Menu


Troseddwyr a gwirfoddolwyr yn dysgu crefft hynafol i helpu i ddiogelu coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
8 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14282

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae troseddwyr ifanc a gwirfoddolwyr o Gaerffili yn helpu i ddiogelu coetir lleol – ac yn cadw crefft hynafol yn fyw yr un pryd.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chyngor Sir Caerffili wedi dod ynghyd i adeiladu wal sych ar Gomin Fochriw er mwyn cadw defaid allan o’r coetir sy’n ffinio â’r comin.

Bu aelodau o grŵp Troseddwyr Ifanc Caerffili ac Ymddiriedolaeth Gwirfoddolwyr Cadwraeth Prydain yn atgyweirio ac ailgodi 100 metr o wal sych dan oruchwyliaeth Dave Parfitt, Ceidwad Comin Caerffili a Martin Rathbone, hyfforddwr codi waliau sych lleol.

Yn ogystal â diogelu’r coed, mae’r prosiect wedi gwella rhagolygon gwaith y bobl ifanc drwy ddysgu sgil newydd iddynt.

Daeth tua 50 o bobl ynghyd ar gyfer y dyddiau blasu a chafodd rhai ohonynt hyfforddiant pellach a arweiniodd at gymhwyster lefel un ar ôl cymryd arholiad y Gymdeithas Codi Waliau Sych.

Mae coetir Fochriw yn eiddo i Lywodraeth y Cynulliad ac mae’n cynnwys 69 hectar o goed llarwydd yn bennaf, sy’n tyfu’n uchel ar yr uwchdiroedd, gan edrych dros bentref Fochriw a Pharc Cwm Darren, canolfan ymwelwyr Cyngor Caerffili.

Meddai Emma Louise Felkin, Ceidwad Coedwig Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’r wal sydd wedi’i chwblhau tua 250 metr o hyd ac mae’n bwysig iawn i gadw defaid allan o’r coetir.

“Mae waliau sych yn gryfach, yn fwy naturiol ac yn cydweddu’n well â’r amgylchedd na ffensys metal.

“Mae coetiroedd yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer gweithredu cymunedol a, drwy gymryd rhan yn y prosiect gwerth chweil hwn, mae’r gwirfoddolwyr wedi dysgu sgil newydd a allai fod o gymorth iddynt wrth chwilio am waith!”

Mae rhagor o ddyddiau blasu’n cael eu cynnal ar hyn o bryd, ac mae Ymddiriedolaeth Gwirfoddolwyr Cadwraeth Prydain yn cynnal chwe diwrnod hyfforddi gyda’r gobaith o gynnal diwrnod prawf lefel un arall y flwyddyn nesaf.

Yn y cyfamser, mae’r grŵp yn symud ymlaen, a bydd yn codi ac yn atgyweirio waliau sych eraill ar draws y sir sy’n ffinio â choetiroedd Llywodraeth y Cynulliad a thir sy’n eiddo i Gyngor Caerffili. 
Pennawd: Buddugoliaeth i’r adeiladwyr waliau sych ar Gomin Fochriw.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales

I gael rhagor o wybodaeth am goetir Fochriw, cysylltwch ag Emma Louise Felkin ar 02920 886863, ffôn symudol 07824 857541.
Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk