Menu


Rôl allweddol coedwigoedd ym mrwydr Cymru yn erbyn bygythiadau newid yn yr hinsawdd – a chyfleoedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
31 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15050

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Rhaid i goedwigwyr ddechrau cynllunio’n ddiymdroi os yw coedwigoedd Cymru am wrthsefyll yr effeithiau sy’n cael eu darogan yn sgil amodau tywydd mwy eithafol wrth i’r newid yn yr hinsawdd fynd rhagddo.

Dyna’r neges glir a gyflwynir i’r sector coedwigoedd, llunwyr polisïau a gwleidyddion mewn digwyddiad pwysig am yr hinsawdd. Fe’i cynhelir yn y Senedd ym Mae Caerdydd gyda chefnogaeth Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, John Griffiths AC, ym mis Tachwedd.

Bydd y farn ddiweddaraf am fygythiadau’r newid yn yr hinsawdd a’r camau sy’n cael eu cymryd ledled Ewrop yn cael eu datgelu mewn adroddiad arbennig gan FUTUREforest Cymru.

Mae’r ddogfen, a luniwyd gan brosiect INTERREG IVC Comisiwn Coedwigaeth Cymru gyda chymorth Llywodraeth Cymru, hefyd yn amlygu’r cyfleoedd y bydd newidiadau mewn tywydd yn eu cynnig.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i’w nod o greu 100,000 hectar yn ychwanegol o goedwigoedd erbyn 2030 drwy Glastir. Rydym yn credu bydd y gwaith y mae FUTUREforest wedi’i gwblhau yn gallu arwain y gwaith coedwigo hwn er mwyn i Gymru elwa’n llawn arno,” meddai rheolwr prosiect FUTUREforest Cymru, Dr Helen Cariss.

Bydd hi’n dweud wrth yr aelodau o’r sector coedwigaeth a wahoddir a llunwyr polisïau blaenllaw’r Senedd ddydd Mercher, 9 Tachwedd, “Fodd bynnag, nid oes amheuaeth y bydd coetiroedd a choedwigoedd o dan bwysau cynyddol yn sgil y newid yn yr hinsawdd.

“Mae rhagolygon y mae ymchwilwyr eisoes wedi’u paratoi ar gyfer y 2050au, ar sail sefyllfa lle bydd allyriadau cymedrol, yn awgrymu bydd y tymheredd yn y gaeaf yn codi 2.0°C ar gyfartaledd a 2.5°C yn yr haf, ac y bydd 14% yn fwy o wlybaniaeth yn y gaeaf yn ogystal ag 17% yn fwy o wlybaniaeth yn yr haf ar gyfartaledd. Mewn amodau o’r fath, bydd mwy o sychder a llifogydd.

“Bydd y newidiadau hyn ym mhatrymau’r tywydd hefyd yn cynyddu’r risg o blâu ac afiechyd fydd yn bygwth coed brodorol a’r rhai nad ydynt yn frodorol gan beri bygythiad posibl i’n bioamrywiaeth a’r pren rydym yn ei gynhyrchu.

“Fodd bynnag, o ganlyniad i waith FUTUREforest, rydym yn ymwybodol o’r bygythiadau o’n blaenau gan ein bod wedi gweld rhai o’r effeithiau ar ranbarthau eraill yn Ewrop sydd eisoes yn gorfod ymdopi â chanlyniadau’r newid yn yr hinsawdd.”

Mae Forest Research yng Nghymru ar hyn o bryd yn edrych ar sut gall peirianneg wyrdd, fel plannu coed torlannol a chreu argaeau mewn gweddillion coed, helpu i leihau’r risg o lifogydd yng Nghymru.

Yn ôl ffigurau diweddaraf Asiantaeth Amgylchedd Cymru, gall llifogydd effeithio ar un o bob chwe eiddo yng Nghymru - dros 375,000 o eiddo i gyd.

“Nid yw’r broblem hon am ddiflannu a gall dulliau peirianneg gwyrdd o reoli llifogydd gynnig technegau rhad, effeithlon a chynaliadwy o wella ein hamddiffynfeydd yn erbyn llifogydd,” meddai Dr Cariss.

“Mae coedwigoedd a choed hefyd yn gwella ansawdd dŵr drwy leihau erydu a thrwy hidlo llygryddion a gwaddodion.”

Yn ogystal â rhannu’r dulliau diweddaraf yng Nghymru, mae gwersi wedi’u dysgu yn y chwe rhanbarth arall sy’n bartneriaid i FUTUREforest.

Yn Brandenburg, er enghraifft, mae llai o ddŵr glaw wedi achosi prinder dŵr yn eu planhigfeydd pinwydd gan adael i blâu sefydlu a dinistrio coedwigoedd. Mae coedwigwyr wedi ymateb drwy blannu ‘coedwigoedd plastig’, sef cymysgedd o rywogaethau nad yw’r un plâu’n effeithio ar bob un ohonynt.

Yn Auvergne, mae coedwigwyr yn creu coedwigoedd gydag amrywiaeth sy’n amrywio o ran rhywogaeth ac oed. Mae plannu’r coedwigoedd amrywiol hyn yn sicrhau dyfodol y goedwig beth bynnag fo’r hinsawdd - os yw rhai’n methu, bydd eraill gyda nodweddion gwahanol yn goroesi.

Yn y cyfamser, mae ymchwilwyr coedwigoedd yn Latfia yn tyfu rhywogaethau newydd o’u coed traddodiadol gyda nodweddion arbennig fydd yn eu galluogi i addasu i’r newid yn yr hinsawdd.

Disgwylir i’r coed newydd ddal gafael ar garbon yn gyflymach hefyd. Byddant yn cynnwys rhywogaethau tra chynhyrchiol sy’n tyfu’n gyflym ac sy’n troi carbon atmosfferig yn bren y gellir ei ddefnyddio wedi hynny ar gyfer adeiladu gan ddisodli strwythurau concrid a dur sy’n achosi allyriadau carbon uchel.

Cynhelir digwyddiad ‘Y Goedwigaeth, y Dyfodol a pharatoi ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd’ yn y Senedd ym Mae Caerdydd rhwng 10.30 a 3.30 o’r gloch ddydd Mercher, 9 Tachwedd.

Bydd hefyd yn arddangos gwaith arall y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n ei wneud mewn cysylltiad â’r newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys Côd Carbon Coetiroedd, prosiect ynni pren WEBS 2 a phrosiect IMPACT Forest Research am blâu a newid yn yr hinsawdd.

Atodir gwahoddiad i’r digwyddiad hwn.

Cysylltwch â: Helen Cariss, FUTUREforest, rheolwr prosiect Cymru, ffôn 0300 068 0087 neu Guy Pargeter, Taliesin Communications, ffôn 01970 832375.

NODIADAU I OLYGYDDION

Rhaglen INTERREG IVC tair blynedd yw FUTUREforest a ariennir gan yr UE a Llywodraeth Cymru. Mae’n ceisio amlygu bygythiadau, gwendidau a chryfderau mewn cysylltiad â choedwigoedd Ewrop wrth wynebu her newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn datblygu’r technegau rheoli gorau i arwain llunwyr polisïau a rhanddeiliaid.

Mae hefyd yn ceisio gwella ac addasu polisïau ac arferion rheoli coedwigoedd rhanbarthol a lleol gan ganolbwyntio ar gydbwysedd dŵr, pridd, bioamrywiaeth, pren a chynnyrch coedwigoedd nad ydynt yn bren, ansawdd aer gan gynnwys dal gafael ar garbon, yn ogystal â risgiau naturiol fel tân, plâu a phathogenau.

Gwneud polisïau datblygu rhanbarthol yn fwy effeithiol yw’r nod yn ogystal â chyfrannu at foderneiddio economaidd a gwneud Ewrop yn fwy cystadleuol drwy gyfnewid, rhannu a throsglwyddo profiadau o bolisïau, gwybodaeth ac arferion da o ran rheoli coetiroedd.

Bydd y prosiect hwn yn rhoi gwybodaeth a dulliau i lunwyr polisïau a rhanddeiliaid eraill yn rhanbarthau Ewrop i gyflwyno polisïau datblygu coedwigoedd/rhanbarthol ac arferion rheoli coedwigoedd.

Mae hefyd yn ceisio amlygu cyfleoedd sy’n codi o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd gan gynnwys cynhyrchu rhagor o fiomas – a dal gafael ar garbon yn sgil hynny – o ganlyniad i newid mewn patrymau glaw a thymheredd uwch.

Mae’r partneriaid yn cynnwys Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (diogelu pridd); Catalonia (risgiau naturiol); Latfia (cynhyrchu pren); Slofacia (dal gafael ar garbon). Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n gyfrifol am FUTUREforest yng Nghymru.

Mae coetiroedd yn gorchuddio oddeutu 14 y cant o Gymru. Llywodraeth Cymru sy’n berchen ar 38% (126,000 hectar/311,000 erw) o’r coetiroedd hyn. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Cewch fwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales

e-mail: helen.cariss@forestry.gsi.gov.uk