Menu


Gofyn barn pobl leol am y cynlluniau ar gyfer coetiroedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
26 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13446

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd pobl sy’n byw ger Llanymddyfri a Llangadog yn cael cyfle i ddweud wrth Gomisiwn Coedwigaeth Cymru beth yw eu barn am y cynlluniau ar gyfer dyfodol eu coetiroedd lleol.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi trefnu digwyddiad ymgynghori, lle bydd staff o’r swyddfa ranbarthol yn Llanymddyfri yn trafod y cynigion ar gyfer coetiroedd Pen Arthur, Cilgwyn, Llwyn y Wermod a ‘Monument’, sydd wedi’u lleoli rhwng y ddwy dref.

Mae’r coetiroedd hyn yn cynnig nifer o gyfleoedd i’r cyhoedd fwynhau eu hunain ac yn cynhyrchu coed o ansawdd uchel, ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn awyddus i glywed barn y trigolion am y cynlluniau.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rheoli’r coetiroedd hyn o eiddo’r Cynlluniad er mwyn dod ag amrywiaeth o fanteision i’r gymdeithas, gan gynnwys gwella ansawdd yr amgylchedd a helpu i ymladd effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Wrth wneud y gwaith hwn, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gwerthfawrogi’r adborth a geir o ymgynghori ’r cyhoedd, sy’n ofyniad pwysig ar gyfer cadw achrediad Safon Sicrhau Coetir y DU (UKWAS), sy’n asesu systemau rheoli coedwig yn annibynnol. Mae’r achrediad hwn hefyd yn galluogi Comisiwn Coedwigaeth Cymru i werthu coed gydag achrediad y Cyngor Stiwardiaeth Coedwig (FSC).

Bydd y digwyddiad ymgynghori yn cael ei gynnal yng Nghlwb Rygbi Llangadog, Ffordd Myddfai, Llangadog, Sir Gaerfyrddin o 3pm hyd 7pm Ddydd Llun, 12 Ebrill.

Meddai Paul Dann, Rheolwr Ardal Leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’r digwyddiadau ymgynghori hyn yn rhoi cyfle gwych i drigolion lleol gwrdd staff lleol Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac maent hefyd yn rhoi cyfle iddynt ddylanwadu ar y ffordd y bydd eu coetiroedd yn cael eu rheoli yn y dyfodol.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am y 126,000 hectar (309,000 erw) o goedwigoedd cyhoeddus sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau ymgynghori, cysylltwch Paul Dann, Rheolwr Ardal Leol, ar 01558 690325, ffn symudol 07789 651026, e-bost paul.dann@forestry.gsi.gov.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar www.forestry.gov.uk/wales.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: paul.dann@forestry.gsi.gov.uk