Menu


Troseddwyr ifanc yn helpu i gadw beicwyr ar y llwybrau

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13815

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bu troseddwyr ifanc yn baeddu eu dwylo dros achos da yn ddiweddar pan fuont yn helpu i dacluso llwybr beicio mynydd ym Mharc Coedwig Cwm-carn ger Casnewydd.

Cafodd yr wyth o bobl ifanc o Dîm Troseddwyr Ifanc/Atal ac Ymyrryd Sir Fynwy a Thorfaen eu briffio gan Carl Denham, Ceidwad Beicio Mynydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru cyn cael rhawiau a dechrau gwneud gwaith cynnal a chadw ar Lwybr y Twrch.

Buont wrthi am chwe noson yn clirio cerrig rhydd o’r llwybr, ac roedd Carl wrth law i roi cymorth a chyngor.

Meddai Carl, "Mae Tîm Troseddwyr Ifanc/Atal ac Ymyrryd Sir Fynwy a Thorfaen wedi gwneud gwaith amhrisiadwy, ac mae hyn wedi ein helpu i wneud y llwybr prysur hwn yn ddiogel ar gyfer y beicwyr mynydd sy’n dod i Barc Coedwig Cwm-carn.

"Roedd gan bob un o’r bobl ifanc agwedd hynod o bositif ac roeddynt yn barod i ddysgu am y goedwig a’r llwybrau beicio mynydd ac ni fyddwn yn petruso rhag eu croesawu i weithio yma eto."

Mae Tîm Troseddwyr Ifanc/Atal ac Ymyrryd Sir Fynwy a Thorfaen yn cael ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Y nod yw atal pobl ifanc rhwng 10 a 17 oed rhag troseddu ac aildroseddu, a’u helpu i ddod yn aelodau gweithgar o’r gymuned.

Drwy weithio ar brosiectau megis y prosiect cynnal llwybrau yng Nghoedwig Cwm-carn, mae’r bobl ifanc yn dysgu sgiliau arwain a gweithio fel rhan o dîm ac mae gwaith o’r fath hefyd yn rhoi hwb i’w hunanhyder a’u hunanbarch.

Meddai Andrea Willliams, y gweithiwr ieuenctid o Dîm Troseddwyr Ifanc/Atal ac Ymyrryd Sir Fynwy a Thorfaen, a aeth gyda’r bobl ifanc i Goedwig Cwm-carn, "Fe wnaeth y bobl ifanc fwynhau gweithio ar y llwybr beicio mynydd.

"Roeddynt yn teimlo eu bod yn cyflawni rhywbeth, yn enwedig pan oedd y beicwyr yn diolch iddynt wrth iddynt fynd heibio."

Pennawd ar gyfer y llun: pobl ifanc o Dîm Troseddwyr Ifanc/Atal ac Ymyrryd Sir Fynwy a Thorfaen yn gweithio ar y llwybr beicio mynydd ym Mharc Coedwig Cwm-carn.

NODIADAU I OLYGYDDION

Timau Troseddwyr Ifanc

Cafodd y Timau Troseddwyr Ifanc (TTI) eu sefydlu dan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru a Lloegr sefydlu Timau Troseddwyr Ifanc yn eu hardal.

Eu prif waith yw atal troseddu ac aildroseddu gan blant a phobl ifanc (10-17 oed).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae Parc Coedwig Cwm-carn yn cael ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: carl.denham@forestry.gsi.gov.uk