Menu


Dosbarthiadau coetir yn dod yn boblogaidd ymhlith ysgolion yr ynys

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14136

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae mwy a mwy o ysgolion Môn yn troi at goetiroedd yr ynys i helpu i addysgu eu disgyblion.

Mae miloedd o blant ysgol gynradd wedi dod yn gyfarwydd â’r “dosbarthiadau awyr agored” a gynhelir yn y coetiroedd, diolch i dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Ond bellach mae ysgolion uwchradd yr ynys hefyd yn darganfod bod coetiroedd yn cynnig amgylchedd dysgu awyr agored ysgogol i bawb.

Am y tro cyntaf, cafodd plant ysgol gynradd a oedd yn mynychu dyddiau addysg coetir blynyddol Ynys Môn gwmni plant hŷn a gafodd gyfle i brofi amrywiaeth o weithgareddau coetir addysgol.

Trefnwyd y dyddiau addysg gan grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig Ynys Môn, ac fe’u cydlynwyd gan Nicola Maysmor, Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a chafodd cannoedd o blant eu denu i Ystad Carreglwyd, ger Llanfaethlu, Caergybi, sydd mewn dwylo preifat.

Yn ystod y digwyddiad, a oedd yn para am ddeuddydd, cafodd y plant eu rhannu’n bedwar grŵp, a buont yn rhoi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys gwneud tân, coginio a chelfyddyd amgylcheddol.

Buont hefyd yn edrych ar fanteision niferus coed ac yn dysgu am fywyd amrywiol ein coetiroedd.

Meddai Nicola, “Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi bod yn hyrwyddo’r defnydd o goetiroedd ar gyfer dysgu ym Môn drwy drefnu i ysgolion ymweld â choetiroedd lleol a thrwy gefnogi’r grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig lleol.

“Dyma’r drydedd flwyddyn i ni gynnal y dyddiau addysg coetir, ac roedd yn braf gweld yr ysgolion uwchradd yn cymryd rhan am y tro cyntaf.”

Yn ogystal â rhoi cyfle i’r plant gael hwyl a dysgu am goetiroedd, roedd y digwyddiad hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth ymhlith athrawon o’r cyfleoedd y mae dysgu seiliedig ar goetiroedd yn eu cynnig, a sut y gall gweithgareddau o’r fath gefnogi a hybu’r cwricwlwm cenedlaethol.

Yn dilyn y dyddiau addysg, cynhaliodd grŵp clwstwr Ynys Môn ŵyl goetir a oedd yn cynnwys nifer o weithgareddau, crefftau lleol ac arddangosiadau crefftau coed.

Cafodd y dyddiau eu cefnogi gan Gyngor Ynys Môn a’u noddi gan Wales and West Utilities a’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, a drefnodd y cyllid ar eu cyfer.

NODIADAU I OLYGYDDION

Yr ysgolion cynradd a fu’n cymryd rhan yn nyddiau addysg coetir Ynys Môn oedd Ysgol y Parc, Ysgol Llanfachreth, Ysgol Garreglefn, Ysgol y Tywyn ac Ysgol Gymuned y Fali. Yr ysgolion uwchradd oedd Ysgol Bodedern, Ysgol Caergybi, Ysgol Syr Thomas Jones ac Ysgol David Hughes.

Nod y Fenter Addysg Goedwig yw cynyddu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, o botensial amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd coed, coetiroedd a choedwigoedd, ac o’r cysylltiad rhwng coed a chynhyrchion coed pob dydd.

Sefydliad rhwydwaith o grwpiau clwstwr sy’n gweithredu’n unol ag anghenion lleol yw Menter Addysg Goedwig. Mae yna 22 o grwpiau clwstwr yng Nghymru ar hyn o bryd. I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.foresteducation.org/local_groups.php

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig. Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid, a bydd yn aml yn gweithredu fel ysgrifennydd i’r grwpiau clwstwr.

I gael rhagor o wybodaeth am Fenter Addysg Goedwig a sut i ymuno â’ch grŵp clwstwr lleol ewch i www.foresteducation.org neu cysylltwch â Kim Burnham, Cydlynydd Cymru ar 0300 068 0300, e-bost kim.burnham@forestry.gsi.gov.uk .

e-mail: nicola.maysmor@forestry.gsi.gov.uk