Menu


Dim rhagor o esgusodion wrth i ddolen MinorTaur newydd agor

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 RHAGFYR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15190

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Dyna ddiwedd ar esgus arall i gysgu’n dawel ar y soffa ar ôl bwyta gormod o fins peis.

Methu â fforddio ymuno â champfa ddrud? Dim byd i’w wneud i gael y galon i guro? Yr union adeg pan oeddech yn meddwl y gallech eistedd yn ôl o flaen y teledu ac ymestyn am y botymau, dyma Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnig rhywbeth i’ch cael chi allan o’r tŷ ac i’r awyr agored.

Mae’r Comisiwn newydd orffen ail ran o lwybr beicio mynydd MinorTaur arloesol ym Mharc Coedwig Coed-y-Brenin, perffaith i unrhyw un sydd, efallai, wedi'i gorwneud hi dros y Nadolig, i ddechrau brwydr y bloneg.

Ers ei agor ym mis Mai, mae’r MinorTaur ger Dolgellau wedi sefydlu ei hun fel llwybr beicio mynydd eiconig a hynod boblogaidd - gan ddenu mwy o feicwyr yn ystod yr haf na’r hen ffefrynnau megis Y Tarw a Bwystfil y Brenin.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sydd wedi bod ar ras i adeiladu ar lwyddiant y llwybr, wedi llwyddo i agor ail ddolen y prosiect uchelgeisiol £500,000 a gymerodd dair blynedd i’w gynllunio mewn pryd i’r Nadolig.

Mae’r ddolen gyntaf yn 3 cilometr o hyd ac yn dechrau o nodwedd pen llwybr ar ffurf modrwy trwyn tarw enfawr y tu ôl i ganolfan ymwelwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru yng nghanol coedwig Llywodraeth Cymru.

Mae’r ail ddolen yn cysylltu â’r llwybr hwn ac erbyn hyn yn dilyn y rhan newydd, o’r enw Tarw Gwyn, allan i faes parcio Pont Cae’n y Coed, lle gall beicwyr edmygu’r golygfeydd ysblennydd i lawr ceunant Afon Mawddach cyn parhau ar hyd llwybrau sengl, ‘Naxos’ a ‘Hwyl Ddu’ ac ymuno â'r ffordd coedwig yn ôl i’r dechrau, ar ôl beicio 5 cilometr a dringo 90 metr.

Mae agor yr ail Ddolen yn nodi diwedd ail ran y prosiect, - rhan o bartneriaeth Canolfan Eryri sy’n cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd - sy'n cael ei gyllido'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.

Bydd llwybr traws gwlad, canolradd gradd glas, MinorTaur yn cael ei gwblhau dros y ddwy flynedd nesaf ac mae’n rhan o nod uchelgeisiol Comisiwn Coedwigaeth Cymru o sicrhau mynediad cyfartal i bob sector o gymdeithas.

Mae’n cael ei adeiladu mewn rhannau yn ôl meini prawf dylunio penodol er mwyn i fwy o bobl gael y wefr o feicio mynydd yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru.

Mae’r llwybr wedi’i ddylunio ar gyfer dechreuwyr o feicwyr mynydd i rai canolradd, medrus, yn oedolion ac yn blant. Mae’n addas ar gyfer plant ar feiciau gydag olwynion bach, ôl gerbydau beiciau a beiciau mynydd wedi’u haddasu ar gyfer beicwyr gydag anabledd.

Meddai Graeme Stringer, rheolwr hamdden Parc Coedwig Coed-y-Brenin, “Mae’n hymchwil, a oedd yn dangos fod gofyn am lwybr mwy teulu cyfeillgar yng Nghoed-y-Brenin, wedi talu ar ei ganfed.

“Mae’r ffigyrau’n cadarnhau mai MinorTaur oedd y llwybr prysuraf dros yr haf gyda mwy na 5,000 o feicwyr arno ym mis Awst yn unig, gan guro hyd yn oed llwybrau hynaf y goedwig,

“Gan mai Coed-y-Brenin oedd y ganolfan llwybrau beicio cyntaf i gael ei datblygu yn y DU, mae wedi darparu erioed ar gyfer beicwyr mynydd medrus a phrofiadol.  Felly, mae gennym lawer o lwybrau gradd coch (anodd) a du (difrifol).

“Ond roedden ni’n teimlo ei bod yn bwysig cyflwyno hwyl beicio mynydd i gymaint o bobl â phosibl. Mae MinorTaur yn llenwi’r bwlch yn y ddarpariaeth yng Nghoed-y-Brenin ac rydyn ni wedi llwyddo i wneud hynny.”

Gall ymwelwyr gydag anabledd feicio ar lwybr traws gwlad MinorTaur drwy logi beic mynydd wedi'i addasu oddi wrth grŵp cymunedol lleol 'Heriau'ch Ffiniau' sydd wedi derbyn dau feic oddi wrth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir ar adeiladu’r drydedd Ddolen, y rhan fwyaf heriol yn dechnegol hyd yn hyn. Gobeithir y bydd rhannau cyntaf y drydedd Ddolen ar agor erbyn y Pasg 2012 - a bydd mwy na 10 cilometr o lwybr newydd wedi’i adeiladu yn y goedwig pan fydd y prosiect wedi’i gwblhau ddiwedd 2013.

Daeth cyllid ychwanegol ar gyfer y prosiect oddi wrth Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Gwynedd, yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a Phartneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru.

Gall ymwelwyr gael y diweddaraf ar y cynnydd trwy dudalen Gweplyfr (Facebook) Coed-y-Brenin ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Ychwanegodd Graeme, “Nawr, does dim esgus i neb beidio â mynd allan ac ymarfer corff dros dymor yr ŵyl. Y MinorTaur yw’r ffordd berffaith o losgi calorïau gormodedd o fins peis!”

Llun: Beicwyr yn mwynhau llwybr poblogaidd MinorTaur ym Mharc Coedwig Coed-y-Brenin.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir.  O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth am hamddena ym Mharc Coedwig Coed-y-Brenin, cysylltwch â Graeme Stringer, Rheolwr Hamdden ar 0300 068 0191, symudol 07917001173, e-bost Graeme.stringer@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i News@FCWales i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: graeme.stringer@forestry.gsi.gov.uk