Menu


Ffrindiau’n dod ynghyd eto wrth i blant ddathlu Blwyddyn y Goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
3 TACHWEDD 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15064

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gadawodd plant o 11 o ysgolion yng Nghaerdydd y jyngl concrit i dreulio diwrnod yn gwneud ffrindiau mewn coetir ar gyrion y ddinas.

Nid oedd X-box na Playstation i’w gweld wrth i 70 o blant chwarae mewn mwd, dringo dros foncyffion coed syrthiedig ac adeiladu cysgodfeydd yn Fforest Fawr, yng nghysgod Castell Coch, rhwng Tongwynlais a Chaerffili.

Trefnwyd diwrnod Ffrindiau’r Goedwig gan Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Cathy Velmans, i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol y Goedwig. Cafodd plant o oedran ysgol feithrin hyd at 11 oed hwyl yn dod i adnabod ei gilydd wrth iddynt dorchi llewys a fforio’r coetir, gan archwilio dail a chwilio am bryfed.

Gwnaethant goginio eu cinio eu hunain dros dân coetir hefyd gan ddysgu sut i ddefnyddio offer bach i weithio gyda phren gwyrdd o dan lygaid craff Cathy ac arweinwyr Ysgol Goedwig hyfforddedig, yn ogystal â helpwyr eraill.

Roedd y diwrnod yn bosibl yn sgil cymorth Menter Addysg y Goedwig, a roddodd £250 i grwpiau clwstwr Menter Addysg y Goedwig dros Gymru gyfan i ddathlu’r flwyddyn bwysig hon i goetiroedd.

Dywedodd Cathy fod llawer o waith ynghlwm wrth drefnu’r diwrnod oherwydd nifer yr ysgolion a oedd yn cymryd rhan, ond roedd yn llwyddiant ysgubol.
“Roedd yn wych gwylio plant o bob cefndir yn cymysgu gyda’i gilydd wrth iddynt archwilio eu man chwarae coetirol.

“Mae bod yn weithgar yn yr awyr agored, fel roedd plant yn arfer ei wneud cyn i gyfrifiaduron gêm ddod i fodolaeth, mor bwysig i’w hiechyd ac mae coetiroedd yn cynnig llawer o gyfleoedd cyffrous am hamdden a mwynhad.

“Roedd yr achlysur yn llwyddiant ysgubol i blant ac oedolion fel ei gilydd. Aeth pawb adref yn fudr, yn flinedig ond yn hapus iawn ac yn awyddus i ailadrodd y profiad.”

Yr ysgolion a oedd yn cymryd rhan oedd Ysgol Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul, Ysgol Gynradd Peterlea, Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen, Ysgol Gynradd Coryton, Ysgol Merched Howells, Ysgol Gynradd Hywel Dda, Ysgol arbennig Meadowbank, Ysgol Gynradd Moorland, Ysgol Gynradd Mounstuart, Ysgol Gynradd y Tyllgoed ac ysgol feithrin Elai a Chaerau.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cyflwyno manteision defnyddio coetiroedd ar gyfer dysgu i filoedd o blant bob blwyddyn, drwy ymweliadau ysgol a digwyddiadau addysgol.

Nododd y Cenhedloedd Unedig 2011 fel Blwyddyn Ryngwladol Coedwigoedd a gwahoddodd llywodraethau, sefydliadau ac unigolion i wneud popeth o fewn eu gallu i godi ymwybyddiaeth am y rôl allweddol sydd gan goedwigoedd a rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy o ran creu dyfodol gwyrddach, tecach a mwy cynaliadwy.

Is-bennawd: Plant yn rhostio malws melys dros dân boncyffion yn ystod diwrnod Ffrindiau’r Goedwig.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3% o Gymru wedi’i orchuddio gan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cymru yn berchen ar 38% ohonynt (126,000 hectar/311,000 erw).

Adran goedwigaeth Llywodraeth Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn y coetir ar hyd a lled Cymru, yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig ac yn hwyluso Menter Addysg y Goedwig ar ran ei phartneriaid.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar
www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i News@FCWales am newyddion, delweddau, manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Enw cyswllt Swyddfa’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: cathy.velmans@forestry.gsi.gov.uk