Menu


Arian ychwanegol i ymladd clefyd angheuol ar goed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13454

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cynyddu ei ymdrechion i ymladd clefyd angheuol ar goed drwy ddarparu 100,000 o gymorth grant ychwanegol.

Mae’r arian ar gael i berchenogion coetiroedd yn ardal dyffryn Dyfi, Powys, er mwyn helpu yn y frwydr yn erbyn Phytophthora ramorum a Phytophthora kernoviae, dau glefyd ar ffurf ffwng sy’n bygwth coetiroedd.

Dewiswyd dyffryn Dyfi ar gyfer yr arian grant hwn gan i achosion o P. ramorum gael eu darganfod yno yn 2009. Mae P. ramorum wedi achosi marwolaeth sydyn coed derw yng Nghaliffornia.

Un o’r planhigion sy’n organeb letyol i’r clefydau hyn yw’r Rhododendron ponticum, ac mae’r arian newydd hwn ar gyfer cael gwared choed rhododendron sydd heb eu heintio o fewn cylchfa reoli benodol yn nyffryn Dyfi.

Mae’r arian ar gael drwy gynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru Comisiwn Coedwigaeth Cymru. Rhaid gwneud ceisiadau gyda chymorth un o’r cynllunwyr rheoli hyfforddedig a gymeradwywyd gan y cynllun, a rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 28 Chwefror 2011.

Yn ogystal darparu’r cyllid ychwanegol hwn, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ’r Asiantaeth Ymchwil Bwyd a’r Amgylchedd (FERA) i ddod o hyd i goed rhododendron sydd wedi’u heintio a chael gwared hwy.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael ac i gadarnhau’r ardal sy’n gymwys, byddwch cystal chysylltu Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0300 neu http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5ZZNUB

NODIADAU I OLYGYDDION

Coetiroedd Gwell i Gymru

Cafodd y cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru ei gynllunio’n arbennig ar gyfer coetiroedd yng Nghymru. Fe’i datblygwyd mewn ymgynghoriad pherchenogion coetiroedd, rheolwyr a chyrff yn y sector cyhoeddus.

Mae’n darparu cymorth ar gyfer rheolaeth gynaliadwy o ansawdd uchel ar goetiroedd, ac mae cymorth grant ar gyfer creu a rheoli coetiroedd yn cael ei seilio ar gynllun rheoli tymor hir a gymeradwywyd, y mae’n rhaid iddo gwrdd gofynion Cynllun Sicrhau Coetir y DU (UKWAS). Am wybodaeth bellach, gweler http://www.forestry.gov.uk/forestry/infd-5zzpmr.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk.