Menu


Gallai gwersi a ddysgwyd gan Ewrop helpu i reoli tannau gwyllt yng Nghymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14613

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gallai gwersi a ddysgwyd yn Ewrop ar sut i fynd i’r afael â thannau gwyllt helpu Cymru i leihau’r perygl i bobl ac eiddo, yn ôl FUTUREforest, y prosiect newid hinsawdd.

Mae tîm Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n gyfrifol am y rhaglen UE yma yng Nghymru wrthi’n cwblhau adroddiad sy’n manylu ar fesurau rheoli tân a ddatblygwyd yn rhai o’r gwledydd sychaf yn Ewrop.

Mae’r mis Ebrill poethaf erioed, lle cafwyd 21 y cant yn unig o’r glawiad y gellid ei ddisgwyl yng Nghymru a Lloegr, wedi achosi i ardaloedd helaeth o dir  sych a chrimp fynd i fyny mewn fflamau.

Ond mae partneriaid y prosiect INTERREG IVC, a noddir gan yr UE a Llywodraeth Cynulliad Cymru, wedi bod yn profi’r amodau hyn ers degawdau.

“Mae gennym ni eisoes weithdrefnau yn eu lle i reoli tannau gwyllt yng Nghymru,” meddai Mike Over o’r prosiect FUTUREforest.

“Ond rydym yn credu ei bod yn bwysig edrych ar ddulliau rheoli newydd a all fod o gymorth i ni wrth i ni wynebu newid hinsawdd a thywydd cynyddol eithafol sydd eisoes yn dechrau effeithio arnom gyda sychder, tymereddau uwch a pherygl cynyddol o dannau.

“Mae gan goedwigwyr ar draws Ewrop brofiad helaeth o ymdrin â’r tannau dinistriol hyn, ac rydym ni, drwy gyfrwng FUTUREforest, yn bwriadu rhannu’r profiad hwn gyda chydweithwyr yng Nghymru.”

Yng Nghatalonia, mae adran coedwigaeth y wladwriaeth wedi mapio’r holl dannau y gwyddys amdanynt, gan nodi ble y maent wedi cychwyn, cyfeiriad y gwynt sy’n eu lledu a’r dopograffeg.

Ar ôl casglu’r wybodaeth hon ynghyd, maent yna’r gweithredu rhaglen o gwympo a theneuo er mwyn creu coridorau i reoli’r tannau – sy’n diffodd ohonynt eu hunain oherwydd diffyg tanwydd.

Y nod yw osgoi perygl i ddynion tân, preswylwyr ac eiddo. Yn y cyfamser, yn Brandenburg, mae gwasanaeth coedwig yr Almaen wedi mabwysiadu ymagwedd dechnoleg uchel at fonitro tân. Maent wedi datblygu system rybuddio awtomatig sy’n gallu adnabod mwg o bellter o hyd at 20 cilometr.

Mae yna’n seinio rhybudd ac yn creu model o’r tân gan ddarparu lluniau wedi’u chwyddo o’r safle a’r gwahanol senarios posibl, sy’n galluogi’r awdurdodau ei gynllunio eu strategaeth ymladd tân.

Ym Mwlgaria, mae’r wladwriaeth wedi sefydlu grwpiau lleol o wirfoddolwyr, gweithwyr coedwigaeth a gwasanaethau argyfwng, gan greu timau cydlynol sy’n cydweithio’n agos i fynd i’r afael â’r tanau ynghynt. 

“Mae gan bob un o’r dulliau hyn ei gryfderau, ac mae’n bosibl y gellir gwneud defnydd ohonynt yma yng Nghymru, yn enwedig gan ein bod yn disgwyl tanau amlach a mwy chwyrn wrth i’n tywydd newid,” meddai Mi. 

“Yn sicr, mae FUTUREforest yn gweld gwerth mewn dadansoddi sut y mae tanau mawr yn ymddwyn, nodi’r prif bwyntiau strategol, ymgorffori dulliau osgoi tan yn y Cynlluniau Rheoli Coedwig a hyrwyddo cydweithio rhwng yr holl randdeiliaid.”

Mae adroddiad terfynol FUTUREforest, a fydd yn amlinellu rhai o’r mesurau lliniaru newid hinsawdd ac addasu gorau ar draws Ewrop ac yn cynnig atebion ymarferol i’r problemau ymarferol y mae coedwigoedd yn eu wynebu, yn cael ei baratoi’n awr. Bydd yn cael ei lansio’n swyddogol ym Mrwsel ym mis Mehefin. 

Bydd yn cynnwys y syniadaeth ddiweddaraf ar newid hinsawdd a choedwigoedd gan y partner-ranbarthau - Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (diogelu pridd); Catalonia (peryglon naturiol); Latvia (cynhyrchu coed); Slofacia (atafaelu carbon).

Cyswllt: Mike Over, FUTUREforest, prosiect Cymru – Ffôn: 0300 068 0069
Guy Pargeter, Taliesin Communications – Ffôn: 01970 832375

Nodyn i’r Golygydd

Rhaglen INTERREG IVC o dair blynedd a ariennir gan yr UE a Llywodraeth Cynulliad Cymru yw FUTUREforest.  Y nod yw canfod y bygythiadau, gwendidau a chryfderau mewn perthynas â choedwigoedd Ewrop wrth iddynt wynebu newid yn yr hinsawdd, gan ddatblygu technegau rheoli gorau i arwain llunwyr polisi a rhanddeiliaid.  

Nod arall yw gwella ac addasu polisïau ac arferion rheoli coedwigoedd rhanbarthol a lleol, gan ganolbwyntio ar gydbwysedd dŵr, pridd, bioamrywiaeth, cynhyrchion coed a chynhyrchion eraill o goedwigoedd, ansawdd aer gan gynnwys atafaelu carbon, a pheryglon naturiol megis tanau, plâu a phathogenau.   

Yr amcan cyffredinol yw gwella effeithiolrwydd polisïau datblygu rhanbarthol a chyfrannu at foderneiddio economaidd a chystadleurwydd cynyddol Ewrop drwy gyfnewid, rhannu a throsglwyddo profiad polisi, gwybodaeth ac arfer da wrth reoli coetiroedd.                                                                                              

Bydd y prosiect yn darparu gwybodaeth, offer a dulliau ar gyfer y rheiny sy’n gwneud penderfyniadau gwleidyddol ac ar gyfer rhanddeiliaid eraill yn rhanbarthau Ewrop i’w galluogi i lunio polisïau datblygu coedwigoedd/rhanbarthol ac arferion rheoli coedwig effeithiol.                                         

Mae FUTUREforest hefyd yn bwriadu tynnu sylw at gyfleoedd sy’n deillio o newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys cynhyrchu mwy o fiomas – a thrwy hynny gynyddu atafaelu carbon – o ganlyniad i newidiadau yn y patrwm glawiad a thymereddau uwch.                                                                                              

Mae’r partneriaid yn cynnwys Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (diogelu pridd); Catalonia (peryglon naturiol); Latvia (cynhyrchu coed); Slofacia (atafaelu carbon).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n gyfrifol am FUTUREforest yng Nghymru. Mae tua 14 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

e-mail: mike.over@forestry.gsi.gov.uk