Menu


Troi newid hinsawdd yn hwyl yng Ngarwnant

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
31 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14541

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd nifer o blant bleser o newid hinsawdd yn ddiweddar – ond roedd yr hwyl a’r gemau yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant yn cyfleu neges ddifrifol hefyd.

Cymerodd y plant, rhwng 7 ac 11 oed, ran mewn digwyddiad a gynhaliwyd dros gyfnod o dri diwrnod yn y ganolfan, sy’n perthyn i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, gyda’r nod o ddathlu Wythnos Hinsawdd.

Cymerodd chwe ysgol o Ferthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Powys, Caerffili a Blaenau Gwent ran mewn gweithgareddau bywiog a ddefnyddiwyd i egluro cymhlethdodau newid hinsawdd a sut y gall coed a choetiroedd helpu i’w wrthweithio.

Uchafbwynt y digwyddiad, a gynhaliwyd gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu CC Cymru, oedd lansio pecyn newid hinsawdd y Comisiwn.

Mae’r pecyn newydd yn galluogi athrawon i egluro newid hinsawdd i blant mewn ffordd ymarferol a llawn hwyl, sydd wedi’i chysylltu â’r cwricwlwm Cyfnod Allweddol 2 ar gyfer Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth, Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang (ADCDF), a Sgiliau Personol a Chymdeithasol.

Mae’n cynnwys toreth o wybodaeth am storio carbon a’r carbon sydd mewn coed, gwneud siarcol dros dân, a phwysigrwydd coed a chynhyrchion coed wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Meddai Karen Clarke, Swyddog Addysg yn Ne Cymru, “Gobeithiwn ein bod ni wedi dangos bod coed a choetiroedd Cymru yn chwarae rhan hanfodol yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

“Cafodd y plant gryn hwyl ac mae hyn yn golygu y byddant yn cadw llawer o’r wybodaeth allweddol a ddysgwyd ganddynt wrth gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn.”

Mae’r pecyn newid hinsawdd, sy’n cynnwys adnoddau a disgrifiadau o weithgareddau, ar gael ar wefan CC Cymru www.forestry.gov.uk/wales <http://www.forestry.gov.uk/wales>. Dilynwch y cysylltau ar gyfer ‘dysgu’.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad yn ystod tymor y gwanwyn neu’r haf, cysylltwch â Karen Clarke neu’r Swyddog Addysg lleol, ar 0300 068 0300.

Yr ysgolion a gymerodd ran oedd Ysgol Gynradd Hengoed, Ysgol Iau Goetre, Ysgol Gynradd Gwauncelyn, Ysgol Gynradd Willowtown, Ysgol Gynradd Llangas ac Ysgol y Gelli.

Pennawd: Plant o ysgol Gwauncelyn yn cael hwyl yn ystod y digwyddiad newid hinsawdd yng Ngarwnant.

Nodiadau i Olygyddion

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r 126,000 hectar/311,000 erw o goetiroedd sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk