Menu


Cadw golwg ar goed onnen i gadw haint allan o Gymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
26 MEDI 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15664

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n annog rheolwyr coetir a’r rhai sy’n gweithio yn y sector gofal coed ledled Cymru i gadw golwg ar goed onnen sydd newydd eu plannu rhag ofn eu bod yn dioddef o haint difrifol.

Mae arbenigwyr iechyd planhigion Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n gweithio gyda gwyddonwyr o’r Asiantaeth Ymchwil Bwyd ac Amgylchedd (Fera) i olrhain coed onnen sydd wedi’u plannu yma yn ystod y pum mlynedd diwethaf i geisio cadarnhau gobeithion nad yw haint Chalara, sy’n peri coed onnen i farw,  wedi cyrraedd Cymru.

Cafodd yr haint, sy’n cael ei achosi gan y ffwng Chalara fraxinea, ei gofnodi am y tro cyntaf ym Mhrydain yn gynharach eleni mewn casgliad o blanhigion onnen mewn meithrinfa goed yn Swydd Buckingham. Ers hynny, mae wedi’i ganfod mewn planhigion mewn pum meithrinfa arall yn Lloegr ac mewn coed onnen ifanc newydd eu plannu ar bedair safle yn Lloegr a’r Alban. 

Daeth llawer o’r planhigion sydd wedi’u heffeithio gan gyflenwyr o’r Iseldiroedd.

Meddai John Browne, Pennaeth Rheoleiddio Coedwigoedd ac Iechyd Coed, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Rydyn ni’n annog pawb sydd wedi plannu coed onnen yn ystod y pum mlynedd diwethaf i gadw golwg ar iechyd y coed hynny ac adrodd i ni ar unwaith os bydd unrhyw arwyddion amheus.

“Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Fera i olrhain y coed onnen wedi’u plannu yng Nghymru yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Bydd meithrinfeydd yn cael eu harchwilio a byddwn yn cadw llygad barcud ar goed onnen ac yn dinistrio unrhyw goed wedi’u heintio.

“Gan ein bod yn gwybod erbyn hyn fod Chalara fraxinea wedi cyrraedd y fasnach meithrinfeydd ym Mhrydain, rydyn ni ofn ei bod yn bosibl y byddwn yn dod ar draws rhagor o goed wedi’u heintio."

Mae yna 15,348 hectar o goed onnen yng Nghymru, sef 5% o’r 304,000 hectar o goetir yn y wlad i gyd. Mae’r onnen yn bwysig am ei phren, fel coed tan, fel noddfa bywyd gwyllt a bioamrywiaeth ac yn y tirlun.

Meddai John, “Gallai ffwng Chalara ladd miliynau o goed onnen petai’n lledaenu i’r gwyllt fel y mae wedi gwneud ar dir mawr Ewrop – yn Nenmarc, er enghraifft, mae’n debyg ei fod wedi lladd rhwng 60 a 90% o’r holl boblogaeth o goed onnen."

Fodd bynnag, y gobaith yw y bydd yn bosibl cadw'r haint rhag lledaenu drwy gadw golwg ar y coed onnen ifanc yng Nghymru a lladd yr haint yn y fan a'r lle.

Ac ychwanegodd John, “Does yna ddim tystiolaeth ar hyn o bryd fod yr haint wedi lledaenu y tu hwnt i feithrinfeydd a mannau lle plannwyd coed onnen ifanc yn ddiweddar. 

“Mae'n dal gennyn ni gyfle, felly, i'w ddifa cyn iddo gyrraedd cynefinoedd eraill a gallu dweud nad oes yna C. fraxinea yn amgylchedd ehangach a naturiol y DU.”

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ffeithlen ‘rhybudd haint’ yn dangos lluniau o symptomau coeden onnen yn dioddef o Chalara, ar gael ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar www.forestry.gov.uk/ashdieback.

Dylid rhoi gwybod ynghylch achosion amheus o'r haint mewn coed wedi'u plannu yng Nghymru yn ystod ac ar ôl tymor 2007-2008 i Owen Thurgate yn nhîm iechyd planhigion Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0300 neu e-bostio owen.thurgate@forestry.gsi.gov.uk .

NODIAU I OLYGYDDION

1. Mae rhagor o wybodaeth ar haint Chalara sy’n lladd coed onnen ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth ar www.forestry.gov.uk/chalara


2. Mae'r onnen gyffredin (Fraxinus excelsior) yn rhywogaeth collddail gynhenid yn y rhan fwyaf o Ewrop gan gynnwys ynysoedd Prydain.  Ar ôl derw a bedw, hi yw’r drydedd goeden gynhenid collddail fwyaf cyffredin yn ynysoedd Prydain.  Mae pren onnen yn bren caled trwchus, yn gryf ond yn hyblyg, yn hawdd ei weithio a chai ei ddefnyddio’n draddodiadol mewn dodrefn a dyrnau offer.  Mae wedi’i ddisodli lawer iawn gan ddefnyddiau eraill yn ei farchnadoedd traddodiadol erbyn hyn ond mae’n dal yn boblogaidd fel deunydd ar lawr ac mewn offer moethus.  Mae hefyd yn rhagorol ar gyfer coed tân, coed mygu a golosg barbeciw.

3. Gan, hyd yma, nad yw coed onnen wedi peri pryder o ran eu plâu a’u heintiau, nid oes reolau iechyd planhigion ar hyn o bryd ar y fasnach mewn planhigion onnen rhwng Aelod Wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd.   Gallai Aelod Wladwriaethau, fodd bynnag, ystyried achos dros ddeddfwriaethu i reoli mewnforion o goed onnen o ardaloedd lle mae’n wybyddus fod  plâu a heintiau sy'n peri pryder.  Er mwyn gwneud hynny, mae’n rhaid i Aelod Wladwriaeth ddangos nad yw pla neu haint penodol wedi sefydlu mewn rhan neu’r cyfan o’i thiriogaeth.  Mae Fera wedi cyhoeddi, ac yn gwahodd sylwadau, ar asesiad risg haint sydd wedi’i ddrafftio gan asiantaeth Ymchwil Coedwig y Comisiwn Coedwigaeth. Bydd hyn yn rhoi’r dystiolaeth gychwynnol sydd ei angen ar gyfer gweithredu ar unwaith yn erbyn yr haint, a bydd y cam cyntaf tuag at gyflwyno achos i amddiffyn y DU rhag rhagor o allforion o goed onnen a allai gyflwyno Chalara fraxinea. Mae’r asesiad risg ar gael ar www.fera.defra.gov.uk/plants/consultations/index.cfm

4.  Ymholiadau’r cyfryngau at Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: john.browne@forestry.gsi.gov.uk