Menu


Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gofyn am sylwadau ar gynlluniau pren newydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
4 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14174

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru am glywed sylwadau cwsmeriaid ar y ffordd mae’n gwerthu’r 600,000 o dunelli o bren o goetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru bob blwyddyn.

Mae’n gofyn am farn pobl am strategaeth farchnata ddiwygiedig yn ystod cyfnod o alw cynyddol am y deunydd adnewyddadwy hwn, gyda marchnadoedd a chyfleoedd newydd yn dod i’r wyneb.

Mae’r strategaeth yn amlygu’r egwyddorion y caiff pren o goetiroedd Llywodraeth y Cynulliad eu gwerthu arnynt a’i nod yw cefnogi’r broses o greu swyddi a sicrhau y caiff mwy o bren a dyfir yng Nghymru ei ddefnyddio yng Nghymru, gan helpu i leihau ein hôl-troed carbon.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru  eisoes yn gwerthu digon o bren i lenwi Neuadd  Albert fwy na saith gwaith bob blwyddyn, ond mae am sicrhau bod mathau eraill o bren yn mynd i’r maes cywir.

Mae’r strategaeth farchnata’n cwmpasu’r cyfnod o 1 Ebrill 2011 hyd at 31 Mawrth 2016 ac mae’n adlewyrchu strategaeth goetir Coetiroedd i Gymru, Llywodraeth y Cynulliad.

Dywedodd Hugh Jones, pennaeth cynhyrchu pren Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae galw am bren cynaliadwy o Gymru wedi tyfu’n aruthrol yn y pum mlynedd diwethaf a disgwyliwn i’r duedd hon barhau.

“Mae hon yn adeg heriol i’r diwydiant ond mae galw newydd am bren yn newyddion gwych i dyfwyr pren. Mae prisiau uwch yn golygu y gall mwy o berchenogion coetiroedd fforddio fynd ati i reoli eu coetiroedd, gan gynyddu cyfanswm y pren sydd ar gael a chynyddu cyfleoedd cyflogaeth.”

Mae coetiroedd yn ymestyn dros 14% o Gymru ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rheoli’r 311,000 o erwau y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen arnynt, sy’n cyfrif am 38% o gyfanswm gorchudd coetir Cymru.

Mae i’r holl bren sy’n cael ei werthu o goetiroedd Llywodraeth y Cynulliad logo’r Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd a gydnabyddir yn rhyngwladol ac mae wedi’i gofrestru â chynllun y Rhaglen Er Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd.

Mae’r ddau gynllun ardystio annibynnol hyn wedi’u cydnabod yn eang fel tystiolaeth bod y pren yn dod o goedwigoedd a reolir yn gynaliadwy.

Mae cynhyrchu pren o goetiroedd Llywodraeth y Cynulliad yn cydymffurfio â gofynion Cynllun Sicrwydd Coedwigoedd y DU ac yn cefnogi’r amcanion rheoli cynaliadwy ehangach a amlinellir yn Coetiroedd i Gymru.

Dywedodd Chris Edwards, cynghorydd polisi Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae llawer o ffyrdd y gall rheoli coetir, cynhyrchu pren a defnyddio pren helpu i gyflawni amcanion ehangach Llywodraeth y Cynulliad.

“Mae ymchwil yn y maes hwn yn prysur ganfod gwybodaeth newydd, felly mae angen i ni fod yn hyblyg o ran ein hymagwedd. Y peth pwysig yw cael y pren cywir i’r cwsmeriaid cywir yn y ffordd maent yn ei dymuno.”

Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn parhau i werthu pren ar sail gyfanwerthol drwy’i system e-werthu ac ni fydd yn ymwneud ar y cyfan â gwerthiannau adwerthu.

Ni fydd cyfle i roi barn ar y strategaeth farchnata pren ar ôl 19 Tachwedd a chaiff y strategaeth ei lansio yng nghyfarfod cysylltu blynyddol masnach ar 27 Ionawr, 2011.

Gall cwsmeriaid roi eu sylwadau ar y strategaeth drwy gysylltu â Claire Evans ar claire.evans@forestry.gsi.gov.uk

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae coetiroedd yn ymestyn dros 14% o Gymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales

Enw cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: bill.macdonald@forestry.gsi.gov.uk