Menu


Cistiau offer i ddatgelu cyfrinachau addysg goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
26 AWST 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14893

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd hwb ariannol o bron £2,000 yn helpu plant yn ardal Casnewydd i fanteisio ar addysg goedwig.

Bydd ysgolion sy’n defnyddio’r amgylchedd awyr agored i ategu eu gwersi yn yr ystafell ddosbarth yn gallu cael benthyg cist offer sy’n cynnwys eitemau sy’n gysylltiedig â’n coedwigoedd, ynghyd â chardiau dwyieithog sy’n disgrifio beth yw’r offer a sut y gallant gael eu defnyddio.

Caiff y tair cist offer eu datblygu yn awr bod grŵp clwstwr Menter Addysg Goedwig (MAG) Casnewydd wedi derbyn £1,787 gan gronfa bartneriaeth MAG Prydain Fawr, a weinyddir gan y Comisiwn Coedwigaeth.

Mae’r Fenter Addysg Goedwig yn gweithredu drwy rwydwaith o grwpiau lleol sy’n dwyn amrywiaeth o bobl ynghyd i ddatblygu a chyflwyno dysgu wedi’i seilio ar goetiroedd.

Bydd y cistiau’n cynnwys llifiau bach a mawr, cyllyll, plicwyr tatws (a ddefnyddir gan blant bach i blicio’r rhisgl o goed), bwyeill a sisyrnau tocio o bob maint, ynghyd â chardiau y gobeithir y byddant yn cyflwyno ac yn cynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg mewn ysgolion Saesneg eu hiaith.

Caiff y cistiau offer eu cadw mewn tair ysgol yn ardal Casnewydd a byddant ar gael yn ddi-dâl i bob aelod o’r grŵp clwstwr sydd wedi derbyn hyfforddiant Ysgol Goedwig.

Meddai Kim Burnham, o dîm addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Bydd y cistiau offer yn adnodd gwerthfawr a fydd yn dangos i’r plant mewn ffordd fyw iawn beth y byddant yn ei wneud yn eu gwersi yn y goedwig.”

Drwy ei dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, mae’r Comisiwn yn cyfrannu £35,000 y flwyddyn at y gronfa bartneriaeth MAG, a ddefnyddir yn benodol ar gyfer prosiectau i hybu addysg goedwig yng Nghymru.

Roedd dau grŵp clwstwr arall yng Nghymru a wnaeth gais am gyllid yn llwyddiannus hefyd.

Dyfarnwyd £4,900 i grŵp clwstwr Aberystwyth i ddatblygu ardal goetir â lleoedd gwyrdd agored yn yr ysgol gynradd leol ym Mhontrhydfendigaid.

Dyfarnwyd £2,500 i grŵp clwstwr Gwynedd i ddylunio ac adeiladu cysgodfan coedwig cludadwy dyfodolaidd a ddefnyddir i ddod â manteision dysgu awyr agored i blant a phobl ifanc yng Ngwynedd.

Gall grwpiau clwstwr wneud ceisiadau am hyd at 50% o’r cyllid ar gyfer prosiectau sy’n cwrdd â nodau’r Fenter Addysg Goedwig o gynnig cyfleoedd dysgu mewn coetiroedd a all wella lles emosiynol a chorfforol plant a phobl ifanc.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Nod Menter Addysg Goedwig yw cynyddu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, o botensial amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd coed ac o’r cysylltiad rhwng coed a chynhyrchion coed pob dydd.

Mae cyllid o’r gronfa Partneriaeth MAG ar gael deirgwaith y flwyddyn – ym mis Chwefror, mis Mehefin a mis Hydref – a gall pob grŵp clwstwr yn y DU gynnig un prosiect bob tro.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig. Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y Fenter Addysg Goedwig, cysylltwch â Kim Burnham ar 0300 068 0150, e-bost kim.burnham@forestry.gsi.gov.uk, neu ewch i www.foresteducation.org

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: kim.burnham@forestry.gsi.gov.uk