Menu


Garwnant yn symbol ar gyfer y dyfodol, medd y Gweinidog

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13783

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant ar ei newydd wedd yn symbol o obeithion Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer dyfodol Cymru, meddai Elin Jones, y Gweinidog Materion Gwledig, ddoe (Dydd Iau, Gorffennaf 8).

Cyfeiriodd Ms Jones at bwysigrwydd y ganolfan, sydd wedi’i lleoli ym mhorth deheuol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, pan agorodd yr adeilad newydd yn swyddogol, yn dilyn gwaith adnewyddu sylweddol.

Mae gan y ganolfan hon a’r coedwigoedd o gwmpas, a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, ac sydd tua phum milltir o Ferthyr Tudful, ran hollbwysig i’w chwarae mewn dod â ffyniant economaidd a swyddi i dde Cymru, meddai Ms Jones.

Y llynedd, cafodd dros 120,000 o bobl eu denu i’r llwybrau troed a llwybrau beicio sy’n ymdroelli drwy’r coed, er bod y ganolfan ei hun ar gau am y rhan fwyaf o’r amser.

"Amcangyfrifir nad yw Garwnant ond awr o daith yn y car i 1.8 miliwn o bobl. Mae’r cysylltiadau ffyrdd ardderchog yn golygu y gall pobl ddianc yn gyflym o’r trefi a mwynhau’r manteision gwych i iechyd y gall y goedwig eu cynnig,” meddai Ms Jones wrth arweinwyr dinesig a chynrychiolwyr o’r gymuned.

Dywedodd fod y ganolfan yn un o drysorau mwyaf gwerthfawr Cymru ac y byddai ganddi rôl bwysig i’w chwarae mewn hybu twristiaeth, yn unol ag agenda Llywodraeth Cynulliad Cymru.

“Mae’r ganolfan yn cyfrannu tuag at weledigaeth Cymru’n Un a dyheadau Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer dyfodol Cymru,” meddai Ms Jones.

"Mae twristiaeth yn hanfodol ar gyfer ffyniant economaidd a chreu swyddi mewn llawer rhan o Gymru a dylid felly ei datblygu drwy Gymru ar sail ranbarthol er mwyn elwa i’r eithaf ar adnoddau ac asedau lleol.

"Wrth i’r diwydiant twristiaeth symud yn gynyddol tuag at wyliau byrrach wedi’u seilio ar weithgareddau, mae’n debygol iawn y bydd llefydd fel Garwnant yn dod yn hoff ddewis gan lawer o bobl, gyda’i hamrywiaeth eang o gyfleusterau mewn amgylchedd hardd.”

Bu’r ganolfan ar gau am dair blynedd tra oedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ailwampio’r cyfleusterau gyda chymorth y cyhoedd, buddsoddiad preifat a chymorth drwy raglen Adfywio Strategol Blaenau’r Cymoedd. 

Mae’r ganolfan ar ei newydd wedd yn cynnwys canolfan wybodaeth, neuadd addysg/gynadledda, ynghyd â bwyty a chaffi sy’n gweini bwyd lleol ac sy’n cael eu rhedeg gan gwmni lleol, Just Perfect Catering.

Er ei bod wedi’i lleoli yn y goedwig, mae’r ganolfan ymhlith yr adeiladau mwyaf cyfeillgar i’r anabl yn y DU, diolch i Mountway Limited o Dredegar, a gyfrannodd werth dros £16,000 o offer arbenigol.

Y tu allan i’r ganolfan, mae’r llwybrau beicio mynydd a’r llwybrau troed wedi cael eu huwchraddio i gynnwys llwybr troed sy’n addas i bob gallu.  Mae yma hefyd barc beics, man chwarae antur a llwybr pos anifeiliaid.

Meddai Ms Jones, "Mae’n hollbwysig bod cyfleusterau fel y rhain yn galluogi’r holl ymwelwyr i fwynhau’r awyr agored mewn amgylchedd diogel a llawn hwyl, ac mae’n amlwg bod y ganolfan ymwelwyr hon yn cynnig mynediad i gefn gwlad i bawb.

"Mae’r gwaith o ymestyn y llwybr pob gallu wedi gwneud rhan helaethach o’r goedwig yn hygyrch i ddefnyddwyr llai abl, ac mae’r gwelliannau pellach i’r isadeiledd yn golygu y bydd mwy o bobl yn gallu manteisio ac y byddant, gobeithio, yn dweud wrth eraill am eu profiadau.”

Mae cyfleusterau o’r fath yn hybu datblygiad y diwydiant hamdden yng Nghymru ac yn dod â manteision economaidd ehangach i’r ardal leol, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o werth coed, coetiroedd a choedwigoedd.

"Drwy feithrin cymunedau gweithgar, cryfach a chynaliadwy yn sgil darparu cyfleusterau fel y rhain, byddwn yn cryfhau’r meddylfryd lle mae pobl yn deall, yn gwerthfawrogi, yn mwynhau, ac yn awyddus i chwarae rhan yn eu coetiroedd lleol, waeth beth yw eu gallu neu oedran.”

Aeth Ms Jones ati i ganmol y cydweithio a oedd wedi gwneud yr ailddatblygiad yn bosibl, a dywedodd y byddai’r buddion yn cael eu mwynhau yn bell ac agos.

"Un o nodau Cymru’n Un yw helpu pobl i fwy bywyd iachach drwy ddefnyddio coetiroedd a’u mwynhau, a gall hyn wella ein hansawdd bywyd a chyfrannu at ein lles meddyliol, corfforol ac emosiynol.

"Rydw i’n siwr y gall Garwnant, gyda’i chyfleusterau newydd a gwell, ddisgwyl blwyddyn brysur iawn.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.
Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.
Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

I gael rhagor o wybodaeth am Ganolfan Ymwelwyr Garwnant, cysylltwch â Sam Detheridge, rheolwr y Ganolfan Ymwelwyr, ar 07789 747127.
Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk