Menu


Beicwyr mynydd yn cael eu hannog i helpu mynd i’r afael chlefyd coed marwol ym Mharc Coedwig Afan

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13739

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae cais i feicwyr mynydd wneud eu rhan i osgoi lledaenu clefyd coed marwol yn ne Cymru.

Pathogen tebyg i ffwng yw Phytophthora ramorum ac mae’n lladd llawer o’r coed a’r planhigion mae’n eu heintio. Mae achosion ohono wedi ei ddarganfod mewn coed llarwydd Japan ym Mharc Coedwig Afan ger Port Talbot sy’n cael ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n gartref i rai o’r llwybrau beisio mynydd gorau yng Nghymru.

Mae Carl Denham, Ceidwad MTB Comisiwn Coedwigaeth Cymru, yn apelio at feicwyr mynydd i helpu atal y clefyd a chadw llwybrau ym Mharc Coedwig Afan yn agored drwy ddilyn rhai mesuriadau bioddiogelwch.

Dywedodd Carl, "Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithio’n galed i leihau effaith y clefyd difrifol hwn ar ein coetiroedd ac mae cefnogaeth y gymuned beicwyr mynydd yn hanfodol.

"Gofynnir i bawb sy’n gweithio neu’n ymweld â’r coetir a effeithiwyd yma yn ne Cymru i ddilyn rhai mesuriadau bioddiogelwch syml fel nad ydynt yn lledaenu’r pathogen hwn yn ddiarwybod iddynt.

"Yn achos beicwyr mynydd, mae hyn yn golygu golchi eu beiciau a’i cit yn drylwyr er mwyn gwaredu’r holl faw a deunydd planhigion cyn iddynt adael y goedwig ar ôl ei reid.

"Mae lleoedd golchi beiciau ar gael yng nghanolfan groeso Parc Coedwig Afan gyferbyn â’r maes parcio a gyferbyn â siop feiciau Canolfan Beiciau Mynydd Glyncorrwg."

Mae un o’r pum llwybr beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan, sef Llwybr Penhydd, eisoes wedi cau ym mis Ebrill er mwyn galluogi Comisiwn Coedwigaeth Cymru i gynnal gwaith teneuo coed. Yr ardal hon o’r coetir yw’r un a effeithiwyd gwaethaf gan y clefyd Phytophthora ramorum hyd yn hyn ac, er mwyn atal y clefyd rhag ehangu, mae’r gwaith o gwympo coed llarwydd heintiedig ar fin dechrau yno.

Dywedodd Carl, "Pan gaewyd Llwybr Penhydd ym mis Ebrill, roeddem yn rhagweld y byddai ar gau am flwyddyn cyn cael ei ailgynllunio a’i ailagor.

"Mae’r haint Phytophthora ramorum yn y coetir o amgylch Llwybr Penhydd yn golygu y bydd mwy o goed yn cael eu cwympo yno yn awr ond rydym yn dal i obeithio y bydd y llwybr yn ailagor yng nghanol 2011."

Darganfuwyd yr achos cyntaf o goed llarwydd Japan wedi eu heintio gan Phytophthora ramorum y llynedd yn ne orllewin Lloegr, yr unig le yn y byd lle mae wedi ymosod ar nifer fawr o fathau o goed coniffer a dyfwyd yn fasnachol. Yn ne Cymru, mae’r haint wedi effeithio ar Gwm Afan, ger Port Talbot, Cwm Garw, ger Pen-y-bont ar Ogwr, a Bro Morgannwg, a dyma’r tro cyntaf mae wedi ei ddarganfod ar goed llarwydd unrhyw le arall ym Mhrydain Fawr.

NODIADAU AT OLYGYDDION

Beicio mynydd yn ne Cymru

Am fwy o wybodaeth ar safleoedd beicio mynydd sy’n cael eu rheoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, cysylltwch â Carl Denham, Ceidwad Beicio Mynydd ar 0300 068 0300 neu 07833 237133, carl.denham@forestry.gsi.gov.uk

Phytophthora ramorum

  1. Mae Phytophthora ramorum (P. ramorum) yn organedd ‘cwarantin’ o dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd ac mae’n rhaid hysbysu’r Comisiwn Coedwigaeth o’i bresenoldeb ar goed neu mewn coetiroedd. Darganfuwyd ef am y tro cyntaf ym Mhrydain yn 2002 ar gorswigen mewn meithinfa.
  2. Mae P. ramorum yn achosi’r afiechyd a elwir "marolwaeth sydyn derw" yn yr UDA, lle mae wedi lladd miliynau o goed derw a sudd rhisgl brodorol. Fodd bynnag, mae ei lysenw Americanaidd yn gamenw yma ym Mhrydain, lle mae profion labordy wedi dangos bod ein dwy rywogaeth frodorol, derw digoes a choesynnog, yn llawer mwy gwydn. Dim ond un goeden dderw digoes ym Mhrydain a gadarnhawyd wedi’i heintio â P. ramorum.
  3. Ni ddylid drysu rhwng P. ramorum a dirywiad gwyllt y dderw (acute oak decline – AOD), sy’n afiechyd gwahanol sy’n effeithio ar goed derw yng Nghanolbarth Lloegr, rhannau o Gymru a de-ddwyrain Lloegr, lle mae’n debyg bod rhywogaeth newydd ei darganfod o facteriwm ynghlwm.
  4. Mae P. ramorum yn lladd y rhan fwyaf o goed y mae’n llwyddo i’w heintio, ond mae symptomau’n amrywio yn dibynnu ar fath o goeden neu lwyn. Ar goed larwydd Japan (Larix kaempferi), mae’n peri i flaenau blagur wywo ac mae’r nodwyddau’n troi’n ddu ac yn gollwng cyn amser. Gall nifer o gancrau sy’n gwaedu resin ymddangos ar frigau a’r uwch foncyff. Mae larwydd Japan heintus yn cynhyrchu niferoedd arbennig o uchel o’r sborau sy’n lledu’r afiechyd – pum gwaith y lefel sy’n cael ei chynhyrchu ar y rhododendron – sy’n golygu y gall yr afiechyd effeithio ar nifer fawr o goed yn gyflym.
  5. Nid oes tystiolaeth bod P. ramorum wedi heintio unrhyw goed larwydd Ewropeaidd (Larix decidua) na choed larwydd hybrid (Larix x eurolepsis), sef y ddwy rywogaeth arall o larwydd sy’n tyfu ym Mhrydain, ond mae’r rhywogaethau hyn yn cael eu goruchwylio’n ofalus hefyd.
  6. Gall P. ramorum gael ei ledu ar esgidiau, teiars cerbydau, offer a pheiriannau sydd wedi cael eu defnyddio mewn coedwigoedd heintus neu wrth symud planhigion heintus. Gall gael ei ledu gan y glaw, mewn niwl neu lif awyr, ac mae gwyddonwyr yn Ymchwil Coedwig, cangen ymchwil wyddonol y Comisiwn Coedwigaeth, yn credu mai dyma’r llwybr mwyaf tebygol ar gyfer heintiau larwydd Japan.
  7. Yn ne-orllewin Lloegr, mae P. ramorum wedi effeithio ar gymysgedd o goedwigoedd y Comisiwn Coedwigaeth a rhai preifat.
  8. Ni ddarganfuwyd P. ramorum ar unrhyw goed yn Yr Alban.

Larwydd Japan

Nid oes ffigyrau cyflawn ar gael ar gyfer nifer y coed larwydd Japan ond mae’r tair rhywogaeth yn cwmpasu rhyw 134,000 hectar ym Mhrydain, neu ryw 5 y cant o’n coetiroedd cyfan. Mae ffigyrau gwledydd unigol fel a ganlyn:

•Cymru – 23,000ha / 8 y cant;

•Lloegr – 43,000ha / 4.3 y cant;

•Yr Alban – 65,000 ha / 5.1 y cant.

•(I drosi hectarau yn erwau, lluoswch gan 2.47)

Mae’r larwydd yn bren gwydn, hyblyg sy’n goddef newidiadau rhwng tywydd gwlyb a sych yn dda iawn, ac mae’n gwrthod pydru pan gaiff ei roi yn y pridd. Mae galw amdano felly ar gyfer defnyddiau awyr agored, megis pyst ffensys, paneli ffensys, cladin waliau allanol, cychod, siediau a dodrefn, ynghyd â defnyddiau dan do, megis lloriau ac asglodfwrdd. Mae’n hawdd ei staenio, ei naddu a’i orffen.

Cyngor i berchnogion neu reolwyr coetiroedd

Dylai perchnogion neu reolwyr coetiroedd sy’n amau bod eu coed wedi’u heintio roi gwybod i’r cyrff canlynol:

•yng Nghymru – swyddfa Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clawdd Newydd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2NL, ffôn: 0300 068 0300, e-bost: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk;

•yn ne-orllewin Lloegr – swyddfa ranbarthol de-orllewin Lloegr Comisiwn Coedwigaeth Lloegr, Mamhead Castle, Mamhead, ger Caerwysg, Dyfnaint EX6 8HD; ffôn: 01626 890666; e-bost: fc.sweng.cons@forestry.gsi.gov.uk;

•mewn coetiroedd rhywle arall – Gwasanaeth Iechyd Planhigion y Comisiwn Coedwigaeth plant.health@forestry.gsi.gov.uk; ffôn: 0131 314 6414;

•coed nad ydynt yn rhan o goetiroedd, megis y rheiny mewn gerddi a pharciau ac ar strydoedd a thir fferm – Gwasanaeth Ymgynghori Diagnosteg Afiechydon Ymchwil Coedwig ar ddas@forestry.gsi.gov.uk; ffôn: 01420 23000.

CYSYLLTIADAU’R CYFRYNGAU:

I gael rhagor o wybodaeth am P. ramorum:

•ym Mhrydain Fawr yn gyffredinol – Charlton Clark, 0131 314 6500;

• yng Nghymru - Mary Galliers neu Clive Davies, 0300 068 0300;

•yn Lloegr – Stuart Burgess, 0117 372 1073;

• yn Yr Alban – Steve Williams, 0131 314 6508 neu Paul Munro, 0131 314 6507.

e-mail: carl.denham@forestry.gsi.gov.uk