Gaelic language returns to Scotland's woodlands

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
4 MARCH 2011NEWS RELEASE No: 14421

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gàidhlig a’ tilleadh gu Coilltean na h-Alba

Tha Bòrd na Gàidhlig air aonta a thoirt do Phlana Gàidhlig Choimisean na Coilltearachd Alba.

Tha am Plana còig bliadhna seo (2010-2015) a’ cur am follais ciamar a thèid a’ Ghàidhlig a chleachdadh leis a’ Choimisean an dèiligeadh leis a’ phoball agus leis na prìomh bhuidhnean-seilbhe.

Thuirt Bob Mac an Tòisich, stiùiriche Choimisean na Coilltearachd Alba:

“Tha seo na deagh naidheachd dhuinne agus na ceum mòr a chum àrd-amasan Phlana Nàiseanta na Gàidhlig.

“Tha sinn ann an suidheachadh air leth airson ruighinn air muinntir na h-Alba air fad. Tha am plana a’ cur am follais nan iomadh dhòigh anns an tèid Gàidhlig a chleachdadh sa leithid inbhe chorporra, soidhnichean, bileagan ‘s foillseachaidhean agus làrach-lìn a’ Choimisein.

“Tha àite mòr aig a’ Ghàidhlig an dualchas na h-Alba; ar n-inbhe nàiseanta; beatha cultarail agus fiù ar cruinn-eòlas. Tha an aibidil Ghàidhlig a’ tarraing air ainmean chraobhan na dùthcha agus ’s ann sa Ghàidhlig tha mòran de chruth-tìre na dùthcha air ainmeachadh is comharrachadh.

“Tha sinn air leth toilichte gum faigh sinn a-nis air cur gu mòr ri oidhirpean a dh’ionnsaigh ath-nuadhachadh na Gàidhlig; a’ neartachadh inbhe a’ chànain agus a’ brosnachadh dhaoine gu bhi ga cleachdadh is ga h-ionnsachadh."

Chaidh Plana Gàidhlig Choimisean na Coilltearachd Alba a chur ri chèile a rèir nan slatan-tomhais reachdail ann an Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, le mothachadh air Plana Nàiseanta na Gàidhlig agus an stiùireadh air Deasachadh Phlanaichean Gàidhlig.

Notaichean
1) Tha FCS ag obair mar bhuidheann-stiùiridh coilltearachd Riaghaltas na h-Alba agus a’ riaghladh nan 660,000 heactairean ann an Oighreachd na Coille Nàiseanta; a' dìonadh, a' cumail smachd air agus a' leudachadh nan coilltean gus buannachdan a thoirt dha coimhearsnachdan, an eaconamaidh agus, ag obair an aghaidh atharrachadh gnàth-shìde. www.forestry.gov.uk/scotland

2) Airson agallamhan anns a’ Ghàidhlig, cuiribh fios gu Oifigear Leasachaidh Gàidhlig a’ Choimisein, Louise Nicilleathain air 01463 725 038

 

Translation:
Forestry Commission Scotland’s Gaelic Language Plan has been approved by Bord na Gaidhlig.

The five year plan (2010 - 2015) sets out how the Commission will promote and use Gaelic in communicating with the public and with key partners.

Bob McIntosh, Director of Forestry Commission Scotland, said:

"This is a big step forward for Forestry Commission Scotland’s plans to help further the aims of the National Plan for Gaelic.

“We are well placed to reach a wide audience in Scotland. Our plan looks at a wide range of ways in which we can use the Gaelic language, including corporate identity, on-site signage, leaflets and publications and the Commission's website.

“Gaelic is an integral part of Scotland's heritage, national identity and cultural life – and even our geography. It draws many of its letter names from the names of some of our native trees and it also describes many of the features of our landscape.

"We are pleased that we can now get on and step-up our contribution to the country-wide effort to revitalise the language, enhance its status and encourage more people to learn and more people to use Gaelic."

Forestry Commission Scotland's Gaelic Language Plan has been prepared in accordance with statutory criteria set out in the 2005 Act, and is aligned to the National Plan for Gaelic and the Guidance on the Development of Gaelic Language Plans.

NOTES
1) Forestry Commission Scotland serves as the Scottish Government’s forestry directorate and manages the 665,000 hectare national forest estate. The Commission’s woodlands are making a difference to the well being of Scotland’s people and their communities. Local woodlands act as a catalyst for communities to meet up, get involved with projects and volunteering, or simply enjoy the many walking trails, bike rides and peace and quiet that forests and woodlands can offer. www.forestry.gov.uk/scotland

2) For more information, contact The Commission's Gaelic Development officer, Louise MacLean 01463 725 038

e-mail: paul.munro@forestry.gsi.gov.uk