Menu


Seminar yn dangos sut i ymdrin choed peryglus

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15026

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Daeth rheolwyr cefn gwlad a thirfeddianwyr ynghyd yn ddiweddar i ddysgu sut i sicrhau bod pobl yn gallu mwynhau ein coetiroedd heb gael eu brifo gan goed peryglus.

Cynhaliodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru seminar ar arfer gorau ym maes diogelwch coed a hamdden yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant ger Merthyr Tudful.

Bu’r cynrychiolwyr yn dysgu am gyfrinachau’r grefft a ddefnyddir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i sicrhau diogelwch yn y coetir 126,000 hectar (311,000 erw) sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru.

Bu Paul Dann, y Rheolwr Ardal Leol, yn trafod y system asesu risg “gylchfaol” a ddefnyddir i ganfod cyflwr y coed, ynghyd â systemau eraill sydd wedi cael eu defnyddio ers blynyddoedd i sicrhau diogelwch pobl.

Yn ystod y seminar, a oedd yng ngofal Mansel Jones, y Coedwigwr Cynllunio, trafodwyd hefyd y broses o fonitro coed a chofnodi unrhyw gamau a gymerwyd neu y byddai angen eu cymryd.

Mae Mansel yn aelod o Natur, y corff newydd ar gyfer gweithwyr cefn gwlad proffesiynol, a threfnodd y seminar yn dilyn cais gan ei gyd-aelodau, a ddywedodd mai prin oedd eu gwybodaeth o reoli risgiau mewn perthynas â choed a’r cyhoedd.

Meddai, “Mae coetiroedd yn cynnig cyfleoedd eang a chyffrous ar gyfer hamdden a mwynhad, ond mae’n hollbwysig wrth gwrs bod ein coedydd yn parhau’n lleoedd diogel i ymweld â nhw.

“Roedd hyn yn gyfle gwych i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru drosglwyddo ei brofiad proffesiynol i gyd reolwyr tir, fel y gall pobl fwynhau ein coetiroedd ac aros yn ddiogel.”

Yn ystod y seminar, ystyriwyd y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael i reolwyr tir wrth asesu’r risg oddi wrth goed, gan ddibynnu ar ba mor boblogaidd oedd coetir gan y cyhoedd a’r ffordd yr oedd yn cael ei ddefnyddio.

“Mae coedwigoedd yn cael eu rhannu’n dair ardal – risg uchel, risg canolig a risg isel – ac mae’r amserlen fonitro yn dibynnu ar hyn. Er enghraifft, bydd cylchfa risg uchel yn cael ei harchwilio o leiaf unwaith y flwyddyn, a chylchfa risg canolig unwaith bob pum mlynedd; ac mae’n bosibl na fydd angen archwilio cylchfa risg isel o gwbl,” meddai Mansel.

“Fel rheol, byddai’r ardal o gwmpas canolfan ymwelwyr a llwybrau cyhoeddus yn cael ei dosbarthu’n risg uchel, tra byddai canol coedwig fawr, lle na cheir unrhyw ymwelwyr, megis coedwig Tywi, yn cael ei ddosbarthu’n risg isel.

“Os ystyrir bod coeden yn anniogel, gellid ei thorri i lawr, ei brigdocio (i sicrhau bod ganddi werth cadwraethol o hyd), torri canghennau sy’n marw, symud llwybr, neu ail-leoli mainc sydd o dan y goeden.”

Dysgodd y cynrychiolwyr, a oedd yn cynnwys aelodau Natur o wahanol gyrff megis y parciau cenedlaethol a’r cynghorau sir, ymgynghorwyr coedyddiaeth a pherchenogion tir preifat, am yr arwyddion i chwilio amdanynt wrth fesur a phwyso iechyd coeden.

Yn ogystal ag iechyd y cyhoedd, edrychodd y seminar ar gyfrifoldebau perchenogion tir mewn perthynas â rhywogaethau Ewropeaidd o goed sy’n cael eu gwarchod, cost y gwaith o wneud coed yn ddiogel, ac atebolrwydd pe bai damweiniau’n digwydd. Mae cwmnïau hyfforddi, megis LANTRA, yn cynnal cyrsiau ar ddod yn aseswr cymwys.

Pennawd: Mansel Jones yn rhoi cyngor ar sicrhau bod coed yn ddiogel yn y seminar arfer gorau.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Sefydliad proffesiynol newydd i bawb sy’n gweithio yn yr amgylchedd byw a diwylliannol Cymreig yw Natur, Sefydliad Rheolaeth Cefn Gwlad a Chadwraeth Cymru. Mae’n cynnwys rhwydwaith o gyrff sy’n dod ynghyd i gefnogi staff sy’n gweithio yn nhirwedd Cymru drwy rannu a chydlynu gwybodaeth am swyddi, datblygu gyrfa, a chyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli. I gael rhagor o fanylion, ewch i http://natur.org.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

I gael rhagor o wybodaeth am bolisi Comisiwn Coedwigaeth Cymru mewn perthynas â diogelwch coed, cysylltwch â Mansel Jones ar 0300 068 0279, e-bost mansel.jones@forestry.gsi.gov.uk.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: mansel.jones@forestry.gsi.gov.uk