Menu


Canllaw newydd ar reoli ceirw o fantais i goetiroedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13869

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Ceirw yw un o’r bygythiadau mwyaf i reolaeth coetiroedd - lle mae dwysedd eu poblogaeth yn rhy uchel, maent yn gor-bori’r tir ac yn gwneud niwed i’r coed ac i blanhigion prin yn ogystal â chynefinoedd mamaliaid, adar a thrychfilod eraill. 

Oherwydd nad oes gan geirw ysglyfaethwyr naturiol ac maent yn gallu ailgynhyrchu ar raddfa uchel, rhaid i dirfeddianwyr reoli poblogaethau lleol er mwyn lleihau’r effeithiau negyddol mae’r mamol brodorol hwn yn gallu eu cael ar goetiroedd, amaethyddiaeth a bywyd gwyllt.

Mae canllaw newydd sydd wedi’i gyhoeddi gan Fenter y Ceirw yn tynnu ynghyd arbenigedd a phrofiad casgliadol y sefydliadau amrywiol sydd yn cyfrannu at reoli ceirw, gan gynnwys Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Wedi’i anelu at dirfeddianwyr a rheolwyr ceirw, mae’r canllaw wedi’i seilio ar y wybodaeth ac arferion cyfredol gorau ac mae’n rhoi sylw i bob agwedd ar reoli ceirw, o asesu eu heffaith i hylendid cig anifeiliaid hela.

Mae’r canllaw yn cynnwys gwybodaeth dechnegol i’r rheiny sy’n delio â materion rheoli ceirw ac sy’n cynnig cyngor ar faterion rheoli ceirw, yn ogystal â gweithredu fel cyfeirnod i ymarferwyr rheoli ceirw.

Dywedodd Trefor Owen, Cyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru: “Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n croesawu cyhoeddiad Canllaw Arfer Gorau Menter y Ceirw.

“Fel cefnogwr craidd Menter y Ceirw rydym ni wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad y canllaw newydd hwn ac rydym wrth ein bodd gyda’r canlyniad.

"Mae’r canllaw yn esbonio technegau'r arferion gorau ac yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr ynghylch rheoli ceirw ac mae’n gyfeirnod ymarferol i dirfeddianwyr Cymru.”

Judith Webb yw’r Comisiynydd Coedwigaeth dros Gymru a hi yw Cadeirydd y Gweithgor Arfer Gorau sy’n cynnwys y sefydliadau partner allweddol yn sectorau rheoli tir a cheirw a gynhyrchodd y canllaw newydd hwn.

Dywedodd Peter Watson, Cadeirydd Partneriaeth Menter y Ceirw: “Mae’r canllaw cynhwysfawr ac ymarferol newydd hwn i dirfeddianwyr a rheolwyr ceirw wedi digwydd diolch i gefnogaeth ein sefydliadau partner, a hoffwn longyfarch Judith Webb a gweddill y Gweithgor Arfer Gorau am eu gwaith.

“Yr her yn awr yw sicrhau bod yr Arferion Gorau yn dod yn arferion cyffredin ac rydym yn hyderus y bydd Canllaw Arfer Gorau y Ceirw yn datblygu i fod yn safon y diwydiant rheoli ceirw.”

Mae Canllaw Arfer Gorau y Ceirw wedi ei gynhyrchu ar ffurf copi caled ac ar-lein. Gellir prynu copi caled o British Deer Society, The Walled Garden, Burgate Manor, Fordingbridge, Hampshire, SP6 1EF am £25. Mae’r fersiwn ar-lein ar gael i bawb, yn rhad ac am ddim, a bydd yn cael ei ddiweddaru wrth i newidiadau mewn deddfwriaeth a rheoliadau ddigwydd.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae oddeutu 14% o Gymru wedi’i orchuddio gan goetir. O’r cyfanswm hwn, mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o dan berchnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac maent yn rheoli’r coetiroedd ar eu rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidogion sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’r Comisiwn yn darparu grantiau i’r sector breifat ac yn rheoleiddio coedwigo trwy ddosbarthu trwyddedau cwympo coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Mae mwy o wybodaeth ar goetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales.

Cyswllt Swyddfa’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

Menter y Ceirw

Partneriaeth eang sy’n cynnwys sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus a phreifat yw Menter y Ceirw sy’n ymroi i sicrhau poblogaethau ceirw cynaliadwy ac iach yng Nghymru ac yn Lloegr. 

Daw cymorth ariannol y Fenter oddi wrth deulu Defra, Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

Partneriaid Menter y Ceirw yw: Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad, RSPCA, Game & Wildlife Conservation Trust, Menter Coedwigaeth, Cymdeithas Milfeddygon y Ceirw, Ymchwil Coedigaeth, Natural England, Undeb Ffermwyr Cenedlaethol, Y Gynghrair Cefn Gwlad, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Defra, ConFor, Cymdeithas Ceirw Prydain, National Forest Company, BASC, Coed Cadw, RSPB, VDS, MOD DDM, Asiantaeth y Priffyrdd, Comisiwn Coedwigaeth, Union of Country Sports Workers, RSWT, ACPO, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, National Gamekeepers' Organisation.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Menter y Ceirw, ewch i: www.thedeerinitiative.co.uk

Am fwy o wybodaeth ynghylch Canllaw Arfer Gorau Menter y Ceirw, ewch i: http://www.thedeerinitiative.co.uk/html/bestpractice.htm

e-mail: trefor.owen@forestry.gsi.gov.uk