Menu


Sin Corn yn cymryd hoe fach i gwrdd phlant yn Loggerheads

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14299

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Er mai dyma’r amser prysuraf ar y flwyddyn i Siôn Corn, llwyddodd i gymryd hoe fach i ddathlu’r Wythnos Goed Genedlaethol gyda’r plant ym Mharc Gwledig Loggerheads yn sir Ddinbych a oedd dan orchudd o eira.

Cafodd disgyblion o Ysgol Goffa Wood yn Saltney gyfle i gwrdd â Siôn Corn yn ystod ymweliad tymhorol arbennig a drefnwyd gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru mewn partneriaeth â Gwasanaeth Cefn Gwlad sir Ddinbych.

Wrth i deuluoedd ar draws y wlad fynd ati i addurno eu coeden Nadolig, eglurodd Siôn Corn i’r plant fel y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn tyfu coed yn lle’r holl goed a dorrir ganddynt yng nghoetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau y bydd y cenedlaethau a ddaw yn gallu eu mwynhau.

Bu’r plant yn gwylio wrth i Medwyn Williams, y crefftwr coedwig, dorri coeden Nadolig yn ddiogel yn y maes parcio, a buont yn dysgu sut i ddarganfod beth yw oedran coeden ac o ble y daw eginblanhigion.

Dangosodd Medwyn ddetholiad o offer coedwigaeth i’r plant, yn amrywio o lif gadwyn i fwyell, a chawsant gyfle i ofyn iddo pam yr oedd yn bwysig i blannu coed, sut i’w plannu fel eu bod yn gallu tyfu, ac ar ba adeg o’r flwyddyn.

Aeth y plant wedyn am dro ar hyd un o lwybrau’r goedwig a gwnaethant dusw gyda thyfiant o’r goedwig cyn ymweld â Siôn Corn yn ei ogof.

Meddai Carolyn Threlfall, Swyddog Addysg y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Mae’n bwysig bod y plant yn deall yr amrywiaeth eang o fanteision economaidd y mae coed yn eu darparu, ynghyd â phwysigrwydd rheoli coetiroedd ar gyfer y dyfodol.

“Drwy ymweld â Siôn Corn yn y goedwig, maent hefyd yn dysgu am wahanol agweddau ar goedwigaeth a gwaith rheoli ac yn cael hwyl yr un pryd.”

Roedd y diwrnod hwn yn rhan o gyfres o ymweliadau ar gyfer ysgolion lleol, a drefnwyd gan y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, a oedd eleni yn cyd-redeg â’r Wythnos Goed Genedlaethol, a gynhaliwyd o 27 Tachwedd i 5 Rhagfyr.

Bu’r tîm hefyd yn cynnal digwyddiadau tebyg ar safleoedd eraill yng ngogledd-ddwyrain Cymru, gan gynnwys Castell y Waun a Bod Petrual, coetir arall sy’n eiddo i Lywodraeth y Cynulliad.

Meddai Sue Williams, Arweinydd y Tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Mae ein hymweliadau Nadolig yn boblogaidd iawn, a bydd dros 2,000 o blant o wahanol rannau o Gymru yn cael profiad dysgu mewn coetir ac yn cael cyfle i gwrdd â Siôn Corn yn ei ogof yn y coed ac i dderbyn anrheg.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: carolyn.threlfall@forestry.gsi.gov.uk