Menu


Sin Cwsg yn helpu i ddeffro diddordeb mewn addysg coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13927

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Defnyddiwyd stori am gymeriad cysglyd allan o lyfr plant Cymraeg i ddeffro diddordeb ysgolion Powys mewn defnyddio coetiroedd i addysgu plant.

Daeth dros 250 o blant o 11 ysgol yn ardal Aberhonddu i ddigwyddiad Diwrnod Agored Ysgol Goedwig a drefnwyd gan grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig De Powys.

Cynhaliwyd nifer o weithdai seiliedig ar lyfr Ruth Lee, ‘Siôn Cwilt’, sy’n sôn am ddyn ifanc o’r enw Siôn a oedd yn byw gyda’i fam ond roedd wedi tyfu mor fawr roedd ei draed yn sticio allan o’r ffenest pan oedd yn cysgu!

Ateb Siôn oedd defnyddio deddf a oedd yn bodoli yng Nghymru ar y pryd lle'r oedd gennych yr hawl i gadw’r tŷ a’r tir roedd yn sefyll arno, os llwyddoch ei adeiladu mewn un diwrnod.

Yn anffodus, tra roedd Siôn yn adeiladu ei dŷ unnos, syrthiodd i gysgu ac roedd yn rhaid iddo ddefnyddio ei gwilt fel to i’w dŷ er mwyn ei gadw - ac felly cafodd yr enw, Siôn Cwilt.

Cefnogir y diwrnodau agored gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac fe’u cynhaliwyd mewn coetir a chae sy’n cael eu rhannu gan Feithrinfa ac Ysgol Fabanod Mount Street ac Ysgol Iau Mount Street, Aberhonddu.

Daeth pob ysgol ag un dosbarth o blant rhwng chwech a naw mlwydd oed am amrywiaeth o sesiynau hanner diwrnod a oedd yn cynnwys:

 • Coginio ar dân gwersyll, pan gasglodd y plant y coed i adeiladu tân ac wedyn coginio pop corn arno.
 • Gwneud blychau adar i fynd â nhw yn ôl i’r ysgol i’w rhoi ar dir eu hysgolion.
 • Gwneud offerynnau cerddorol o ddeunyddiau naturiol a ganfuwyd yn y coetir ac offer llaw bach
 • Celf drwy’r chwyddwydr - astudio eitemau bach drwy chwyddwydr ac wedyn tynnu llun o’r hyn a welsant a threfnu’r lluniau i wneud carthen glytwaith yn union fel un Siôn
 • Gwneud nythod adar.

Trefnwyd y gweithdai gan Gomisiwn Coedwigaeth, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Aberhonddu a’r arlunydd lleol Tessa Waite.

Dywedodd Kate Elias, Swyddog Addysg CC Cymru, sydd hefyd yn ysgrifennydd grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig De Powys, mai nod y digwyddiad oedd codi proffil Ysgolion Goedwig yr ardal ac i ddangos i athrawon sut y gall coetiroedd fod yn amgylchedd dysgu awyr agored cyffrous.

"Defnyddiom anturiaethau Siôn i roi cyd-destun i’r gweithgareddau ac i helpu plant i fwynhau buddion manteision Ysgol Goedwig, fel sgiliau cymdeithasol a chorfforol, canolbwyntio, annibyniaeth, gwybodaeth a deallusrwydd o’r byd," meddai Kate.

Ariannwyd y digwyddiad gan Fenter Addysg Goedwig ag ariannu cyfatebol gan Yrfa Cymru a’r ysgolion a oedd yn cymryd rhan, a dalodd £20 yr un. Yn ogystal, cefnogwyd y digwyddiad gan Dîm Cyfnod Sylfaen Cyngor Sir Powys a Gwasanaethau Bro.

Pennawd: Plant yn ceisio datrys y cliwiau a dod o hyd i'r llofrudd

NODIADAU I OLYGYDDION

Yr ysgolion a gymerodd rhan oedd:

 • Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Glasbury on Wye
 • Ysgol Feithrin a Babanod Mount Street, Aberhonddu
 • Ysgol y Bannau, Aberhonddu
 • Ysgol Gynradd Pontsenni
 • Ysgol Gynradd Llanfaes, Aberhonddu
 • Ysgol Iau Mount Street, Aberhonddu
 • Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Priordy
 • Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangors
 • Ysgol Penmaes, Aberhonddu
 • Ysgol Gatholig Sant Joseff, Aberhonddu
 • Ysgol Gynradd Cradoc

Mae Menter Addysg y Goedwig yn rhychwantu Prydain Fawr ac yn elwa o arbenigedd ac adnoddau ei wyth partner, sydd â’r Comisiwn Coedwigaeth yn un ohonynt.

Nod Menter Addysg y Goedwig yw cynyddu dealltwriaeth pobl ifanc am y cyswllt rhwng coed a’r nifer o gynnyrch pob dydd maent yn eu darparu, ac i’w galluogi i werthfawrogi pwysigrwydd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd coed, coetiroedd, coedwigoedd a chynnyrch coed.

Cyflawnir gwaith ymarferol Menter Addysg y Goedwig drwy grwpiau clwstwr lleol, sy’n cychwyn ac yn darparu prosiectau lleol amrywiol fel cynllunio pecynnau addysgu ynglŷn â choed lleol, coedwigoedd, coedwigaeth a diwydiannau coedwig, datblygu safleoedd coetir ar dir ysgolion, darparu digwyddiadau HMS ar gyfer athrawon a threfnu rhaglenni Ysgol Goedwig.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu mewn coetiroedd ledled Cymru, yn hwyluso datblygiad a darpariaeth Ysgol Goedwig ac yn hwyluso Menter Addysg Goedwig ar ran eu partneriaid.

Am fwy o wybodaeth am Fenter Addysg Goedwig yn ne Powys, cysylltwch â Kate Elias ar 07768 457292, e-bost kate.elias@forestry.gsi.gov.uk

Am fwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/wales

e-mail: kate.elias@forestry.gsi.gov.uk