Menu


Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cyflwyno ei ffordd ymlaen

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13609

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol – Ein pwrpas a chyfeiriad 2010-2013 – sy’n disgrifio gwaith parhaus a gweithgareddau penodol y sefydliad dros y tair blynedd nesaf.

Mae’r Cynllun Corfforaethol, a gaiff ei ddiweddaru a’i gyhoeddi’n flynyddol, yn cynrychioli ymateb CC Cymru i her ac uchelgais strategaeth Coetiroedd i Gymru Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r gweithgareddau, sydd wedi’u rhannu’n bedair thema – Ymateb i newid hinsawdd; Coetiroedd i Bobl; Datblygu sector coedwig cystadleuol ac integredig; a Gwella ansawdd amgylcheddol – wedi’u seilio ar ddeg rhaglen eang eu cwmpas.

Mae’r gweithgareddau am y flwyddyn i ddod yn cynnwys gweithio tuag at darged Llywodraeth Cynulliad Cymru i greu 100,000 hectar o goetiroedd newydd yn ystod yr 20 mlynedd nesaf; cyhoeddi arweiniad ar gynyddu amrywiaeth coetiroedd; ac ymestyn dylanwad CC Cymru dros goed mewn ardaloedd trefol.

Mae’r fersiwn wedi’i diweddaru yn defnyddio’r un fformat â Chynllun Corfforaethol 2009-2010 ac mae hefyd yn tynnu sylw at yr hyn a gyflawnwyd yn 2009-2010.

Mae hyn yn golygu bod modd darllen am gyflawniadau diweddar a gwaith parhaus CC Cymru mewn un ddogfen.

Gellir lawrlwytho’r Cynllun Corfforaethol llawn ynghyd â thaflen grynodeb fer o www.forestry.gis.gov.uk/wales. Gellir cael copi caled o’r daflen grynodeb o: fcwenquiries@forestry.gsi.gov.uk neu 0300 068 0300. Hefyd, mae’n bosibl gofyn am gopïau mewn fformatau eraill.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.