Menu


Estyniad i Goed-y-Brenin yn cychwyn marchnad newydd i goed Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 HYDREF 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15690

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae gwaith wedi dechrau ar estyniad £1.2 miliwn i ganolfan eiconig i ymwelwyr â Pharc Coedwig Coed-y-Brenin a fydd bron iawn yn dyblu’i maint.

Bydd pont yn cysylltu’r adeilad newydd â’r ganolfan ymwelwyr bresennol a gallai techneg adeiladu arloesol yr adeilad newydd agor marchnad newydd enfawr i goed Cymru.

Bydd yr estyniad 400m2 yn cynnwys siop beiciau newydd ac adnoddau llogi ar y llawr isaf, ystafell aml ddefnydd, ar gyfer cynadledda a chyfarfodydd a chaffi ar y llawr cyntaf a thoiledau a fydd ar agor i’r cyhoedd 24 awr y dydd.

Bydd yr adeilad, sydd i’w gwblhau erbyn mis Mehefin 2013, yn cael ei adeiladu’n llwyr o goed wedi'u tyfu gartref a bydd yn gosod safonau newydd mewn effeithlonrwydd ynni.

Mae ei angen i gyfarfod â gofynion y nifer cynyddol o ymwelwyr sy’n ymweld â chanolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru, saith milltir i’r gogledd o Ddolgellau, sydd wedi torri record drwy ddenu 150,000 o ymwelwyr yr haf eleni.

Cafodd yr estyniad ei ddylunio gan Architype, practis pensaernïol gyda hanes da o ddarparu adeiladau cyhoeddus amgylcheddol effeithlon. Pochin Construction yw’r prif gontractwr a Williams Homes o’r Bala, yw is gontractwyr y ffrâm goed.

Mae’r adeilad yn defnyddio llawer o egwyddorion Passivhaus, safon ynni llym o’r Almaen, sy’n cadw ynni trwy 'amlen wedi'i insiwleiddio', lefelau uchel o dyndra aer ac awyru mecanyddol sy’n adfer gwres - yn hytrach na gwresogi adeilad ynni effeithlon gyda llawer o danwydd adnewyddol i gyrraedd yr un raddfa isel o ollyngiadau carbon.

Defnyddir coed wedi’u tyfu gartref drwy system goed Almaeneg o’r enw Brettstapel, sy’n defnyddio coed wedi'u graddio’n weledol yn cael ei ddal gyda’i gilydd gyda hoelbrennau coed caled.

Am y tro cyntaf bydd y paneli ar ffurf pecyn, sydd fel arfer yn cael eu mewnforio o Awstria neu'r Almaen, ond a fydd yn cael eu hadeiladu o goed sy'n dod yn bennaf o Gymru.

Meddai’r Rheolwr Hamdden, John Taylor, “Daw’r rhan fwyaf o’r coed o felinau llifio yng Nghymru a’r cyffiniau, ond y peth pwysig yw y byddwn yn cyflwyno technoleg sy’n gadael i ni droi coed wedi’i gynhyrchu yng Nghymru’n gydrannau coed o safon strwythurol.

“Gallai hyn greu marchnad enfawr i goed Cymru, gan nad yw wedi’i ddefnyddio yn y ffordd yma o’r blaen.”

Mae’r prosiect yn rhan o bartneriaeth Canolfan Ragoriaeth Eryri sy’n cael ei harwain gan Gyngor Gwynedd ac yn cael ei hariannu’n rhannol gan raglen Cydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd trwy Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru.

Daeth arian ychwanegol ar gyfer y prosiect gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Gwynedd, yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a Phartneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru.

Mae’r prosiect yn adlewyrchu enw da cynyddol, byd eang, Coed-y-Brenin fel cyrchfan awyr agored ers i’r ganolfan 500m2 agor yn 2006.

Meddai John, “Mae’r ganolfan bresennol wedi tyfu’n rhy fawr i’w safle. Mae canolfan beiciau mynydd cyntaf y DU wedi gosod meincnod ar draws y byd ac wedi ehangu’i hapêl i gynnwys gweithgareddau megis cwrs rhaffau uchel, cyfeiriannu, lwybrau rhedeg a cherdded, yn ogystal â geocaching a llwybrau cerdded awdio sy’n rhoi gwybodaeth i ymwelwyr ynghylch treftadaeth a hanes naturiol yr ardal.

“Heddiw, mae Coed-y-Brenin yn atyniad gwirioneddol bwysig ac yn rhoi cefnogaeth hanfodol i fusnesau lletygarwch a gweithgareddau awyr agored yn yr ardal."

Meddai Stuart Gaylard-Rees, Rheolwr Safle Pochin, “Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda’r Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu prosiect arloesol a chynaliadwy.

“Rydym yn gobeithio y bydd y gwersi a’r profiad a gafwyd ar y prosiect yma’n cael eu hail adrodd mewn cynlluniau’r dyfodol. Mae cynaliadwyedd a’r amgylchedd yn werthoedd pwysig i Pochin Construction Ltd.”

Llun: Argraff arlunydd o sut y bydd yr estyniad newydd ym Mharc Coedwig Coed-y-Brenin yn edrych.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth ar estyniad Parc Coedwig Coed-y-Brenin, cysylltwch â John Taylor ar 01341 440747, symudol 07919 393717, e-bost john.taylor@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: john.taylor@forestry.gsi.gov.uk