Menu


Arolwg yn datgelu planhigion prin ar rostir a adferwyd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13809

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae ecolegwyr o Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent wedi darganfod llawer o blanhigion prin yn ystod arolwg manwl o warchodfa natur newydd ei rhestru sydd hefyd yn darparu lloches ar gyfer nifer o adar sydd o dan fygythiad.

Mae Beacon Hill wedi’i drawsnewid yn un o’r rhostiroedd isel mwyaf yn Sir Fynwy dros y pum mlynedd diwethaf ar ôl i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru glirio coed o’r ardal.

Cynhaliodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru  y gwaith adfer er mwyn diogelu’r planhigion, prysgwydd a bywyd gwyllt arbennig sydd i’w cael yng nghynefin rhostir isel yn unig.

Mae pedair merlen fynydd Gymreig wedi eu rhydau ar y safle ers hynny i bori ar y rhostir, sy’n hoff ardal i walch y nos sydd mewn perygl yn ogystal ag adar prin eraill megis pibydd y coed, pinc y mynydd, y llinos frongoch a chlochdar y graig.

Cofrestrodd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent y safle fel un o’i gwarchodfeydd natur rhestredig yng Ngwent yn gynharach eleni ar ôl paratoi cynllun rheoli ar gyfer Beacon Hill ar ran Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Bellach, mae’r Ymddiriedolaeth yn cynnal arolwg ecolegol manwl a fydd yn rhoi’r wybodaeth hollbwysig am reoli’r cynefin i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ger pentref Tryleg, sydd ar y brif ffordd o Drefynwy i Gas-gwent.

Ymhlith rhai o’r planhigion diddorol y daethpwyd o hyd iddynt yn y rhostir hyd yma mae mwg y ddaear ddringo, y gribell goch, llysiau’r groch, grug (brenhinbysg), blodyn y grug, llusen ddu fach. Ar hyd y llwybr sy’n arwain at y rhostir mae planhigion megis tegeirian gwenynen a llin y tylwyth teg.

Dim ond ychydig ardaloedd o rostir isel sy’n dal i fod yng Ngwent a nod y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol yw ail-sefydlogi 44 hectar o rostir isel. Gan fesur 28 hectar - sef maint 75 o gaeau pêl-droed - mae gwaith adfer y rhostir yn Beacon Hill, ynghyd â safle 13 hectar o fewn tafliad carreg yn Broadmeend, yn cyfrannu 93% at y targed adfer hwn.

Mae’n un o ddwy ardal – y mae’r llall ar Broad Meend – sydd wedi’u clirio’n ddiweddar er mwyn ailsefydlu cynefin rhostir isel yng Ngwent.

Dywedodd Richard Gable, Rheolwr Ardal Leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, fod adfer rhostir isel ar Beacon Hill wedi arwain at ystod eang o fanteision amgylcheddol, gan ddarparu cynefinoedd hanfodol ar gyfer bywyd gwyllt a phlanhigion sydd mewn perygl.

“Rydym yn hynod falch o’n safle rhostir isel a adferwyd yn Beacon Hill, sef yr ardal fwyaf sy’n cefnogi’r math hwn o gynefin yn Sir Fynwy gyfan,” ychwanegodd.

“Mae'n bleser gennym weithio mewn partneriaeth agos ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, sydd â’r wybodaeth â’r arbenigedd i’n galluogi i reoli’r cynefin ar gyfer cadwraeth natur ac ar sail gynaliadwy i’r dyfodol.”

Bydd y gwaith arolygu ar Beacon Hill yn cymryd y rhan fwyaf o’r haf i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent ei gwblhau.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli 126,000 o hectarau/311,000 o erwau o goetiroedd y mae Llywodraeth y Cynulliad yn berchen arnynt.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru sef www.forestry.gov.uk/wales

Mae gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent weledigaeth ar gyfer amgylchedd sy’n gyfoethog mewn bywyd gwyllt i bawb ac mae’n gweithio i ailadeiladu bioamrywiaeth ac i gysylltu pobl â’u hamgylchedd.

Mae’n rheoli tir, ymgyrchoedd bywyd gwyllt, yn hyrwyddo gwerthfawrogi bywyd gwyllt ac yn meithrin byw cynaliadwy.  Mae wedi’i gefnogi gan fwy na 10,000 o aelodau a saith grŵp o aelodau lleol.

I gael rhagor o wybodaeth am Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, ewch i wefan GWT sef: www.gwentwildlife.org

I gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg, cysylltwch â Richard Gable ar 01291 627412, ffôn symudol 07789 653882, anfonwch e-bost at richard.gable@forestry.gsi.gov.uk

Ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru sef Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: richard.gable@forestry.gsi.gov.uk