Menu


Agor pennod newydd ym mywyd llwybr llythrennedd poblogaidd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
5 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14983

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd llwybr coetir poblogaidd sy’n annog plant i adrodd straeon yn cychwyn ar bennod newydd yn ei fywyd ei hun yn nes ymlaen yn y mis.

Bydd athrawon a phlant o ysgol leol yn mynychu diwrnod dathlu a gaiff ei drefnu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ddydd Gwener, 14 Hydref i nodi lansiad y llwybr llythrennedd ar ei newydd wedd yng Nglanfa Goetre.

Bydd tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu CC Cymru, sy’n defnyddio coetiroedd i roi hwb i addysg miloedd o blant ledled Cymru bob blwyddyn, yn croesawu grŵp o ddisgyblion a 10 athro o ysgolion yng Ngwent i agor y llwybr newydd yn swyddogol.

Datblygwyd y llwybr yn wreiddiol yn 2004 ac mae’n seiliedig ar fywyd dewin cyfeillgar o’r enw Gore a oedd hefyd yn storïwr penigamp, a fu ar un adeg yn byw yn y goedwig, sydd wedi’i lleoli ar y gamlas rhwng Aberhonddu a Threfynwy, ychydig i’r gogledd o Bont-y-pŵl.

Cafodd ei greu gyda chymorth Dyfrffyrdd Prydain ac mae wedi helpu cannoedd o blant i wella’u sgiliau llythrennedd a chyfathrebu drwy roi rhwydd hynt i’w dychymyg wrth iddynt gerdded ar hyd y llwybr cylchol sy’n 1,230 metr o hyd.

Mae cerfluniau, gan gynnwys llyfr straeon Gore a cherfiadau o anifeiliaid, wedi’u gwneud o ddeunyddiau o ffynonellau lleol gan John Hobbs a Rhys Harris, yn annog plant i ddatblygu eu straeon eu hunain.

Mae’r llwybr ar ei newydd wedd yn cynnwys nodweddion newydd cyffrous a chaiff pecyn cysylltiedig ar gyfer athrawon, sydd wedi’i ddiweddaru gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu i helpu ysgolion sy’n ymweld â’r llwybr i wneud y gorau ohono, ei ddosbarthu yn ystod y diwrnod.

Dywedodd swyddog addysg CC Cymru, Cathy Velmans, “Mae’r atyniad poblogaidd hwn yn Sir Fynwy wedi datblygu’n raddol dros y blynyddoedd gydag ychwanegiad cerfluniau a gweithgareddau newydd a gynlluniwyd i danio dychymyg plant.

“Mae’r llwybr yn sbarduno plant i ddod yn storïwyr ac ysgrifenwyr, ac ynghyd â’r pecynnau ar gyfer athrawon, mae wedi dod yn gaffaeliad gwerthfawr i wella sgiliau llythrennedd disgyblion.”

Mae’r daith yn dechrau o fan eistedd ar foncyffion ac mae’n mynd â phlant at gylch hud a chadair Gore. Oddi yno, mae’r llwybr yn dilyn y llwybr tynnu wrth ymyl Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog, o dan y draphont ddŵr, ac mae’n gorffen wrth gadair y Bardd, yr odynau calch a’r caffi.

Datblygwyd y llwybr gwreiddiol gan grŵp clwstwr Menter Addysg y Goedwig Sir Fynwy, a ysgrifennodd stori arbennig ar gyfer y llwybr a datblygu gweithgareddau dysgu i gyfoethogi’r cwricwlwm llythrennedd ar gyfer plant rhwng tair ac 11 oed. Mae’r llwybr ar agor trwy gydol y flwyddyn i athrawon a’r cyhoedd ei archwilio a’i ddefnyddio. Mae mwy o wybodaeth ynghylch y llwybr ar gael o
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-7EUCAC.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3% o Gymru wedi’i gorchuddio gan goetiroedd. Mae Llywodraeth Cymru yn berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Adran goedwig Llywodraeth Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Roedd Llwybr Llythrennedd Glanfa Goetre a’r pecyn cysylltiedig i athrawon yn brosiect  Menter Addysg y Goedwig a ddatblygwyd yn wreiddiol yn 2004 gyda chefnogaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Dyfrffyrdd Prydain, Cyngor Sir Fynwy a Gyrfa Cymru/Cysylltiadau Busnes Addysg. Cafodd ei ddiwygio a’i ddiweddaru ac ychwanegwyd deunydd ato gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn 2010.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu’n darparu profiadau dysgu mewn coetiroedd ledled Cymru, mae’n cefnogi datblygiad a darpariaeth yr Ysgol Goedwig, ac mae’n hwyluso Menter Addysg y Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch coetiroedd Cymru ar gael o http://www.forestry.gov.uk/website/fchomepages.nsf/hp/WalesWelsh.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r llwybr llythrennedd, cysylltwch â swyddogion addysg CC Cymru: Cathy Velmans ar 0300 068 0115, e-bost
cathy.velmans@forestry.gsi.gov.uk neu Juliette Staples ar 01873 790010, e-bost
juliette.staples@forestry.gsi.gov.uk.

Cyswllt i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: cathy.velmans@forestry.gsi.gov.uk