WEBS, Mike Pitcher, "Mae tanwydd pren modern yn lân a hwylus. Hefyd mae’n ffurf gynaliadwy ar ynni adnewyddadwy oherwydd bod defnyddio pren yn lle tanwydd ffosil yn helpu lleihau allyriadau carbon deuocsid.

"Wrth greu galw lleol am bren, gall Comisiwn Coedwigaeth Cymru annog mwy o berchnogion coetiroedd i ddod â’u coetiroedd o dan reolaeth.

"Mae coetiroedd a reolir yn well yn cynnig enillion ariannol uwch i’w perchnogion yn ogystal â gwella cynefinoedd i fywyd gwyllt a chynnig cyfleoedd ar gyfer hamddena."

Yn unol â’r ymrwymiad i ddefnyddio ynni gwyrdd amgen, roedd Mr James yn awyddus i ddod o hyd i ffynhonnell ynni leol, ac mae Bio-ynni Sir Benfro’n cyflenwi’r pelenni pren ar gyfer boeler Blas Gŵyr

Dywedodd Mr James, "Rydym yn hapus gyda’r dechnoleg a’n gallu i ddefnyddio ffynhonnell ynni leol. Hefyd mae wedi bod yn destun sgwrs ymhlith ein gwesteion sydd wedi dangos llawer o ddiddordeb yn y dechnoleg.

"Yn fwy na dim, rydym yn hapus dros ben bod y grant gan WEBS wedi’n galluogi ni i weithredu ar ein hymrwymiad i greu busnes sydd ag egwyddorion gwyrdd da wrth ei wraidd."

Am fwy o wybodaeth am gynllun grant WEBS, ewch i http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5wxjge neu cysylltwch â Michelle Brunt ar 0300 068 0088, michelle.brunt@wales.gsi.gov.uk.

Pennawd llun: Dafydd Llyr James a Kerry Bowen-James o flaen eu boeler newydd gwych yn Blas Gŵyr, Llangynydd.

NODIADAU I OLYGYDDION

Tanwydd pren

Mae defnyddio pren o goetiroedd sy’n cael eu rheoli’n dda yn darparu ffynhonnell adnewyddadwy o danwydd a chynhyrchion eraill yn ogystal ag ysgogi perchnogion coetiroedd i reoli eu tir yn gynhyrchiol, a gwella amodau ar gyfer bywyd gwyllt ac amwynderau.

Er bod llosgi pren yn rhyddhau carbon deuocsid, caiff hyn ei gydbwyso â’r carbon deuocsid sy’n cael ei amsugno gan dyfiant gwreiddiol y coed a thyfiant coed newydd.

Pan mae coed yn cael ei cynaeafu a mwy o goed yn cael eu plannu yn eu lle (er enghraifft wrth ddefnyddio dulliau cynaliadwy o reoli coedwigoedd), caiff allyriadau net eu lleihau. Mae hyn oherwydd bod y CO2 a ryddheir yn cael ei amsugno eto gan y coed a blannir yn eu lle.

Ond mae llosgi tanwydd ffosil fel glo neu olew yn rhyddhau carbon a gafodd ei gloi allan o’r system ers miliynau o flynyddoedd, ac felly mae’n ychwanegu at y lefel gyffredinol o garbon atmosfferig.

Mae defnyddio pren fel tanwydd, yn lle tanwydd ffosil, yn gallu cyfrannu at dargedau cenedlaethol i gynyddu’r defnydd o ynni adnewyddadwy a thargedau byd-eang i leihau allyriadau carbon.

Y Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS)

Nod y Cynllun Busnes Ynni Pren (WEBS) yw darparu cymorth grant cyfalaf i ficrofusnesau, mentrau bach a chanolig (SMEau) a mentrau cymdeithasol i ddatblygu marchnad gwres pren gynaliadwy ac adnewyddadwy ledled Cymru.

Mae tri math o brosiect sy’n gymwys ar gyfer cymorth grant:

  • Systemau gwresogi tanwydd pren
  • Creu trydan ar raddfa fach gan ddefnyddio pren - Gwres a Phŵer Cyfunol (CHP)
  • Busnesau cyflenwi tanwydd pren

Caiff WEBS ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n gynllun grant cyfalaf £20 miliwn. Mae’r arian yn cynnwys £7.8 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cynulliad Cymru, a daw’r gweddill o amrywiaeth o ffynonellau arian cyfatebol.

Mae WEBS yn brosiect Cymru gyfan ac mae lefelau ymyrraeth gyllido ar gyfer ymgeiswyr unigol yn debygol o fod hyd at 41% yn Ardal Gydgyfeirio Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a 31% yn ardal Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol Dwyrain Cymru.

Mae WEBS yn brosiect pedair blynedd sy’n digwydd rhwng 2009 a 2013.

Mae WEBS yn adeiladu ar brofiad a gafwyd drwy’r gyfres flaenorol o gyllido, a gefnogwyd hefyd gan gyllid Ewropeaidd, a reolwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru rhwng 2004 a 2008, gan arwain at arbed 17,000 o dunelli metrig y flwyddyn o CO2 a defnyddio 33,000 o dunelli metrig o danwydd glân, cynaliadwy. Noddwyd 80 cynllun a oedd yn cynnwys cynlluniau gwresogi mewn adeiladau yn y sector masnachol a’r sector cyhoeddus, o fusnesau twristiaeth gwledig bychan at fusnesau gweithgynhyrchu a safleoedd sector cyhoeddus gan gynnwys ysbytai ac ysgolion. Hefyd cyllidodd ystod o fusnesau cyflenwi tanwydd a oedd yn cynhyrchu naddion a phelenni pren, gan gynnwys melinau llifio a gweithfeydd prosesu pren.

Am fwy o wybodaeth am WEBS ewch i http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5wxjge.

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yn rhan o Adran yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n gyfrifol am weinyddu Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru.

Am y cyfnod 2007 i 2013, dyrannwyd tua £1.4 biliwn i Gymru gan yr Undeb Ewropeaidd ac fe’i sianelir trwy’r rhaglenni Cydgyfeirio ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a’r rhaglenni Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol ar gyfer Dwyrain Cymru.

Bydd y cronfeydd hyn yn cynhyrchu buddsoddiad o dros £3 biliwn ac fe’u defnyddir i wella twf economaidd a chyflogaeth yn unol â strategaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru ac agendâu Lisbon a Gothenburg yr UE. Nod WEFO yw sicrhau fod rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewrop 2007–2013 yn gweithio mewn modd effeithlon ac effeithiol ar gyfer Cymru, yn ogystal â goruchwylio diwedd rhaglenni 2000-2006.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o Gymru wedi’i gorchuddio dan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant ar gyfer y sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau cwympo.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth y DU ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol. Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael o http://www.forestry.gov.uk/website/fchomepages.nsf/hp/WalesWelsh.

Cysylltu â swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: michelle.brunt@forestry.gsi.gov.uk